Quản lý đề tài/dự án

Phân hệ phần mềm quản lý khoa học công nghệ trong đó có quản lý đề tài/dự án hiện đang trong quá trình vận hành thử, sẽ sớm đưa vào vận hành.

Trân trọng!

Phòng KH&CN