V/v tổ chức xét tặng Giải thưởng “Bài báo quốc tế có hệ số ảnh hưởng tốt nhất năm học 2022-2023”

Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nhất là đẩy mạnh công bố quốc tế của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, cũng như để biểu dương các công bố quốc tế có chất lượng, Nhà trường tổ chức xét tặng Giải thưởng thường niên cho bài báo quốc tế ISI/Scopus có hệ số ảnh hưởng tốt nhất. Kế hoạch và tiêu chí xét thưởng cho năm học 2022-2023 như sau:

Thong bao - Giai thuong BBQT 2022 - 2023