Cập nhật kết quả kê khai công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ năm 2021

 

Phòng KHCN cập nhật kết quả kê khai công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ năm 2021:

TTBản kê của nhóm tác giảGhi chú
1
2Họ tên: TS. Phạm Thái Hoàn
Email: hoanpt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904939887
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình BTCT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Mechanical properties of constituent phases in structural steels and heat-affected zones investigated by statistical nanoindentation analysis
Nơi công bố : Construction and Building Materials
Nhóm tác giả : Thai-Hoan Pham*, Ngoc-Vinh Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121211
Thông tin bổ sung:
3Họ tên: TS. Phạm Thái Hoàn
Email: hoanpt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904939887
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình BTCT
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Behavior of composite CFST beam-concrete column joints

Nơi công bố : Steel and Composite Structures, Vol. 37, No. 1 (2020) 75-90
Nhóm tác giả : Seung-Eock Kim, Ji-Hun Choi, Thai-Hoan Pham, Viet-Hung Truong, Zhengyi Kong, Nguyen-Thê Duong and Quang-Viet Vu*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác

Link/Doi: https://doi.org/10.12989/scs.2020.37.1.075
Thông tin bổ sung:
4Họ tên: ThS. NCS. Nguyễn Trần Hiếu
Email: hieunt2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904733328
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình Thép – Gỗ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Using Neural Networks as Surrogate Models in Differential Evolution Optimization of Truss Structures
Nơi công bố : International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI)
Nhóm tác giả : Nguyễn Trần Hiếu, Vũ Anh Tuấn
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-63007-2_12
Thông tin bổ sung: Kỷ yếu in trong tuyển tập Lecture Notes in Artificial Intelligence (SCOPUS).
5Họ tên: Trần Quang Dũng, TS
Email: dungtq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0945234678
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công nghệ & QLXD
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Empirical Examination of Factors Influencing the Adoption of Green Building Technologies: The Perspective of Construction Developers in Developing Economies

Nơi công bố : Sustainability
Nhóm tác giả : Quangdung Tran,*, Sajjad Nazir, Tu-Hieu Nguyen, Ngoc-Khoa Ho, Tuan-Hai Dinh, Viet-Phuong Nguyen, Manh-Hung Nguyen, Quoc-Khanh Phan and The-Son Kieu
Phân loại công bố: SSCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: https://doi.org/10.3390/su12198067
Thông tin bổ sung:
6Họ tên: PGS. TS. Phạm Hoàng Anh
Email: anhph2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0982197510
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Cơ học kết cấu
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: An efficient differential-evolution-based moving compensation optimization approach for controlling differential column shortening in tall buildings
Nơi công bố : Expert Systems With Applications
Nhóm tác giả : Hoang-Anh Pham*, Duc-Xuan Nguyen, Viet-Hung Truong*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: Accepted
Chưa có DOI
7Họ tên: Ths Phạm Hữu Tùng
Email: tungph@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904812815
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: BM Công nghệ phần mềm
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Performance Analysis of an Energy-Harvesting IoT System Using a UAV Friendly Jammer and NOMA Under Cooperative Attack
Nơi công bố : IEEE Access
Nhóm tác giả : Võ Nhân Văn*, Chakchai So-In, Trần Hùng, Trần Đức Dũng, Phạm Hữu Tùng
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: 10.1109/ACCESS.2020.3044760
Thông tin bổ sung:
8Họ tên: Phạm Văn Tòng, TS
Email: tongpv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983237800
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Vật lý
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Porous In2O3 nanorods fabricated by hydrothermal method for an effective CO gas sensor
Nơi công bố : Materials Research Bulletin
Nhóm tác giả : PhamVan Tong⁎, LuuHoang Minh, NguyenVan Duy, Chu Manh Hung
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2020.111179
Thông tin bổ sung:
9Họ tên: PGS.TS. Vũ Minh Đức
Email: ducvm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0903206786
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Công nghệ VLXD
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: A Study on Property Improvement of Cement Pastes Containing Fly Ash and Silica Fume After Treated at High Temperature
Nơi công bố : Advances in Intelligent Systems and Computing, GTSD 2020
Nhóm tác giả : Thi Phuong Do*, Van Quang Nguyen, and Minh Duc Vu
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-62324-1_45
Thông tin bổ sung:
10Họ tên: TS. Nguyễn Ngọc Lâm
Email: lamnn@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0938124983
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Vật liệu xây dựng
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: RECYCLING OF AAC WASTE IN THE MANUFACTURE OF AUTOCLAVED AERATED CONCRETE IN VIETNAM
Nơi công bố : International Journal of GEOMATE
Nhóm tác giả : Nguyen Ngoc Lam
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: (Accepted)
Chưa có DOI
11Họ tên: TS. Nguyễn Ngọc Lâm
Email: lamnn@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0938124983
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Vật liệu xây dựng
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: STRUCTURATION INVESTIGATION OF FAST – SETTING SELF LEVELING UNDERLAYMENT BASED ON ETTRINGITE BINDER

Nơi công bố : Archives of Civil Engineering
Nhóm tác giả : Nguyen Ngoc Lam
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: (Accepted)
Chưa có DOI
12Họ tên: ThS. NCS. Nguyễn Trần Hiếu
Email: hieunt2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904733328
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình Thép – Gỗ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A Comparative Study of Machine Learning Algorithms in Predicting the Behavior of Truss Structures
Nơi công bố : International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering (RICE 2020)
Nhóm tác giả : Nguyễn Trần Hiếu, Vũ Anh Tuấn
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-15-7527-3_27
Thông tin bổ sung: Kỷ yếu in trong tuyển tập Advances in Intelligent Systems and Computing của NXB Springer, nằm trong danh mục Scopus.
13Họ tên: ThS. NCS. Nguyễn Trần Hiếu
Email: hieunt2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904733328
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình Thép – Gỗ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR STRUCTURAL OPTIMIZATION
Nơi công bố : The International Conference on Modern Mechanics and Applications (ICOMMA 2020)
Nhóm tác giả : Nguyễn Trần Hiếu, Vũ Anh Tuấn
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường khác
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: Kỷ yếu in trong tuyển tập Lecture Notes in Mechanical Engineering của NXB Springer nằm trong danh mục SCOPUS.
14Họ tên: Vy Sơn Tùng, NCS
Email: tungvs@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0369008895
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình Thép – Gỗ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Built-up back-to-back cold-formed steel compression members failing by local and distortional buckling
Nơi công bố : Thin-Walled Structures
Nhóm tác giả : Son Tung Vy, Mahen Mahendran*, Thananjayan Sivaprakasama
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.tws.2020.107224
Thông tin bổ sung: (Article in Press)
15Họ tên: Trần Đình Trọng, TS
Email: trongtd@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0962756180
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Trắc địa
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: GNSS/CORS-Based Technology for Real-Time Monitoring of Landslides on Waste Dump – A Case Study at the Deo Nai South Dump, Vietnam
Nơi công bố : Inżynieria Mineralna
Nhóm tác giả : Cong Khai PHAM*, Dinh Trong TRAN* Van Hai NGUYEN
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: http://doi.org/10.29227/IM-2020-02-23
Thông tin bổ sung:
16Họ tên: Trần Đình Trọng, TS
Email: trongtd@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0962756180
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Trắc địa
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: IMPACT OF THE PRECISE EPHEMERIS ON ACCURACY OF GNSS BASELINE IN RELATIVE POSITIONING TECHNIQUE
Nơi công bố : VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES
Nhóm tác giả : Dinh Trong Tran, Dinh Huy Nguyen, Ngoc Dung Luong, Duy Toan Dao
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.15625/0866-7187/15745
Thông tin bổ sung:
17Họ tên: Nguyễn Thanh Sơn, Tiến sĩ
Email: sonnt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0916503775
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Cơ học đất – Nền móng
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Deformation Characteristics with Porewater Pressure Development of Shallow Landslide Triggered by Rainfall Infiltration
Nơi công bố : Understanding and Reducing Landslide Disaster Risk. WLF 2020. ICL Contribution to Landslide Disaster Risk Reduction. Springer, Cham.
Nhóm tác giả : Kuo-Hsin Yang*, Thanh Son Nguyen, Harianto Rahardjo, and Der-Guey Lin
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-60706-7_20
Thông tin bổ sung: * Tác giả liên hệ: Kuo-Hsin Yang
Print ISBN: 978-3-030-60705-0
Online ISBN: 978-3-030-60706-7
Không thuộc Scopus
18Họ tên: TS. Lê Quỳnh Chi
Email: chilq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0989100495
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Qui hoạch
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A Study on the ecological balance capacity of Hanoi green corridor
Nơi công bố : AUC 2019. Advances in 21st Century Human Settlements. Springer, Singapore
Nhóm tác giả : Quynh Chi Le*, Dinh Viet Hoang, Van Tuyen Nguyen, Quoc Thai Tran
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-15-5608-1_20
Thông tin bổ sung: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-5608-1_20
19Họ tên: Trần Thúy Anh, ThS
Email: anhtt2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0985883187
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Evaluating the efficiency of Cyperus alternifolius on constructed wetland for the domestic wastewater treatment in the peri-urban area of Northern Vietnam
Nơi công bố : IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 869, Issue 4, pp. 042038 (2020).
