• Trang chủ
  • Sản phẩm KHCN
  • Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Thiết bị xác định các đặc trưng chống cắt của bê tông nhựa

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Thiết bị xác định các đặc trưng chống cắt của bê tông nhựa

Chúc mừng PGS.TS Hoàng Tùng, PGS.TS Bùi Phú Doanh, TS. Lê Hồng Chương, PGS.TS Nguyễn Việt Phương, Ngô Lâm, Ứng Quốc Tráng  vừa được cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc Giải pháp hữu ích số 3332: “Thiết bị xác định các đặc trưng chống cắt của bê tông nhựa” – theo Quyết định số 55671/QĐ-SHTT, ngày 21/7/2023

CamScanner 2023-08-07 15.39 (2)