Quản lý KHCN

Phân hệ phần mềm quản lý khoa học công nghệ hiện đang trong quá trình vận hành thử, sẽ sớm đưa vào vận hành, bao gồm:

Quản lý đề tài / dự án

Quản lý lý lịch khoa học

Quản lý giờ nghiên cứu khoa học

Trân trọng!

Phòng KH&CN