Nhóm tác giả : Tran Thuy Anh *, Tran Duc Ha, and Vi Thi Mai Huong
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/869/4/042038/meta
Thông tin bổ sung:
20Họ tên: GVC.TS. Phạm Tuấn Hùng
Email: hungpt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0988525066
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Decentralised, small-scale coagulation-membrane treatment of wastewater from metal recycling villages – a case study from Vietnam
Nơi công bố : https://iwaponline.com/wst
Nhóm tác giả : Lan Thu Tran; Anh Tien Do*; Tuan Hung Pham; Kim Thanh Nguyen; Hung Cong Duong
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: https://doi.org/10.2166/wst.2020.493
Thông tin bổ sung:
21Họ tên: Tạ Quỳnh Hoa
Email: hoatq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983280775
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc công nghệ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: An evaluation of public spaces in the peri-urban areas of Hanoi in the urbanization process (from 2008 up to now). Comparative studies in three new wards of Hanoi (Vietnam)
Nơi công bố : Advances in 21st Century Human Settlement Series – Cities and Regions of Asia—Transformation and Sustainable Development, July 2021, Springer Book
Nhóm tác giả : ‘Ta Quynh Hoa*, Nguyen Quang Minh, Doan The Trung, Nguyen Manh Tri, Dinh Thi Dieu, Chu Ngoc Huyen, Phan Tien Hau
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Dự án hợp tác quốc tế
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: Đã được chấp nhận, chờ đăng
22Họ tên: Tạ Quỳnh Hoa
Email: hoatq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983280775
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc công nghệ—————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Community Participation in Urban Planning in Vietnam Toward Sustainable Development: Prospects and Challenges
Nơi công bố : Global Changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market Economies Vol. 2, Springer
Nhóm tác giả : Ta Quynh Hoa, Nguyen Quang Minh, Nguyen Cao Lanh, and Nguyen Hai Ninh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: DOI: 10.1007/978-3-030-81443-4_15
Thông tin bổ sung:
23Họ tên: Tạ Quỳnh Hoa, TS
Email: hoatq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983280775
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc công nghệ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: IDENTIFYING CORE VALUES WITH COMMUNITY PARTICIPATORY APPROACH FOR CONSERVATION PLANNING OF URBAN HISTORIC DISTRICTS IN VIETNAM: THE CASE STUDY OF HANOI ANCIENT QUARTER
Nơi công bố : Journal of Sustainability Science and Management (JSSM) Vol. 16 No. 4
Nhóm tác giả : Tạ Quỳnh Hoa *
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: Đã được chấp nhận, chờ đăng
24 Họ tên: TS. Nguyễn Văn Tuyên
Email: tuyennv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0989202319
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Qui hoạch
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Solutions for Vietnam affordable housing database management
Nơi công bố : Hội thảo CDSD2020
Nhóm tác giả : Nguyễn Văn Tuyên (*), Trần Khánh Dung, Lên Lan Hương, Nguyễn Thu Hương, Đỗ Thúy Dung
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
25 Họ tên: TS. Nguyễn Văn Tuyên
Email: tuyennv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0989202319
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Qui hoạch
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Solutions for structural planning of the urban green corridor for Hanoi city
Nơi công bố : International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern technologies (FarEastCon2020)
Nhóm tác giả : Nguyễn Văn Tuyên (*)
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: 10.1088/1757-899X/1079/3/032064
Thông tin bổ sung:
26 Họ tên: Nguyễn Ngọc Tân, TS
Email: tannn@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0942158768
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Thí nghiệm & KĐCT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Effect of steel fiber content on the shrinkage of steel fiber reinforced concrete in the tropical environment in Vietnam
Nơi công bố : Lecture Note in Civil Engineering/ ICSCE 2020
Nhóm tác giả : Nguyễn Ngọc Tân, Lê Vĩnh An*
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-0053-1_21
Thông tin bổ sung:
27 Họ tên: Nguyễn Ngọc Tân, TS
Email: tannn@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0942158768
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Thí nghiệm & KĐCT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Strength, water porosity and the shrinkage of self-compacting concrete in hot climate
Nơi công bố : Lecture Note in Civil Engineering/ ICSCE 2020
Nhóm tác giả : Le Vinh An, Nguyen Ngoc Tan*, Bui Xuan Cay, Bui Tuan Anh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-0053-1_23
Thông tin bổ sung:
28Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
Email: tuannv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0909886386
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Vật liệu xây dựng
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Understanding hydration heat of mortars containing supplementary cementitious materials with potential to immobilize heavy metal containing waste
Nơi công bố : Cement and Concrete Composites, Vol. 115, 2021, 103859
Nhóm tác giả : Q.T. Phung*, E. Ferreira, S. Seetharam, V.T. Nguyen, J. Govaerts and E. Valcke
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2020.103859
Thông tin bổ sung: SCIE, Q1 
29Họ tên: Thạc sỹ Phó Bảo Bình
Email: binhpb@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904549979
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Điện kỹ thuật
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: HIGH EFFICIENCY GAN FET BASED THREE PORT HALFBRIDGE CONVERTER
Nơi công bố : The 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE)
Nhóm tác giả : Dương Anh Tuấn, Vũ Hoàng Phương*, Vũ Đại Dương, Nguyễn Phi Anh, Phó Bảo Bình, Bùi Đăng Quang
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: 10.1109/ICSSE.2019.8823327
Thông tin bổ sung: 
30Họ tên: Tran Van Lien, GS.TS
Email: lientv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0912260745
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Sức bền vật liệu
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Crack identification in FGM framed structures using stationary wavelet transform and neural network
Nơi công bố : Journal of Zhejiang University-SCIENCE A (Applied Physics & Engineering)
Nhóm tác giả : Nguyen Tien KHIEM, Tran Van LIEN*, Ngo Trong DUC
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: http://www.jzus.zju.edu.cn/iparticle.php?doi=10.1631/jzus.A2000402
Thông tin bổ sung: 
31 Họ tên: TS. Nguyễn Trung Kiên
Email: kiennt3@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0356043333
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình Thép – Gỗ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: On the Representative Volume Element of dense granular assemblies made of 2D circular particles
Nơi công bố : Lectures notes in Civil Engineering (International Conference on Structural Health Monitoring and Engineering Structures)
Nhóm tác giả : Nguyen Trung Kien
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: – Bài báo đã được chấp nhận đăng, đã hoàn thiện thủ tục với NXB Springer, đang chờ xuất bản trên Lecture Notes in Civil Engineering
32Họ tên: TS. Nguyễn Trung Kiên
Email: kiennt3@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0356043333
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình Thép – Gỗ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: FAILURE ANALYSIS OF PRESSURIZED HOLLOW CYLINDER MADE OF COHESIVE-FRICTIONAL GRANULAR MATERIALS
Nơi công bố : Lectures notes in Mechanical Engineering (International Conference on Modern Mechanics and Applications 2020)
Nhóm tác giả : Nguyen Trung Kien
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: – Bài báo đã được chấp nhận đăng và đã hoàn thiện các thủ tục với NXB Springer, chờ xuất bản trên Lecture Notes in Mechanical Engineering
33 Họ tên: PGS.TS. Vũ Anh Tuấn
Email: tuanva@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0935338826
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình Thép – Gỗ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Experimental investigation on flexural behavior of reinforced lightweight concrete slabs using recycled expanded polystyrene
Nơi công bố : Lectures notes in Civil Engineering (International Conference on Structural Health Monitoring and Engineering Structures)
Nhóm tác giả : Dinh-Hoa Nguyen, Ngoc-Duc Han, Anh-Tuan Vu*, Trung-Kien Nguyen and Tuan-Nghia Hoang
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: – Bài báo được chấp nhận đăng, đã hoàn thiện các thủ tục với NXB Springer chờ xuất bản trên lecture notes in civil engineering
Trùng stt 225
34Họ tên: Đặng Việt Hưng
Email: hungdv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0989671516
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Cơ học kết cấu
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Deep learning-based detection of structural damage using time-series data
Nơi công bố : Structure and Infrastructure Engineering
Nhóm tác giả : HV Dang, M Raza, TV Nguyen, T Bui-Tien, HX Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/15732479.2020.1815225
Thông tin bổ sung:
35 Họ tên: TS. Đặng Việt Hưng
Email: hungdv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0989671516
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Cơ học kết cấu
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Data-Driven Structural Health Monitoring Using Feature Fusion and Hybrid Deep Learning
Nơi công bố : IEEE Transactions on Automation Science and Engineering
Nhóm tác giả : VH Dang*, H Tran-Ngoc, TV Nguyen, T Bui-Tien, GD Roeck, HX Nguyen.
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1109/TASE.2020.3034401
Thông tin bổ sung:
36Họ tên: TS. Đặng Việt Hưng
Email: hungdv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0989671516
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Cơ học kết cấu
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Connection Stiffness reduction analysis in steel bridge via deep CNN and modal experimental data,
Nơi công bố : Structural Engineering and Mechanics
Nhóm tác giả : H. V. Dang, M. Raza, H. Tran-Ngoc, T. Bui-Tien*, and H. X. Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: Accepted
Thông tin bổ sung:
37 Họ tên: TS. Đặng Việt Hưng
Email: hungdv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0989671516
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Cơ học kết cấu
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Direct numerical simulation of dynamic response of bridges subjected to vehicular loads
Nơi công bố : International Journal of Dynamics and Control
Nhóm tác giả : VH Dang*, MH Ha
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s40435-020-00650-x
Thông tin bổ sung:
38Họ tên: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng
Email: hangntn@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0394854690
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Cầu và Công trình ngầm
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Shear response of deep precast/prestressed concrete hollow core slabs subjected to fire
Nơi công bố : Engineering Structures
Nhóm tác giả : Hang T.N. Nguyen, Kang-Hai Tan*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.111398
Thông tin bổ sung: 
39 Họ tên: Trần Thị Hiền Hoa, PGS.TS
Email: hoatth@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0916511818
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Effect of organic matter on nitrogen removal through the anammox process
Nơi công bố : Water Environment Research. doi: 10.1002/wer.1463.
Nhóm tác giả : Hanh Thi My Nguyen , Hoa Thi Hien Tran*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: doi: 10.1002/wer.1463.
Thông tin bổ sung:
40 Họ tên: Phạm Thanh Tung, PGS.TS
Email: tungpt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0903278456
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình BTCT
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Compressive Strength Evaluation of Fiber-Reinforced High-Strength Self-Compacting Concrete with Artificial Intelligence
Nơi công bố : Advances in Civil Engineering
Nhóm tác giả : Tu T. Nguyen* , Hoa Pham Duy, Tung Pham Thanh, and Hoang Hiep Vu
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1155/2020/3012139
Thông tin bổ sung:
41 Họ tên: Phạm Thanh Tung, PGS.TS
Email: tungpt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0903278456
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình BTCT
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Machine Learning – Based Model for Predicting Concrete Compressive Strength
Nơi công bố : International Journal of GEOMATE
Nhóm tác giả : Tu Trung Nguyen, *Long Tran Ngoc, Hoang Hiep Vu, and Tung Pham Thanh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://www.geomatejournal.com/sites/default/files/articles/197-204-j2019-Trung-Jan-2021-77.pdf
Thông tin bổ sung:
42 Họ tên: TS. Phạm Anh Tuấn
Email: tuanpa@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983456898
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc cảnh quan
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Assessment of Plant Species for the Roadside at Vung Tau City of Vietnam Using Multi-criteria Analysis
Nơi công bố : Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining
Nhóm tác giả : Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Văn Mỹ
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-60269-7_7
Thông tin bổ sung:
43 Họ tên: TS.Phạm Anh Tuấn
Email: tuanpa@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983456898
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc cảnh quan
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: The Evolution of Water Management in the Red River Delta of Vietnam and a Case of Chuc Son, Hanoi City
Nơi công bố : Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining
Nhóm tác giả : Phạm Anh Tuấn, Shannon Kelly
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-60269-7_19
Thông tin bổ sung:
44 Họ tên: TS. Nguyễn Bằng Giang
Email: giangnb@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0917655564
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: BM Toán học
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Second-order optimality conditions and regularity of Lagrange multipliers for mixed optimal control problems
Nơi công bố : positivity
Nhóm tác giả : TS. Nguyễn Bằng Giang*, ThS. Nguyễn Quốc Tuấn, TS. Nguyễn Hải Sơn
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s11117-020-00793-3
Thông tin bổ sung:
45 Họ tên: PGS, TS Đinh Quang Cường
Email: cuongdq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0913531574
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: BM KTXD Công trình biển & ĐÔBC
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Surface Ground Movement Around a Steel Pipe pile Foundation During Liquefation Measured by Effective Stress Analysis
Nơi công bố : Journal of Earthquake and Tsunami
Nhóm tác giả : Nguyen Thanh Trung, Dinh Quang Cuong*, Osamu Kiyomiya
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1142/S179343112150010X
Thông tin bổ sung:
46Họ tên: TS. Phạm Duy Đông
Email: dongpd@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983744556
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Methane and nitrous oxide emissions from paddy fields with no fertilizer use under continuous irrigation with treated municipal wastewater
Nơi công bố : Environmental Science and Pollution Research
Nhóm tác giả : Dong Duy Pham*, Agnes Hoki Briliana Suhono, Nobuo Kaku, Shuhei Masuda, Fumiaki Takakai & Toru Watanabe
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://link.springer.com/epdf/10.1007/s11356-020-12328-0?sharing_token=A9B7QwvZ6YxHoIvMs-h-lve4RwlQNchNByi7wbcMAY59qNHEVPT9jK3KzujRfHSZ5_PQvp051oUvMiXdaRCzeItpRnNQqvdvITDUONaLMH_55H2BUmP7adl-P-07zKt_nMqBzrCBa7GAgJmXrlj6S4_dU_q95Pw_4cOxQoJ9_GE%3D
Thông tin bổ sung:
47Họ tên: Phạm Hiền Hậu, PGS. TS.
Email: hauph@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0911211274
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: BM KTXD Công trình biển & ĐÔBC
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Study on degree of influence of P-Delta effects on strength of Jack-up leg structures in Vietnamese conditions
Nơi công bố : VSOE2021 – the second Vietnam Symposium on Advances in Offshore Engineering
Nhóm tác giả : Phạm Hiền Hậu, Vũ Đan Chỉnh*, Đặng Đình Tuấn
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-7735-9_44
Thông tin bổ sung:
48Họ tên: TS. Trần Thị Quỳnh Hoa
Email: hoattq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983690081
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Vật lý
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Effects of annealing temperature on the structure, morphology, and photocatalytic properties of SnO2/rGO nanocomposites
Nơi công bố : Nanotechnology 32 (2020) 015201
Nhóm tác giả : Pham Van Tuan, Le Trung Hieu, Chu Manh Hoang, Hoang Ba Tuong, Vu Thi Tan, Tran Thi Quynh Hoa, Nguyen Xuan Sang and Tran Ngoc Khiem
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1088/1361-6528/abac30
Thông tin bổ sung:
49Họ tên: TS. Trần Thị Quỳnh Hoa
Email: hoattq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983690081
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Vật lý
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: The Dependence of Structure, Morphology, and Photocatalytic Properties of SnO2 Nanoparticles Prepared via In Situ Hydrothermal Method on Annealing Temperature
Nơi công bố : J. Nanosci. Nanotechnol. 21, 2588–2594 (2021)
Nhóm tác giả : Pham Van Tuan, Le Trung Hieu, Vu Thi Tan, Tran Thi Quynh Hoa, La Quynh Nga, and Tran Ngoc Khiem
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
50Họ tên: Ths. Nguyễn Hướng Dương
Email: duongnh2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0973092239
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Cầu và Công trình ngầm
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Damage detection in structures using modal curvatures gapped smoothing method and deep learning
Nơi công bố : Structural Engineering and Mechanics
Nhóm tác giả : Duong Huong Nguyen, T. Bui-Tien, Guido De Roeck and Magd Abdel Wahab*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: http://dx.doi.org/10.12989/sem.2021.77.1.047
Thông tin bổ sung:
51Họ tên: Ths. Nguyễn Hướng Dương
Email: duongnh2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0973092239
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Cầu và Công trình ngầm
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Damage Evaluation of Free-Free Beam Based on Vibration Testing
Nơi công bố : Proceedings of the 8th International Conference on Fracture, Fatigue and Wear
Nhóm tác giả : Duong Huong Nguyen*, Viet Long Ho, Thanh Bui-Tien, Guido De Roeck, Magd Abdel Wahab
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-15-9893-7_3
Thông tin bổ sung:
52Họ tên: Ths. Nguyễn Hướng Dương
Email: duongnh2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0973092239
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Cầu và Công trình ngầm
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Damage detection in steel plates using feed-forward neural network coupled with hybrid particle swarm optimization and gravitational search algorithm
Nơi công bố : Journal of Zhejiang University SCIENCE A
Nhóm tác giả : Long Viet HO, Duong Huong NGUYEN, Guido De ROECK, Thanh BUI-TIEN, Magd Abdel WAHAB
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1631/jzus.A2000316
Thông tin bổ sung:
53Họ tên: Nguyễn Thanh Sơn, Tiến sĩ
Email: sonnt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0916503775
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Cơ học đất – Nền móng
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Post-Failure Characteristics of Shallow Landslides using Material Point Method
Nơi công bố : Geofluids Journal (Q1)
Nhóm tác giả : Thanh Son Nguyen, Kuo-Hsin Yang*, Chia-Chun Ho, Feng-Chi Huang
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: * Tác giả liên hệ
54Họ tên: TS. Phạm Thái Hoàn
Email: hoanpt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904939887
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình BTCT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Safety assessment of an underground tunnel subjected to missile impact using numerical simulations
Nơi công bố : Computers and Concrete
Nhóm tác giả : Duc-Kien Thai, Duy-Liem Nguyen, Thanh-Tung Pham and Thai-Hoan Pham*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus (28-2020/KHXD-TĐ).
Link/Doi: https://doi.org/10.12989/cac.2021.27.1.001
Thông tin bổ sung:
55Họ tên: Lê Viết Cường, Thạc sĩ
Email: cuonglv2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0975181184
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: BM Toán học
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Necessary and sufficient conditions for assignability of dichotomy spectra of continuous time-varying linear systems
Nơi công bố : Automatica
Nhóm tác giả : Artur Babiarz∗, Le Viet Cuong, Adam Czornik, Thai Son Doan
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2020.109466
Thông tin bổ sung: Automatica 125 (2021) 109466
56Họ tên: TS. Phạm Thái Hoàn
Email: hoanpt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904939887
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình BTCT
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Prediction of residual strength of FRC columns under blast loading using the FEM method and regression approach
Nơi công bố : Construction and Building Materials
Nhóm tác giả : Duc-KienThai*, Duy-LiemNguyen, Thai-HoanPham, Quoc HoanDoan
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.122253
Thông tin bổ sung:
57Họ tên: Phạm Hiền Hậu, PGS. TS.
