Cập nhật kết quả kê khai công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ năm 2024

Phòng KHCN cập nhật kết quả kê khai công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ năm 2024:

TTBản kê của nhóm tác giảGhi chú
1Họ tên: PGS. TS. Phạm Hiền Hậu
Email: hauph@huce.edu.vn
Số ĐT: 0911211274
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM KTXD Công trình biển & ĐÔBC———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Numerical modeling of a mooring line system for an offshore floating wind turbine in Vietnamese sea conditions using nonlinear materials
Nơi công bố : Tạp chí: Water Science and Engineering
Nhóm tác giả : Hien Hau Pham
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.wse.2023.10.004
Thông tin bổ sung: Q1, IF=4, H-Index=33, Cite Score=7
Web of Science (ESCI), Scopus, UGC CARE, DOAJ
Available online 31 October 2023
ISSN 16742370
2Họ tên: PGS. TS. Phạm Hiền Hậu
Email: hauph@huce.edu.vn
Số ĐT: 0911211274
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM KTXD Công trình biển & ĐÔBC———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Research on dynamic responses of mooring line system of semi-submersible platforms in Vietnam sea conditions using random model.
Nơi công bố : IOP Conference Series: Materials Science and Engineering V.1294 (2023) 012010
Nhóm tác giả : HH Pham *, T Mai, Y Liu
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: doi:10.1088/1757-899X/1294/1/012010
Thông tin bổ sung: 4th COTech Conference,
Fourth Conference of Computational Methods & Ocean Technology 30/11/2023 – 01/12/2023 Stavanger, Norway
H H Pham et al 2023 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1294 012010
3Họ tên: TS. Mai Cao Trí
Email: trimc@huce.edu.vn
Số ĐT: 0915491490
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM CSKTXD Công trình biển & CTVB———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Effect analysis of wooden fence width on wave transmission by SWASH model
Nơi công bố : IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Nhóm tác giả : Mai Cao Trí *, Đào Hoàng Tùng, Ngô Thị Thùy Anh, Phạm Hiền Hậu, Yiliu Liu
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: 10.1088/1757-899X/1294/1/012026
Thông tin bổ sung:
4Họ tên: TS. Trần Công Triệu
Email: trieutc@huce.edu.vn
Số ĐT: 0988737083
Khoa công tác: Khoa Công trình thủy
Bộ môn công tác: ———————BM Thuỷ lực – Thuỷ văn——————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Influence of Right Triangular Prism Rough Beds on Hydraulic Jumps
Nơi công bố : Applied Sciences
Nhóm tác giả : Trịnh Công Tý, Zhang jinamin*, Trần Công Triệu
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.3390/app14020594
Thông tin bổ sung:
5Họ tên: Phạm Hữu Tùng
Email: tungph@huce.edu.vn
Số ĐT: 0904812815
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Công nghệ phần mềm————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Security and Reliability Performance Analysis of Cognitive NOMA Network Under Outage Constraint of Multiple Primary Users
Nơi công bố : The 12th International Symposium on Information and Communication Technology (SOICT 2023)
Nhóm tác giả : Phạm Hữu Tùng, Trần Hùng*, Trần Đức Tân, Đặng Việt Hùng, Võ Nhân Văn, Nguyễn Đình Việt
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1145/3628797.3628862
Thông tin bổ sung:
6Họ tên: Ths Phạm Hữu Tùng
Email: tungph@huce.edu.vn
Số ĐT: 0904812815
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Công nghệ phần mềm————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Packet Timeout Probability for Cognitive Cooperative Radio Network under Security Constraint
Nơi công bố : The 12th International Symposium on Information and Communication Technology (SOICT 2023)
Nhóm tác giả : Trần Hùng, Phạm Hữu Tùng, Từ Lâm Thanh, Vũ Lê Quỳnh Giang, Trịnh Văn Chiến, Đặng Việt Hùng, Võ Nhân Văn
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1145/3628797.3628799
Thông tin bổ sung:
7Họ tên: tungph@huce.edu.vn
Email: tungph@huce.edu.vn
Số ĐT: 0904812815
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: ——————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Secure Conversation: A View From Physical Layer
Nơi công bố : The 12th International Conference on Computational Data and Social Networks.
Nhóm tác giả : Trần Hùng, Phạm Ngọc Hưng, Võ Nhân Văn, Quách Xuân Trưởng, Phạm Hữu Tùng, Nguyễn Quốc Long, Vũ Lê Quỳnh Giang
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
8Họ tên: TS.Dương Trường Giang
Email: giangdt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0988313025
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Máy xây dựng——————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Improves the Brake Working of the Winch to Control the Stop Brake Process
Nơi công bố : Advances in Science and Technology Research Journal
Nhóm tác giả : Truong Giang Duong * , Van Tinh Nguyen
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.12913/22998624/177662
Thông tin bổ sung: http://www.astrj.com/pdf-177662-102774?filename=Improves%20the%20Brake.pdf
9Họ tên: TS. Trần Công Triệu
Email: trieutc@huce.edu.vn
Số ĐT: 0988737083
Khoa công tác: Khoa Công trình thủy
Bộ môn công tác: ———————BM Thuỷ lực – Thuỷ văn——————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Inhibiting thinning in tube bending by a superposition effect under a boosting movement
Nơi công bố : International Journal of Advanced Manufacturing Technology
Nhóm tác giả : Hao Fang; Zhineng Wang*; Guangfu Bin; Weiming Ling; Yaocheng Ling; Cong Trieu Tran
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s00170-024-13047-3
Thông tin bổ sung:
10Họ tên: TS.Dương Trường Giang
Email: giangdt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0988313025
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Máy xây dựng——————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Numerical Test to Determine the Influence of Factors on the Weight of the Multi-layer Rope Reel of the Winch
Nơi công bố : International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research
Nhóm tác giả : Truong Giang Duong*
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: DOI: 10.18178/ijmerr.13.1.44-51
Thông tin bổ sung:
11Họ tên: TS. Nguyễn Trung Kiên
Email: kiennt3@huce.edu.vn
Số ĐT: 0907141086
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Collapse dynamics and deposition morphology of low-viscocohesive granular columns on a rough horizontal surface
Nơi công bố : Physical Review E
Nhóm tác giả : Thanh-Trung Vo, Trung-Kien Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.014904
Thông tin bổ sung: SCIE, Q1
12Họ tên: TS. Nguyễn Trung Kiên
Email: kiennt3@huce.edu.vn
Số ĐT: 0907141086
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Appropriate sample size and effects of microscopic parameters on the shear strength and strain localisation of 2D cohesive-frictional granular assemblies
Nơi công bố : Journal of Materials and Engineering Structures
Nhóm tác giả : Trung-Kien Nguyen*, Thanh-Trung Vo, Nhu-Hoang Nguyen
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
13Họ tên: TS. Đỗ Thành Công
Email: congdt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0397939375
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc môi trường—————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: A simulation-based workflow to calculate overall thermal transfer value when implementing daylighting-oriented shading control
Nơi công bố : Journal of Building Engineering
Nhóm tác giả : Nguyen Thi Khanh Phuong, Ying-Chieh Chan, Cong Thanh Do*, Nguyen Anh Tuan, Damrongsak Rinchumphu
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.108616
Thông tin bổ sung: IF 6.4
14Họ tên: Phạm Đức Thoan, PGS.TS
Email: thoanpd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0985130128
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Algebraic Dependences of Meromorphic Mappings From Complete K\”{a}hler Manifolds into Projective Spaces Sharing few hyperplanes
Nơi công bố : IInternational Journal of Mathematics
Nhóm tác giả : Phạm Đức Thoan*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0129167X23500702
Thông tin bổ sung:
15Họ tên: Phạm Đức Thoan, PGS.TS
Email: thoanpd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0985130128
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: On vanishing theorems for locally conformally flat Riemannian manifolds with an integral pinching condition
Nơi công bố : Communications in Mathematics and Statistics
Nhóm tác giả : Phạm Đức Thoan*, Trần Văn Khiên, Nguyễn Thị Hồng
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s40304-023-00372-4
Thông tin bổ sung:
16Họ tên: Phạm Đức Thoan, PGS.TS
Email: thoanpd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0985130128
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Second main theorems and algebraic dependences of meromorphic mappings on parabolic manifolds with moving targets
