• Trang chủ
  • Sản phẩm KHCN
  • Sở hữu trí tuệ
  • Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: Máy trộn bê tông – nhóm tác giả: Trần Đức Hiếu, Nguyễn Kiếm Anh, Nguyễn Xuân Cường, Văn Viết Thiên Ân

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: Máy trộn bê tông – nhóm tác giả: Trần Đức Hiếu, Nguyễn Kiếm Anh, Nguyễn Xuân Cường, Văn Viết Thiên Ân

Chúc mừng TS. Trần Đức Hiếu, ThS. Nguyễn Kiếm Anh, ThS. Nguyễn Xuân Cường – Giảng viên Khoa Cơ khí và PGS.TS Văn Viết Thiên Ân – Giảng viên Khoa Vật liệu Xây dựng vừa được cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc Giải pháp hữu ích số 2699: “Máy trộn bê tông” – theo Quyết định số 12732w/QĐ-SHTT, ngày 02/8/2021.

Hình ảnh Máy trộn Bê tông

TS. Trần Đức Hiếu – Giảng viên Bộ môn Cơ giới hóa Xây dựng – Khoa Cơ khí