Email: hauph@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0911211274
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM KTXD Công trình biển & ĐÔBC———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Assessment of Reduced Strength of Existing Mooring Lines of Floating Offshore Platforms Taking into Account Corrosion
Nơi công bố : Modern Mechanics and Applications
Nhóm tác giả : Pham Hien Hau*, Vu Dan Chinh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-3239-6_33
Thông tin bổ sung:
58Họ tên: Tiến sĩ Vũ Minh Tuấn
Email: tuanvm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983004286
Khoa công tác: Khoa Công trình thủy
Bộ môn công tác: BM Cảng – Đường thuỷ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Etude numérique de l’effet de l’installation de brise-lames submergés sur l’hydrodynamique et le trait de côte de la plage de Bona, Hyères, France
Nơi công bố : XVIèmes Journées Nationales Génie Côtier – Génie Civil
Nhóm tác giả : Vũ Minh Tuấn, Yves Lacroix, Nguyen Viet Thanh
Phân loại công bố: Khác
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: 10.5150/jngcgc.2020.018
Thông tin bổ sung:
59Họ tên: GS.TSKH. Nguyễn Minh Tuyển
Email: cuonglm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0914177716
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Hoá học
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: The smell of coffee: the carbon atom microwave structure of coffee furanone validated by quantum chemistry
Nơi công bố : Canadian Journal of Physics
Nhóm tác giả : Vinh Van, Wolfgang Stahl, Minh Tuyen Nguyen, and Ha Vinh Lam Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1139/cjp-2019-0475
Thông tin bổ sung:
60Họ tên: TS. Lê Bá Danh
Email: danhlb@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0984282396
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Cầu và Công trình ngầm
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Fire Resistance Evaluation of Reinforced Concrete Structures
Nơi công bố : 2020 5th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD), Ho Chi Minh City, Vietnam, 2020, pp. 588-592
Nhóm tác giả : D. D. Kien, D. V. Trinh, K. T. Toan and L. B. Danh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: doi: 10.1109/GTSD50082.2020.9303102.
Thông tin bổ sung:
61 Nội dung thông điệp:
Họ tên: Phạm Đức Thoan, TS
Email: thoanpd@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0985130218
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: BM Toán học
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Difference analogues of Second main theorem and Picard type theorem for slowly moving periodic targets
Nơi công bố : Kragujevac Joural of Mathematics
Nhóm tác giả : Duc Thoan Pham*, Nguyen Dang Tuyen and Luong Thi Tuyet
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://imi.pmf.kg.ac.rs/kjm/en/index.php?page=accepted-papers&start=348&end=357
Thông tin bổ sung:
62Họ tên: Th.S. Phạm Văn Tới
Email: toipv@nuce.edu.vn
Số ĐT: +86905674794
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Năng lượng và MT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Biogas production and microbial communities in the anaerobic digestion of sewage sludge under hydrothermal pretreatment with air and a catalyst
Nơi công bố : BioEnergy Research
Nhóm tác giả : Van Toi Pham, Pei-Hsun Wu, Chung-Yu Guan, Chia-Chi Chang, Bo-Liang Liu, Ching-Yuan Chang & Chang-Ping Yu*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s12155-020-10199-4
Thông tin bổ sung:
63Họ tên: TS. Đào Anh Dũng
Email: dungda@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983176582
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Improving the hydrological performance of a rainwater for drinking (RFD) system at a rural hospital in Vietnam
Nơi công bố : Journal of Water, Sanitation & Hygiene for Development
Nhóm tác giả : Gippeum Bak, Anh Dzung Dao and Mooyoung Han
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
64Họ tên: TS. Đào Anh Dũng
Email: dungda@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983176582
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Assessment of rainwater harvesting and maintenance practice for better drinking water quality in rural areas
Nơi công bố : Journal of Water Supply – Research and Technology – Aqua
Nhóm tác giả : Dung A. Dao, Son H.Tran, Huyen.T.T.Dang, Viet-Anh Nguyen, Viet Anh Nguyen, Cuong V. Do and Mooyoung Han
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://iwaponline.com/aqua/article/doi/10.2166/aqua.2021.076/80099
Thông tin bổ sung:
65Họ tên: TS. Lê Bá Danh
Email: danhlb@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0984282396
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Cầu và Công trình ngầm
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Experiment and FEM Modelling of Bond Behaviors between Pre-stressing Strands and Ultra–High–Performance Concrete
Nơi công bố : Journal of Materials and Engineering Structures « JMES »
Nhóm tác giả : Duy Hoa PHAM, Ba Danh LE*, Dang Tung KHUC, Thanh Quang VU, Trong Toan KHONG, Van Trinh DO, Quy Tuan NGO
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: http://revue.ummto.dz/index.php/JMES/article/view/2631
Thông tin bổ sung: 
66Họ tên: TS. Phạm Thái Hoàn
Email: hoanpt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904939887
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình BTCT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Local damage of the RC tunnels under ballistic missile impact investigated by finite element simulations
Nơi công bố : Structures
Nhóm tác giả : Duc-Kien Thai, Minh-Tu Tran, Quang-Minh Phan, Thai-Hoan Pham*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.istruc.2021.01.092
Thông tin bổ sung:
67 Họ tên: PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền
Email: huyendtt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0933319368
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: OIL/WATER SEPARATION TECHNIQUES USING HYDROPHOBIZED/OLEOPHILIZED GRAINS: A REVIEW OF RECENT STUDIES
Nơi công bố : International Journal of GEOMATE
Nhóm tác giả : Akihiro Matsuno, Zafar Muhammad Junaid, Takeshi Saito, Huyen Thi Thanh Dang, Pham Thanh Huyen, Tran Thi Viet Nga and Ken Kawamoto
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Dự án hợp tác quốc tế
Link/Doi: DOI: https://doi.org/10.21660/2021.81.6268
Thông tin bổ sung:
68 Họ tên: Lưu Thị Diệu Chinh
Email: luuthidieuchinh@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0363990048
Khoa công tác: Khoa Công trình thủy
Bộ môn công tác: BM XD Thuỷ lợi – Thuỷ điện
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Flood risk assessment using deep learning integrated with multi-criteria decision analysis
Nơi công bố : Knowledge-Based Systems
Nhóm tác giả : Binh Thai Pham*, Chinh Luu*, Dong Van Dao*, Tran Van Phong, Huu Duy Nguyen, Hiep Van Le, Jason von Meding, Indra Prakashh
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.106899
Thông tin bổ sung:
69 Họ tên: Phạm Văn Tòng, TS
Email: tongpv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983237800
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Vật lý
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Facile Synthesis of Pd-CuO Nanoplates with Enhanced SO2 and H2 Gas-Sensing Characteristics
Nơi công bố : Journal of Electronic Materials
Nhóm tác giả : Ha Thi Nha, Pham Van Tong, Nguyen Van Duy, Chu Manh Hung & Nguyen Duc Hoa*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s11664-021-08799-7
Thông tin bổ sung:
70 Họ tên: GS. TS. Trần Minh Tú
Email: tutm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0912101173
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Sức bền vật liệu
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Free Vibration Analysis of Laminated CNTRC Plates using the pb2-Ritz Method
Nơi công bố : Journal of Mechanical Engineering
Nhóm tác giả : Dang Xuan Hung, Tran Minh Tu*, Tran Dai Hao
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường khác
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
71 Họ tên: Cao Thành Dũng – Tiến sỹ
Email: dungct2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0912558048
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Máy xây dựng
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Tạp chí quốc tế
Nơi công bố : Journal of Mechanical Engineering Research and Developments
Nhóm tác giả : Cao Thanh Dung*, Zadek Hartmut
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://jmerd.net/https://jmerd.net/Paper/Vol.44,No.2(2021)/78-92.pdf
Thông tin bổ sung:
72 Nội dung thông điệp:
Họ tên: Phạm Đức Thoan, TS
Email: thoanpd@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0985130218
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: BM Toán học
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Distribution value of algebraic curves and the gauss maps on algebraic minimal surfaces
Nơi công bố : International Journal of Mathematics
Nhóm tác giả : Si Duc Quang, Do Duc Thai and Pham Duc Thoan
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1142/S0129167X21500282
Thông tin bổ sung:
73 Họ tên: Trần Hoài Sơn, Thạc sỹ
Email: sonth@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983317087
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Characterizing Seasonal Variation in Landfill Leachate Using Leachate Pollution Index (LPI) at Nam Son Solid Waste Landfill in Hanoi, Vietnam
Nơi công bố : Environments 2021, The Special Issue Development of Advanced Landfill Methods and Remote Sensing for Landfill Monitoring, https://www.mdpi.com/2076-3298/8/3/17
Nhóm tác giả : Son Tran Hoai *, Huong Nguyen Lan, Nga Tran Thi Viet , Giang Nguyen Hoang, and Ken Kawamoto
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Dự án hợp tác quốc tế
Link/Doi: https://doi.org/10.3390/environments8030017
Thông tin bổ sung:
74Họ tên: ThS. Trần Đức Minh Hải
Email: haitdm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983322093
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Degradation of N-nitrosamines and 1,4-dioxane using vacuum ultraviolet irradiation (UV254+185 nm or UV172 nm)
Nơi công bố : Chemosphere
Nhóm tác giả : Takahiro Fujioka*, Hitoshi Kodamatani, Hai Duc Minh Tran, Atsushi Fujioka, Koki Hino, Takumi Yoshikawa, Daisuke Inoue, Keisuke Ikehata
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130326
Thông tin bổ sung: 
75 Họ tên: Nguyễn Bảo Ngọc, NCS
Email: ngocnb@nuce.edu.vn
Số ĐT: +61434182682
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Quản lý DA & Pháp luật
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Stakeholder relationships in off-site construction: a systematic literature review
Nơi công bố : Smart and Sustainable Built Environment (Emerald Publishing)
Nhóm tác giả : Bao Ngoc Nguyen*, Kerry London, Peng Zhang
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1108/SASBE-11-2020-0169
Thông tin bổ sung: Scopus Q3
76Họ tên: Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Tổ chức kế hoạch
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: FACTORS AFFECTING ADOPTION OF BUILDING INFORMATION MODELING IN CONSTRUCTION PROJECTS: A CASE OF VIETNAM
Nơi công bố : Cogent Business & Management, Taylor & Francis
Nhóm tác giả : Nguyen Van Tam*, Nguyen Quoc Toan, Tran Ngoc Diep, Nguyen Le Dinh Quy
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1918848
Thông tin bổ sung: 
77Họ tên: PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền
Email: huyendtt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0933319368
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Assessment of Rice Straw–Derived Biochar for Livestock Wastewater Treatment
Nơi công bố : Water Air Soil Pollut
Nhóm tác giả : Bui Quoc Lap & Nguyen Vu Duc Thinh & Nguyen Tri Quang Hung & Nguyen Hoai Nam & Huyen Thi Thanh Dang & Ho Thanh Ba & Nguyen Minh Ky & Huynh Ngoc Anh Tuan
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s11270-021-05100-8
Thông tin bổ sung:
78 Họ tên: TS. Đinh Viết Cường
Email: cuongdv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0986176679
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A critical review of on biochar-based engineered hierarchical porous carbon for capacitive charge storage
Nơi công bố : Renewable and Sustainable Energy Reviews
Nhóm tác giả : Q1, SCI/IF: 12.11
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111029
Thông tin bổ sung: (Q1, SCI/IF: 12.11, Green & Sustainable Science & Technology, 1/41)
79Họ tên: TS. Lê Mạnh Cường
Email: cuonglm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0989410222
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Hoá học
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: The Study’s Chemical Interaction of the Sodium Silicate Solution with Extender Pigments to Investigate High Heat Resistance Silicate Coating
Nơi công bố : Journal of Analytical Methods in Chemistry
Nhóm tác giả : Manh Cuong, Le*; Thu Huong, Le
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1155/2021/5510193
Thông tin bổ sung: 
80 Họ tên: Thạc sỹ Phó Bảo Bình
Email: binhpb@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904549979
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Điện kỹ thuật
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: An improved method of model predictive current control for multilevel cascaded H-bridge inverters
Nơi công bố : Journal of ELECTRICAL ENGINEERING
Nhóm tác giả : Mai Văn Chung, Dương Minh Sang, Trần Hữu Đức, Phó Bảo Bình, Vũ Hoàng Phương*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: http://sciendo.com/article/10.2478/jee-2021-0001
Thông tin bổ sung:
81 Họ tên: Phạm Đức Thoan, TS
Email: thoanpd@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0985130218
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: BM Toán học
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Vanishing Theorems for Riemannian Manifolds with Nonnegative Scalar Curvature and Weighted p-Poincaré Inequality
Nơi công bố : Bull. Malays. Math. Sci. Soc.