Nơi công bố : Kyushu Journal of Mathematics
Nhóm tác giả : Sĩ Đức Quang, Nguyễn Văn An, Phạm Đức Thoan*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: doi:10.2206/kyushujm.77.203
Thông tin bổ sung:
17Họ tên: PGS. TS. Phạm Hoàng Anh
Email: anhph2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0982197510
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: An Efficient k-NN-based Rao Optimization Method for Optimal Discrete Sizing of Truss Structures
Nơi công bố : Applied Soft Computing
Nhóm tác giả : Hoang-Anh Pham*, Viet-Hung Dang, Tien-Chuong Vu, Ba-Duan Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2024.111373
Thông tin bổ sung:
18Họ tên: Phạm Đức Thoan, PGS.TS
Email: thoanpd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0985130128
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: A generalization of uniqueness theorems of meromorphic mappings from complete Kähler manifolds
Nơi công bố : Asian-European Journal of Mathematics
Nhóm tác giả : Nguyễn Thị Nhung*, Lê Ngọc Quỳnh, Phạm Đức Thoan
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1142/S179355712350242X
Thông tin bổ sung:
19Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tân
Email: tannn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0942158768
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Thí nghiệm & KĐCT————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Three-dimensional nonlinear finite element analysis of corroded reinforced concrete beams strengthened by CFRP sheets
Nơi công bố : European Journal of Environmental and Civil Engineering
Nhóm tác giả : Trung Kien Nguyen, Ngoc Tan Nguyen*, Hoai Anh Tran, Hoang Giang Nguyen, Phuong Tran
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/19648189.2024.2312470
Thông tin bổ sung:
20Họ tên: Nguyễn Văn Mạnh, Thạc sĩ
Email: manhnv@huce.edu.vn
Số ĐT: +84975476363
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Cơ giới hoá xây dựng——————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Xe vận chuyển địa hình ba cầu đa năng
Nơi công bố : Cục sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và công nghệ
Nhóm tác giả : Đoàn Yên Thế, Nguyễn Ngọc Linh, Bùi Đức Tiến, Tống Đức Năng, Nguyễn Văn Mạnh
Phân loại công bố: Sáng chế
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: Nhóm chủ đơn đồng thời là đồng tác giả,Văn bằng Độc Quyền Sáng chế số 39055; được cấp theo quyết định số 14468/QĐ-SHTT, ngày 05/02/2024.
21Họ tên: Vũ Anh Tuấn, Thạc sỹ
Email: tuanva3@huce.edu.vn
Số ĐT: 0972519195
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Máy xây dựng——————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Thiết bị tắt chấn động lực tích hợp bộ khai thác năng lượng dao động kiểu áp điện
Nơi công bố : Cục sở hữu trí tuệ
Nhóm tác giả : Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Đông Anh, Lã Đức Việt, Nguyễn Anh Ngọc, Vũ Anh Tuấn, Tống Đức Năng, Nguyễn Văn Mạnh
Phân loại công bố: Sáng chế
Nguồn tài trợ : —
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
22Họ tên: PGS.TS. Đặng Việt Hưng
Email: hungdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989671516
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Assessment of Axial-Flexural Behavior of Reinforced Concrete Column Wrapped with CFRP Using Probabilistic Machine Learning Model
Nơi công bố : Lecture Notes in Civil Engineering
Nhóm tác giả : Pham Xuan Dat, Dang Viet Hung, Nguyen Van Hung & Nguyen Trung Hieu
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-99-7434-4_135
Thông tin bổ sung:
23Họ tên: TS. Đinh Viết Cường
Email: cuongdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0986176679
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Boosting nitrate electroreduction reactivity with a 3D Cu-Pd bimetallic flow-through electrode
Nơi công bố : Separation and Purification Technology
Nhóm tác giả : Jui-Yao Chang, Jhen-Cih Wu, Dinh Viet Cuong, Sofia Ya Hsuan Liou, Chia-Hung Hou*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2024.126890
Thông tin bổ sung: IF: 8.6; Engineering, Chemical, 14/142 = 10%
24Họ tên: TS.Dương Trường Giang
Email: giangdt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0988313025
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Máy xây dựng——————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Reasonable design method of box crane girder by Taguchi method
Nơi công bố : Journal of Applied Engineering Science
Nhóm tác giả : Truong Giang Duong*
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.5937/jaes0-45536
Thông tin bổ sung:
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150