Nhiệm vụ cấp Trường

536

Thông báo: Kế hoạch nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023

Thứ Sáu 15-12-2023

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/12/Kế-hoạch-nghiệm-thu-dể-tài-cấp-cơ-sở-2023-1.pdf" title="Kế hoạch nghiệm thu để tài cấp cơ sở 2023"]  

Đề tài / Dự án

980

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2024

Thứ Ba 28-11-2023

Chi tiết thông báo Các mẫu biểu [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/11/0.-TB-dang-ky-de-tai-cap-Truong-2024-final.pdf" title="0. TB dang ky de tai cap Truong 2024 - final"]

Đề tài / Dự án

683

Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2023

Thứ Tư 30-08-2023

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2023, Nhà trường tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở. Mẫu báo cáo [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/08/2023-Truong-Thong-bao-kiem-tra-tien-do.pdf" title="2023 - Truong -...

Đề tài / Dự án

284

Quyết định công nhận kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2022

Thứ Bảy 06-05-2023

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/08/2022-Truong-QD-cong-nhan-KQNT-khen-thuong-.pdf" title="2022 - Truong - QD cong nhan KQNT + khen thuong"]

Đề tài / Dự án

354

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài KHCN cấp Trường năm 2023

Thứ Ba 07-03-2023

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/08/2023-Truong-QD-Giao-nhiem-vu-thuc-hien-de-tai.pdf" title="2023 - Truong - QD Giao nhiem vu thuc hien de tai"]

Đề tài / Dự án

741

Kế hoạch nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022

Thứ Ba 14-02-2023

[pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/02/2022-De-tai-cap-Truong-Thong-bao-nghiem-thu-updated.pdf" title="2022 De tai cap Truong - Thong bao nghiem thu (updated)"]

Đề tài / Dự án

865

Thông báo Về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2023

Thứ Tư 23-11-2022

CÁC MẪU BIỂU ĐĂNG KÝ [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/TB-Dang-ky-de-tai-NCKH-cap-co-so-nam-2023.pdf" title="TB Dang ky de tai NCKH cap co so nam 2023"]

Đề tài / Dự án

667

Thông báo Về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2022

Thứ Sáu 30-09-2022

Các mẫu biểu kê khai tiến độ [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/09/TB-kiem-tra-tien-do-de-tai-KHCN-cap-co-so-2022.pdf" title="TB kiem tra tien do de tai KHCN cap co so 2022"]

Đề tài / Dự án

177

Quyết định công nhận kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2021

Thứ Sáu 05-08-2022

Quyết định công nhận kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2021 [pdf-embedder url="https://khcn.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2023/08/2021-Truong-QD-Cong-nhan-KQNT-II.pdf" title="2021 - Truong - QD Cong nhan KQNT - II"]

Nhiệm vụ cấp Trường

484

Quyêt định giao nhiệm vụ đề tài KH&CN cấp Trường năm 2022

Thứ Tư 16-03-2022

[pdf-embedder url="https://khcn.nuce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/2022-Truong-QD-giao-de-tai-co-so-nam-2022-.pdf" title="2022 - Truong - QD giao de tai co so nam 2022"]

Nhiệm vụ cấp Trường

12