Nhóm tác giả : Duc Thoan Pham*, Dang Tuyen Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s40840-021-01131-w
Thông tin bổ sung:
82 Họ tên: Vũ Quốc Hưng, Tiến sĩ
Email: hungvq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0969000497
Khoa công tác: Khoa Công trình thủy
Bộ môn công tác: BM Cảng – Đường thuỷ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: ICD concept: An overview of the development from an original purpose to a global viewpoint
Nơi công bố : Proceedings of the 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 145. Springer, Singapore.
Nhóm tác giả : Vũ Quốc Hưng*, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Việt Phương
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-0053-1_43
Thông tin bổ sung:
83 Họ tên: Mai Sỹ Hùng, Tiến sỹ
Email: hungms@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0913559282
Khoa công tác: Khoa Công trình thủy
Bộ môn công tác: BM XD Thuỷ lợi – Thuỷ điện
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Risk Assessments in Construction of Water Supply Projects in Hanoi, Vietnam
Nơi công bố : American Journal of Industrial and Business Management
Nhóm tác giả : Minh Thanh Nguyen, Sy Hung Mai*, Quoc Hung Vu
Phân loại công bố: Khác
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: DOI: 10.4236/ajibm.2021.112015
Thông tin bổ sung:
84 Họ tên: Vũ Quốc Hưng
Email: hungvq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0969000497
Khoa công tác: Khoa Công trình thủy
Bộ môn công tác: BM Cảng – Đường thuỷ
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Groundwater Potential Mapping Using GIS‐Based Hybrid Artificial Intelligence Methods
Nơi công bố : Groundwater
Nhóm tác giả : Tran Van Phong, Binh Thai Pham*, Phan Trong Trinh, Hai‐Bang Ly, Quoc Hung Vu, Lanh Si Ho, Hiep Van Le, Lai Hop Phong, Mohammadtaghi Avand Indra Prakash
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1111/gwat.13094
Thông tin bổ sung:
85Họ tên: Ths Phạm Quang Đạo
Email: daoccu@gmail.com
Số ĐT: 0983986906
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình BTCT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: The structural behaviours of steel reinforced geopolymer concrete beams: An experimental and numerical investigation
Nơi công bố : Structures
Nhóm tác giả : Dao Quang Pham a, Tuan Ngoc Nguyen b,*, Son Tay Le b, Tung Thanh Pham a, Tuan Duc Ngo b,*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.istruc.2021.04.077
Thông tin bổ sung:
86Họ tên: Ths. Nguyễn Hướng Dương
Email: duongnh2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0973092239
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Cầu và Công trình ngầm
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: A hybrid computational intelligence approach for structural damage detection using marine predator algorithm and feedforward neural networks
Nơi công bố : Computers & Structures
Nhóm tác giả : Long Viet Ho, Duong Huong Nguyen, Mohsen Mousavi, Guido De Roeck, Thanh Bui-Tien, Amir H Gandomi, Magd Abdel Wahab*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2021.106568
Thông tin bổ sung:
87Họ tên: Lê Viết Cường, Thạc sĩ
Email: cuonglv2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0975181184
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: BM Toán học
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Necessary and sufficient conditions for assignability of dichotomy spectrum of one-sided discrete time-varying linear systems
Nơi công bố : IEEE Transactions on Automatic Control
Nhóm tác giả : Artur Babiarz*; Le Viet Cuong; Adam Czornik ; Thai Son Doan
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1109/TAC.2021.3073061
Thông tin bổ sung:
88 Họ tên: TS. Nguyễn Ngọc Tân
Email: tannn@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0942158768
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Thí nghiệm & KĐCT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Experimental and numerical investigations on the collapse behaviour of RC flat slab structures
Nơi công bố : Asian Journal of Civil Engineering (Scopus index Q3)
Nhóm tác giả : Đỗ Kim Anh, Nguyễn Ngọc Tân*, Trần Quốc Cường, Nguyễn Trung Hiếu, Phạm Xuân Đạt
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s42107-021-00371-2
Thông tin bổ sung:
89 Họ tên: Ngô Việt Đức, TS
Email: ducnv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904333735
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Đường ôtô – Đường ĐT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Climatic Issue in an Advanced Numerical Modeling of Concrete Carbonation
Nơi công bố : sustainability journal
Nhóm tác giả : Viet Duc Ngo, Ngoc Tan Nguyen *, Frédéric Duprat, Ngoc Tru Vu ,Viet Phuong Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.3390/su13115994
Thông tin bổ sung:
90Họ tên: TS. Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Tổ chức kế hoạch
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: 3D-BIM and 4D-BIM Models in Construction Safety Management
Nơi công bố : Journal E3S Web of Conferences (XXIV International Scientific Conference “Construction the formation of living environment” (FORM 2021)
Nhóm tác giả : Nguyen Quoc Toan*, Nguyen Thi Tuyet Dung and Nguyen Thi My Hanh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126302005
Thông tin bổ sung:
91Họ tên: TS. Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Tổ chức kế hoạch
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Regulations on PPP contracts in Vietnam: Status Quos and Solutions
Nơi công bố : Journal E3S Web of Conferences (XXIV International Scientific Conference “Construction the formation of living environment” (FORM 2021)
Nhóm tác giả : Nguyen Quoc Toan*, Nguyen Dinh Phong, Nguyen Viet Huong, Nguyen Thi Tuyet Dung and Nguyen Tan Vinh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126305004
Thông tin bổ sung:
92Họ tên: Lưu Thị Diệu Chinh
Email: luuthidieuchinh@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0363990048
Khoa công tác: Khoa Công trình thủy
Bộ môn công tác: BM XD Thuỷ lợi – Thuỷ điện
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: GIS-Based Ensemble Computational models for Flood Susceptibility Prediction in the Quang Binh Province, Vietnam
Nơi công bố : Journal of Hydrology
Nhóm tác giả : Chinh Luu*, Binh Thai Pham*, Tran Van Phong, Romulus Costache*, Huu Duy Nguyen, Mahdis Amiri, Quynh Duy Bui, Luan Thanh Nguyen, Hiep Van Le, Indra Prakash, Phan Trong Trinh
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126500
Thông tin bổ sung:
93Họ tên: TS. Hoàng Minh Giang
Email: gianghm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0949438385
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Công nghệ và Quản lý MT
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Analyzing The Characterization of Municipal Solid Waste in Da Nang City, Vietnam
Nơi công bố : CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS
Nhóm tác giả : Song Toan Pham Phu, Takeshi Fujiwara, Naoya Akasaki, Dinh Cuong Le, Hoang Minh Giang, Pham Van Dinh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://www.cetjournal.it/index.php/cet/article/view/CET2183041
Thông tin bổ sung:
94Họ tên: PGS. TS. NGUYỄN ĐỨC LƯỢNG
Email: luongnd1@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0986071182
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Công nghệ và Quản lý MT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Investigating the Spatio-Temporal Variation of Soil Moisture and Agricultural Drought towards Supporting Water Resources Management in the Red River Basin of Vietnam
Nơi công bố : Sustainability 2021, 13, 4926 (ISSN 2071-1050)
Nhóm tác giả : Nguyen Duc Luong*, Nguyen Hoang Hiep and Thi Hieu Bui
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.3390/su13094926
Thông tin bổ sung:
95 Họ tên: TS. Hoàng Minh Giang
Email: gianghm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0949438385
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Công nghệ và Quản lý MT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Energy and environment-An introduction
Nơi công bố : Environmental Science and Pollution Research volume 28, pages11821–11823 (2021)
Nhóm tác giả : Giang Minh Hoang, Wannapawn Watsuntorn, Warawut Chulalaksananukul, Raj Mohan Balakrishnan, Eldon R. Rene*
Phân loại công bố: Scopus (Editorial)
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-021-12854-5
Thông tin bổ sung:
96 Họ tên: Ths.KTS.Nguyễn Thu Hương
Email: huongnt3@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983966691
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Qui hoạch
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Tourism Planning of Rattan and Bamboo Villages in the Red River Delta, Applied to Thu Sy Craft Village, Hung Yen Province
Nơi công bố : International Multi- Conference on Industrial Engineering and Modern technologies (FarEastCon2020)
Nhóm tác giả : Nguyen Thu Huong *, Nguyen Hoai Thu
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1079/3/032062
Thông tin bổ sung: IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1079 032062
97 Họ tên: GVC. Ths. Nguyễn Thành Trung
Email: trungnt1@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0988767565
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Năng lượng và MT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Polycyclic aromatic hydrocarbons in airborne particulate matter samples from Hanoi, Vietnam: Particle size distribution, aryl hydrocarbon ligand receptor activity, and implication for cancer risk assessment
Nơi công bố : Chemosphere
Nhóm tác giả : Nguyen Thanh Trung, Hoang Quoc Anh, Nguyen Minh Tue, Go Suzuki, Shin Takahashi, Shinsuke Tanabe, Nguyen Manh Khai, Tran Thi Hong, Pham Thi Dau, Pham Chau Thuy, Le Huu Tuyen*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130720
Thông tin bổ sung:
98 Họ tên: Trần Đức Hạ, GS.TS
Email: hatd@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0903235078
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: A study on using Cyperus Alternifolius for horizontal subsurface flow constructed wetland in municipal wastewater treatment
Nơi công bố : Chemical Engineering Transactions
Nhóm tác giả : Toan Duc Nguyen*, Ha Duc Tran, Huong Mai Thi Vi
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.3303/CET2183088
Thông tin bổ sung:
99 Họ tên: TS. Nguyễn Phương Thảo
Email: thaonp@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983966671
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Intergrating Building Information Modelling (BIM) and Tools with Green Building Certification System in Designing and Evaluating Water Efficiency of Green Building for Sustainable Buildings
Nơi công bố : IOP Conference Series Materials Science and Engineering
Nhóm tác giả : Thao P Nguyen*, Viet-Anh Nguyen, Dong D Pham, Hoang Q Do
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: DOI: 10.1088/1757-899X/1079/3/032063
Thông tin bổ sung:
100 Họ tên: GS TS Nguyễn Việt Anh
Email: anhnv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0913209689
