Các biểu mẫu tính giờ NCKH của Giảng viên

Tổng hợp, cập nhật các tin tức, số liệu, văn bản, biểu mẫu về việc tính giờ Nghiên cứu khoa học (NCKH) năm 2020-2021 của giảng viên Trường Đại học Xây dựng.

1. Thông tin chung

Theo thông báo số 237/KHCN-ĐHXD ngày 19/4/2021 của Trường Đại học Xây dựng về việc Thông báo kế hoạch kê khai hoạt động và sản phẩm NCKH năm học 2020-2021, thời hạn các giảng viên nộp bản kê khai cá nhân cho bộ môn tổng hợp trước ngày 24/5/2020.

  • Giảng viên được bổ sung các sản phẩm phát sinh sau ngày kê khai
  • Minh chứng được lưu giữ tại Bộ môn (các sản phẩm tính giờ NCKH do Trường quản lý thì không cần minh chứng, các minh chứng online chỉ cần gửi đường link). Khoa, Trường sẽ kiểm tra khi cần thiết
  • Mức giờ chuẩn NCKH của Giảng viên sẽ được Phòng Tổ chức Cán bộ thông báo đến các Bộ môn

Trước 31/5/2021: Bộ môn tổng hợp kết quả theo mẫu ĐHXD-NCKH-01, kèm các Bản kê khai của từng giảng viên nộp cho Khoa.

Trước 07/6/2021: Khoa rà soát kết quả, xác nhận vào Bảng kê tổng hợp của từng Bộ môn và gửi Phòng KHCN.

2. Các Quy định và biểu mẫu kê khai

3. Định mức giờ chuẩn NCKH năm học 2020-2021

(Sẽ được phòng TCCB gửi đến các đơn vị)

4. Tổng hợp kết quả giờ NCKH của giảng viên năm học 2019-2020

(Sẽ được phòng TCCB gửi đến các đơn vị)