Hệ thống Công ty vệ tinh

Với chiến lược gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn, trường Đại học Xây dựng luôn chú trọng việc thúc đẩy các hoạt động sản xuất gắn với đào tạo và nghiên cứu khoa học. Để cụ thể hóa định hướng này, trường đã thành lập và tham gia thành lập 01 Công ty về lĩnh vực Tư vấn xây dựng và 01 Công ty hoạt động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ xây dựng.

STT

Tên công ty

Địa chỉ

Điện thoại

1

Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng (CCU)Tầng 1 và toàn bộ tầng 6, nhà A1

0438696570

2

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Đại học Xây dựng (NUCETECH) P905 Tầng 9, nhà Thí Nghiệm

 0436285490