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Scenarios for treatment of sewage sludge from municipal wastewater treatment plants in Hanoi towards energy efficiency and resource recovery
Nơi công bố : XXIII International Scientific Conference FORM – 2020; IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Nhóm tác giả : Vu Thi Hoai An, Nguyen Viet Anh, Vu Thi Minh Thanh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: DOI: 10.1088/1757-899X/869/4/042026
Thông tin bổ sung:
101 Họ tên: GS TS Nguyễn Việt Anh
Email: anhnv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0913209689
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Pilot studies on the river water treatment using coagulation-UF membrane filtration and direct UF membrane filtration.
Nơi công bố : IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering – FORM 2020
Nhóm tác giả : H Nakanishi, Y Yabuno, T Nishikawa, T Yasui, A T Pham, V -A Nguyen*
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Dự án hợp tác quốc tế
Link/Doi: DOI:10.1088/1757-899X/869/4/042025
Thông tin bổ sung:
102Họ tên: T.S Phạm Văn Tới
Email: toipv@nuce.edu.vn
Số ĐT: +86905674794
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Năng lượng và MT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Acid-catalyzed hydrothermal treatment of sewage sludge: effects of reaction temperature and acid concentration on the production of hydrolysis by-products
Nơi công bố : Biomass Conversion and Biorefinery
Nhóm tác giả : Van Toi Pham, Chung-Yu Guan*, Po-Chun Han, Babasaheb M. Matsagar, Kevin C. W. Wu, Tansir Ahamad, Ching-Yuan Chang & Chang-Ping Yu*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s13399-021-01495-w
Thông tin bổ sung:
103Họ tên: TS. Phạm Thị Hải Hà
Email: hapth@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0989817798
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc môi trường
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Simple method to improve the TCXDVN 306:2004 indoor climate standard for closed office workplaces in Vietnam
Nơi công bố : Scientific Review Engineering and Environmental Sciences
Nhóm tác giả : Phạm Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Hoa, Phạm Tiến Bình
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: DOI: 10.22630/pniks.2021.30.1.11
Thông tin bổ sung:
104Họ tên: TS
Email: hieubt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0963504248
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Vi khí hậu
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Impact of Covid-19 partial lockdown on PM 2.5, SO 2, NO 2, O 3, and trace elements in PM 2.5 in Hanoi, Vietnam
Nơi công bố : Environmental Science and Pollution Research
Nhóm tác giả : Thi Phuong Mai Nguyen*, Thi Hieu Bui*, Manh Khai Nguyen, Thi Hue Nguyen*, Van Tu Vu & Hai Long Pham
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s11356-021-13792-y
Thông tin bổ sung:
105Họ tên: TS. Trần Thị Quỳnh Hoa
Email: hoattq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983690081
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Vật lý
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Nanostructure and photoluminescence dynamics of praseodymium doped hexagonal LaF3 nanocrystals
Nơi công bố : Journal of Luminescence, Vol.237 118162, ISSN: 0022-2313
Nhóm tác giả : Thi Quynh Hoa Tran*, Manh Ha Hoang, T. Anh Thu Do, Anh Thi Le, Trung Hieu Nguyen, Tien Dai Nguyen, Minh Tan Man*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2021.118162
Thông tin bổ sung:
106Họ tên: TS. Phạm Anh Tuấn
Email: tuanpa@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983456898
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc cảnh quan
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Management of Urban Greenery System in Vietnam in the Era of Industry 4.0
Nơi công bố : Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology
Nhóm tác giả : Pham Anh Tuan
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.30880/ijscet.2021.12.01.030
Thông tin bổ sung:
107 Họ tên: Hoàng Ngọc Hà
Email: hahn@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904123653
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Công nghệ và Quản lý MT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A novel mathematical modelling for simulating the spread of heavy metals in solid waste landfills
Nơi công bố : Environmental Engineering Research
Nhóm tác giả : Ngoc Ha Hoang, Anh My Chu, Kim Thai Thi Nguyen, Chi Hieu Le*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.4491/eer.2021.007
Thông tin bổ sung:
108 Họ tên: TS. Phạm Anh Tuấn
Email: tuanpa@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983456898
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc cảnh quan
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Water management in Vietnam: indigenous knowledge and international practices: the case of the Red River Delta
Nơi công bố : Conference of Network-Association of European Researchers on Urbanization in the South (N-AREUS XI)
Nhóm tác giả : PA Tuan, K Shannon
Phân loại công bố: Khác
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
109 Họ tên: TS. Phạm Anh Tuấn
Email: tuanpa@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983456898
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc cảnh quan
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Hanoi: The ‘City of Lakes and Rivers
Nơi công bố : Park Books; Zurich
Nhóm tác giả : Kelly Shannon, PA Tuan, S Dens, L Rijsbosch
Phân loại công bố: Khác
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
110 Họ tên: TS. Phạm Anh Tuấn
Email: tuanpa@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983456898
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc cảnh quan
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Water Urbanism in Hanoi, Vietnam: An Investigation into Possible Interplays of Infrastructure, Urbanism and Landscape of the City’s Dyke System (Water Urbanisme in Hanoi …
Nơi công bố : KU LEUVEN
Nhóm tác giả : Tuan Pham Anh
Phân loại công bố: Khác
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://lirias.q.icts.kuleuven.be/handle/123456789/396609
Thông tin bổ sung:
111 Họ tên: Nguyễn Lan Hương, TS
Email: huongnl2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0979396869
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Application of Geographical Information System in Environmental and Economic assessment of Run-of-river Hydropower in Central Vietnam
Nơi công bố : IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Nhóm tác giả : Nguyễn Lan Hương*, Trần Thị Việt Nga
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/869/4/042034/meta
Thông tin bổ sung:
112 Họ tên: TS. Phạm Anh Tuấn
Email: tuanpa@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983456898
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc cảnh quan
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Urbanization and Climate Change in Vietnam: A Case Study of Hanoi
Nơi công bố : Environment Protection Agency
Nhóm tác giả : PA Tuan, K Shannon
Phân loại công bố: Khác
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
113 Họ tên: ThS. Thái Hồng Nam
Email: namth@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0984258730
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Đường ôtô – Đường ĐT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: EFFECTS OF PARTICLE SIZE AND TYPE OF AGGREGATE ON MECHANICAL PROPERTIES AND ENVIRONMENTAL SAFETY OF UNBOUND ROAD BASE AND SUBBASE MATERIALS: A LITERATURE REVIEW
Nơi công bố : International Journal of GEOMATE
Nhóm tác giả : *Hong Nam Thai, Akira Kato, Hoang Giang Nguyen, Tien Dung Nguyen, Ton Kien Tong, Van Tuan Nguyen, Taro Uchimura, Takeshi Maki, and Ken Kawamoto
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Dự án hợp tác quốc tế
Link/Doi: DOI: https://doi.org/10.21660/2021.78.GX281
Thông tin bổ sung:
114Họ tên: PGS.TS. Đinh Văn Hiệp
Email: hiepdv@nuce.edu.vn
Số ĐT: +84976935916
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Đường ôtô – Đường ĐT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: The effects of picking up primary school pupils on surrounding street’s traffic: A case study in Hanoi
Nơi công bố : The Open Transportation Journal
Nhóm tác giả : Dinh Van Hiep*, V.V. Huy, T. Kato, A. Kojima, H. Kubota
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: DOI: 10.2174/1874447802014010237
Thông tin bổ sung:
115Họ tên: TS. Tạ Quỳnh Hoa
Email: hoatq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983280775
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc công nghệ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Social housing for workers in industrial zones in Vietnam – concepts and practical solutions towards sustainable development. The case studies of Hanoi city
Nơi công bố : International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology (IJSCET), Vol.12, No.1, pp. 240-258
Nhóm tác giả : Tạ Quỳnh Hoa *, Phạm Đình Tuyển
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/IJSCET/article/view/8569
Thông tin bổ sung:
116Họ tên: PGS. TS Nguyễn Quang Minh
Email: minhnq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0902188094
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc dân dụng
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Exploring Social Dimensions of Achieving Energy Efficiency in Urban Housing Design – A Case Study from Hanoi (Vietnam)
Nơi công bố : International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology (IJSCET) – Malaysia
Nhóm tác giả : Nguyen Quang Minh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/IJSCET/article/view/8582
Thông tin bổ sung:
117Họ tên: GS.TS. Doãn Minh Khôi
Email: khoidm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0913502839
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc dân dụng
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Towards Developing the Smart Cultural Heritage Management of the French Colonial Villas in Hanoi, Vietnam
Nơi công bố : International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology Vol. 12 No. 1 (2021) 296-313
Nhóm tác giả : GS.TS. Doãn Minh Khôi*, ThS. Bùi Phương Ngọc, Ths. Doãn Minh Thu
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: DOI: https://doi.org/10.30880/ijscet.2021.12.01.028
Thông tin bổ sung:
118Họ tên: GS.TS. Doãn Minh Khôi
Email: khoidm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0913502839
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc dân dụng
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Sustainable symbiotic relationship in the Human Ecosystem in the development of public spaces (Case of Hanoi historical inner-city area)
Nơi công bố : International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology
Nhóm tác giả : GS.TS. Doãn Minh Khôi*, ThS. Phạm Hồng Việt, Ths. Doãn Minh Thu
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: Bài báo đã được tạp chí đồng ý đăng, đang trong quá trình thủ tục nên chưa có link.
