Tạp chí

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (Tạp chí KHCN Xây dựng) thuộc Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD) được thành lập từ ngày 17 tháng 2 năm 2007 theo Giấy phép hoạt động báo chí số 18/GP-BVHTT của Bộ Văn hoá và Thông tin với số lượng xuất bản ban đầu là 04 số/năm.

Tiếp theo, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép tăng số lượng xuất bản thành 05 số/năm bằng tiếng Việt và 01 số/năm bằng tiếng Anh theo Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 299/GP-BTTTT ngày 6 tháng 6 năm 2016 (trước đây do Bộ Văn hóa và Thông tin ban hành).

Với nhu cầu gia tăng về số lượng xuất bản, theo Công văn số 76/BTTTT-CBC của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12 tháng 1 năm 2018, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng tiếp tục được tăng số lượng xuất bản thành 03 số/năm bằng tiếng Anh và 05 số/năm bằng tiếng Việt.

Trang web để xuất bản bằng tiếng Anh theo mã số ISSN 1859-2996 và bằng tiếng Việt theo mã số ISSN 2615-9058 tương ứng như sau:

http://stce.nuce.edu.vn/index.php/en

http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn