Hệ thống Viện, Trung tâm KH&CN

Để triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các sản phẩm khoa học, công nghệ vào thực tiễn sản xuất, trường Đại học Xây dựng đã thành lập 13 viện Khoa học công nghệ trực thuộc trường hoạt động theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về quy định quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

STT

Tên viện KHCN

Địa chỉ

Điện thoại

1

Viện Cảng – Kỹ thuật hàng hải

Phòng 702, 703 nhà Thí nghiệm

38. 69 14 59

2

Viện Địa kỹ thuật và Công trình

Tầng 8 nhà Thí nghiệm

38. 69 18 76

3

Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy

Phòng 600, 606 nhà Thí nghiệm

38. 69 76 99

4

Viện Khoa học và Công nghệ Cơ điện Xây dựng

Phòng 501 nhà Thí nghiệm

38. 691445

5

Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường

 Nhà A2

38. 69 16 04

6

Viện Kỹ thuật Công trình xây dựng

7

Viện Công nghệ cao Việt – Nhật

Phòng 111 nhà A1

38. 69 94 03

8

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Vật liệu xây dựng nhiệt đới

9

Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị

 Phòng 101 nhà A1

36. 28 42 30

10

Viện Quy hoạch và Kỹ thuật giao thông vận tải

Phòng 208, nhà Thí nghiệm

36. 28 55 78

11

Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng

Phòng 309 nhà Thí nghiệm

36. 75 79 69

12

Viện Tin học xây dựng

Phòng 901 nhà Thí nghiệm

36. 28 85 22

13

Viện Xây dựng Công trình biển

 Phòng 504 nhà Thí nghiệm

36. 73 91 73