119Họ tên: GS.TS. Doãn Minh Khôi
Email: khoidm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0913502839
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc dân dụng
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Performance assessment of contemporary energy-optimized office buildings under the impact of climate change
Nơi công bố : Journal of Building Engineering
Nhóm tác giả : Anh Tuan Nguyen*, David Rockwood, Minh Khoi Doan, Thi Kim Dung Le
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.102089
Thông tin bổ sung:
120Họ tên: Chu Thị Thu Hiền, TS, GVC
Email: hienctt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0989263379
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Hoá học
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Voltammetric Determination of Amoxicillin Using a Reduced Graphite Oxide Nanosheet Electrode
Nơi công bố : Journal of Analytical Methods in Chemistry
Nhóm tác giả : Thi Hai Yen Pham,1 Thi Trang Mai,2 Hoang Anh Nguyen,1 Thi Thu Hien Chu,3 Thi Thu Ha Vu,1,4 and Quoc Hung Le1
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: https://doi.org/10.1155/2021/8823452
Thông tin bổ sung:
121Họ tên: TS. Trần Minh Tùng
Email: tungtm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0933264426
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc dân dụng
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Reconceptualizing the Public Spaces of New Urban Areas in Hanoi: The End or the New of Public-Making?
Nơi công bố : International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology
Nhóm tác giả : Trần Minh Tùng*, Phan Tiến Hậu, Chu Ngọc Huyền
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doihttps://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/IJSCET/article/view/8607
Thông tin bổ sung:
122Họ tên: TS. Nguyễn Văn Tịnh
Email: tinhnv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0389799598
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Máy xây dựng
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A new active vibration control method on a ladder of turntable ladders
Nơi công bố : Journal of Mechanical Science and Technology
Nhóm tác giả : Van Tinh Nguyen*, Thorsten Schmidt, Thomas Leonhardt
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: http://doi.org/10.1007/s12206-021-0506-3
Thông tin bổ sung:
123Họ tên: luuthidieuchinh@nuce.edu.vn
Email: luuthidieuchinh@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0363990048
Khoa công tác: Khoa Công trình thủy
Bộ môn công tác: BM XD Thuỷ lợi – Thuỷ điện
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Flood-prone area mapping using machine learning techniques: a case study of Quang Binh province, Vietnam
Nơi công bố : Natural Hazards
Nhóm tác giả : Chinh Luu*, Quynh Duy Bui*, Romulus Costache, Luan Thanh Nguyen, Thu Thuy Nguyen, Tran Van Phong, Hiep Van Le, Binh Thai Pham*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s11069-021-04821-7
Thông tin bổ sung:
124Họ tên: TS. Lê Bá Danh
Email: danhlb@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0984282396
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Cầu và Công trình ngầm
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Discrete element modeling of interface debonding behavior in composite material: Application to a fragmentation test
Nơi công bố : Composite Structures
Nhóm tác giả : B.D.LE, F.Dau, D.H.Pham, T.D.Tran
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2021.114170
Thông tin bổ sung:
125Họ tên: PGS. TS Nguyễn Thế Quân
Email: quannt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0914897926
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Quản lý DA & Pháp luật
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Life Cycle Costing in Public Building Projects in Vietnam
Nơi công bố : Journal of Applied Science and Engineering
Nhóm tác giả : The-Quan Nguyen*, Van-Yen Ngo
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: http://jase.tku.edu.tw/articles/jase-202112-24-6-0006
Thông tin bổ sung:
126Họ tên: PGS. TS Nguyễn Thế Quân
Email: quannt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0914897926
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Quản lý DA & Pháp luật
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Barriers in BIM Adoption and the Legal Considerations in Vietnam
Nơi công bố : The International Journal of Sustainable Construction Engineering Technology (IJSCET)
Nhóm tác giả : The-Quan Nguyen*, Dinh-Phong Nguyen
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/IJSCET/article/view/8553
Thông tin bổ sung: ESCI, Scopus
127Họ tên: Lưu Thị Diệu Chinh
Email: luuthidieuchinh@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0363990048
Khoa công tác: Khoa Công trình thủy
Bộ môn công tác: BM XD Thuỷ lợi – Thuỷ điện
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Flash flood susceptibility prediction mapping for a road network using hybrid machine learning models
Nơi công bố : Natural Hazards
Nhóm tác giả : Hang Ha, Chinh Luu, Quynh Duy Bui, Duy-Hoa Pham, Tung Hoang, Viet-Phuong Nguyen, Minh Tuan Vu & Binh Thai Pham
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s11069-021-04877-5
Thông tin bổ sung:
128Họ tên: Ths. Vũ Văn Thẩm
Email: thamvv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0972811818
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Sức bền vật liệu
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Active vibration control of a piezoelectric functionally graded carbon nanotube-reinforced spherical shell panel
Nơi công bố : Acta Mechanica
Nhóm tác giả : Tran Huu Quoc*, Vu Van Tham, Tran Minh Tu
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://link.springer.com/article/10.1007/s00707-020-02899-x
Thông tin bổ sung: Đề tài cấp trường ISI/Scopus MS: 26-2020/KHXD-TĐ
129Họ tên: Ths. Vũ Văn Thẩm
Email: thamvv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0972811818
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Sức bền vật liệu
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Vibration characteristics of piezoelectric functionally graded carbon nanotube-reinforced composite doubly-curved shells
Nơi công bố : Applied Mathematics and Mechanics (English Edition)
Nhóm tác giả : Vu Van Tham, Tran Huu Quoc*, Tran Minh Tu
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://link.springer.com/article/10.1007/s10483-021-2730-7
Thông tin bổ sung: Đề tài cấp trường ISI/Scopus MS: 27-2020/KHXD-TĐ
130Họ tên: TS. Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Tổ chức kế hoạch
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Current asset management of military construction joint stock corporations
Nơi công bố : Journal E3S Web of Conferences (CATPID-2021 Part 1)
Nhóm tác giả : Hoang Thi Khanh Van, Nguyen Quoc Toan* and Le Hoang Long
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128101008
Thông tin bổ sung:
131Họ tên: Trần Minh Tú
Email: tutm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0912101173
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Sức bền vật liệu
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Assessment of critical buckling load of functionally graded plates using artificial neural network modeling
Nơi công bố : Neural Computing and Applications
Nhóm tác giả : Huan Thanh Duong • Hieu Chi Phan • Tu Minh Tran • Ashutosh Sutra Dhar
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s00521-021-06238-6 (0123456789().,-volV)(0123456789(). ,- volV)
Thông tin bổ sung:
132Họ tên: TS. Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Tổ chức kế hoạch
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Impact of BIM-related factors affecting construction project performance
Nơi công bố : International Journal of Building Pathology and Adaptation
Nhóm tác giả : Nguyen Van Tam, Nguyen Quoc Toan, Vu Van Phong, Serdar Durdyev*
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1108/IJBPA-05-2021-0068
Thông tin bổ sung: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJBPA-05-2021-0068/full/html
133Họ tên: TS Hoàng Tuấn Nghĩa
Email: nghiaht@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0938856330
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình Thép – Gỗ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: EXPERIMENTAL STUDY TO PRODUCE MANHOLE COVER USING ULTRA-HIGH PERFORMANCE CONCRETE
Nơi công bố : International Journal of GEOMATE
Nhóm tác giả : Hoang Tuan Nghia, Nguyen Cong Thang, Nguyen Van Tuan*, Cu Viet Hung, Keun-Hyeok Yang and Pham Sy Dong
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.21660/2021.85.j2244
Thông tin bổ sung: Bài báo là sản phẩm của Đề tài nghiên cứu cấp Bộ Xây dựng và Dự án hợp tác quoocs tế của Nuce.
