02 đơn đăng ký sáng chế của Trường Đại học Xây dựng được chấp nhận hợp lệ

Chúc mừng Trường Đại học Xây dựng vừa nhận được Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ cho 02 đơn đăng ký sáng chế:

SHTT - Chap nhan don - 1202002297 - Via he co chuc nang thu, thoat nuoc su dung be tong rong
SHTT - chap nhan don - 1202001262 - thiet bi xac dinh cac dac trung chong cat

 

02 đơn đăng ký sáng chế vừa được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận là sản phẩm của các đề tài Khoa học công nghệ do Trường Đại học Xây dựng chủ trì.

Theo dự thảo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Xây dựng, Trường là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ và quyền chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm là kết quả của nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí hợp pháp của trường. Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan được quy định cụ thể trong Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của trường.