134Họ tên: TS. Nguyễn Ngọc Tân
Email: tannn@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0942158768
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Thí nghiệm & KĐCT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Effects of clayey soil and hemp fibers on the flexural behavior of soil concrete
Nơi công bố : Lecture Notes in Mechanical Engineering, Select Proceedings of ICOMMA 2020
Nhóm tác giả : Ngo Duc Chinh, Nguyen Ngoc Tan*
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-3239-6_17
Thông tin bổ sung:
135Họ tên: TS. Nguyễn Ngọc Tân
Email: tannn@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0942158768
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Thí nghiệm & KĐCT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Experimental and finite element analysis of high strength steel fiber concrete – timber composite beams subjected to flexion
Nơi công bố : Lecture Notes in Mechanical Engineering, Select Proceedings of ICOMMA 2020
Nhóm tác giả : Nguyen Ngoc Tan, Tran Van Dang*, Nguyen Viet Duc, Tran Dong
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-3239-6_25
Thông tin bổ sung:
136Họ tên: TS. Nguyễn Ngọc Tân
Email: tannn@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0942158768
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Thí nghiệm & KĐCT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Numerical modeling of shear behavior of reinforced concrete beams with stirrups corrosion: finite element validation and parametric study
Nơi công bố : Lecture Notes in Mechanical Engineering, Select Proceedings of ICOMMA 2020
Nhóm tác giả : Nguyen Ngoc Tan*, Nguyen Trung Kien
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-3239-6_69
Thông tin bổ sung:
137Họ tên: Phạm Hoàng Anh
Email: anhph2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0982197510
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Cơ học kết cấu
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Support Vector Machine for Regression of Ultimate Strength of Trusses: A Comparative Study
Nơi công bố : Engineering Journal
Nhóm tác giả : Viet-Hung Truong*, Hoang-Anh Pham*
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://engj.org/index.php/ej/article/view/4363
Thông tin bổ sung: ESCI, Scopus
138Họ tên: PGS. TS Nguyễn Thế Quân
Email: quannt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0914897926
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Quản lý DA & Pháp luật
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A Case Study of BIM Application in a Public Construction Project Management Unit in Vietnam: Lessons Learned and Organizational Changes
Nơi công bố : Engineering Journal
Nhóm tác giả : Quốc VIệt Đào, Thế Quân Nguyễn*
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.4186/ej.2021.25.7.177
Thông tin bổ sung: ESCI, Scopus Q2
ISSN: 0125-8281
139Họ tên: Lê Đình Linh, Ths
Email: linhld@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0902181002
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Tổ chức kế hoạch
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Life Cycle Carbon Dioxide Emissions Assessment in the Design Phase: A Case of a Green Building in Vietnam
Nơi công bố : Engineering Journal
Nhóm tác giả : Dinh-Linh Le, The-Quan Nguyen, Khoa Huu Do
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.4186/ej.2021.25.7.121
Thông tin bổ sung:
140Họ tên: Tống Tôn Kiên, TS.
Email: kientt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0977966357
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Vật liệu xây dựng
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Financial and economic evaluation of construction and demolition waste recycling in Hanoi, Vietnam
Nơi công bố : Waste Management 131 (2021) 294–304
Nhóm tác giả : Ngoc Han Hoang, Tomonori Ishigaki, Rieko Kubota, Ton Kien Tong, Trung Thang Nguyen, Hoang Giang Nguyen, Masato Yamada, Ken Kawamoto
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Dự án hợp tác quốc tế
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.06.014
Thông tin bổ sung:
141Họ tên: Nguyễn Thị Khánh Phương
Email: phuongntk@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0942116226
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc môi trường
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Connectivity of the Window to Floor Area Ratio and the Daylighting Assessment Criteria
Nơi công bố : Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering
Nhóm tác giả : Nguyen Thi Khanh Phuong, E. V. Korkina
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s40996-021-00681-0
Thông tin bổ sung:
142Họ tên: Nguyễn Thị Khánh phương, TS
Email: phuongntk@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0942116226
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc môi trường
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Improving the Accuracy of Daylight Calculation with Impact of Sun-shading Devices for the Russian Standard
Nơi công bố : Eng. J., vol. 25, no. 7, pp. 109-120, Jul. 2021
Nhóm tác giả : P. T. K. Nguyen, H. T. H. Pham*, A. K. Solovyev, and A. G. Tamrazyan
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.4186/ej.2021.25.7.109
Thông tin bổ sung:
143Họ tên: Trần Hữu Quốc, PGS.TS
Email: quocth@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0916600081
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Sức bền vật liệu
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Vibration characteristics of rotating functionally graded circular cylindrical shell with variable thickness under thermal environment
Nơi công bố : International Journal of Pressure Vessels and Piping
Nhóm tác giả : Tran Huu Quoc, Duong Thanh Huan*, Hoang Thu Phuong
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.ijpvp.2021.104452
Thông tin bổ sung:
144 Họ tên: Tạ Quỳnh Hoa
Email: hoatq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983280775
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc công nghệ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Identifying core values with community participatory approach for conservation planning of urban historic districts in Vietnam: the case study of Hanoi Ancient Quarter
Nơi công bố : Journal of Sustainability Science and Management, Volume 16 Number 5, July 2021: 200-218
Nhóm tác giả : Tạ Quỳnh Hoa*
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: http://doi.org/10.46754/jssm.2021.07.014
Thông tin bổ sung:
145 Họ tên: Tô Thị Hương Quỳnh, TS
Email: quynhtth@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0859581602
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Kinh tế nghiệp vụ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Enhancing BIM Diffusion through Pilot Projects in Vietnam
Nơi công bố : ENGINEERING JOURNAL
Nhóm tác giả : Quynh To Thi Huong*, Eric C. W. Lou, and Nam Le Hoai
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: DOI:10.4186/ej.2021.25.7.167
Thông tin bổ sung:
146Họ tên: Tô Thị Hương Quỳnh, TS
Email: quynhtth@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0859581602
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Kinh tế nghiệp vụ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Design and develop smart asset management leveraging BIM for life cycle management of building assets in Vietnam
Nơi công bố : The 54th International Conference of the Architectural Science Association (ANZAScA) 2020
Nhóm tác giả : Quynh To Thi Huong*
Phân loại công bố: Khác
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://anzasca.net/paper/design-and-develop-smart-asset-management-leveraging-bim-for-life-cycle-management-of-building-assets-in-vietnam/
Thông tin bổ sung:
147 Họ tên: PGS. TS Nguyễn Thế Quân
Email: quannt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0914897926
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Quản lý DA & Pháp luật
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Developing a new deep learning CNN model to detect and classify highway cracks
Nơi công bố : Journal of Engineering, Design and Technology
Nhóm tác giả : Faris Elghaish (School of Natural and Built Environment, Queen’s University Belfast, UK) Saeed Talebi (School of Engineering and the Built Environment, Birmingham City University, Birmingham, UK) Essam Abdellatef (Delta Higher Institute for Engineering and Technology (DHIET), Mansoura, Egypt) Sandra T. Matarneh (Faculty of Engineering, Al-Ahliyya Amman University) M. Reza Hosseini (Deakin University, Australia) Song Wu (School of Architecture, Design and the Built Environment, Nottingham Trent University, Nottingham, UK) Mohammad Mayouf (CEBE, Faculty of Technology Engineering and the Environment, Birmingham City University, Birmingham, UK) Aso Hajirasouli (International Collage, Birmingham City University, UK) The-Quan Nguyen (National University of Civil Engineering, Hanoi, Vietnam)
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1108/JEDT-04-2021-0192
Thông tin bổ sung: ESCI, Q2 (ở trang Scopus – 55%), Q3 ở trang Scimagoj
148 Họ tên: Nguyễn Việt Phương
Email: phuongnv@nuce.edu.vn
Số ĐT:
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Đường ôtô – Đường ĐT
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: The two‐echelon routing problem with truck and drones
Nơi công bố : International Transactions in Operational Research
Nhóm tác giả : Lam Vu, Duy Manh Vu, Minh Hoàng Hà, Viet‐Phuong Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/itor.13052
Thông tin bổ sung:
149 Họ tên: Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Tổ chức kế hoạch
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: The Impact of the COVID-19 on the Construction Industry in Vietnam
Nơi công bố : International Journal of Built Environment and Sustainability (IJBES)
Nhóm tác giả : Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Bảo Ngọc*, Nguyễn Quốc Toản, Chu Tùng Anh, Đinh Tuấn Hải
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: DOI: 10.11113/ijbes.v8. n3.745
Thông tin bổ sung:
150Họ tên: PGS. TS Nguyễn Thế Quân
Email: quannt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0914897926
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Quản lý DA & Pháp luật
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: BIM-based mixed-reality application for bridge inspection and maintenance
Nơi công bố : Construction Innovation
Nhóm tác giả : Duy-Cuong Nguyen, The-Quan Nguyen, Ruoyu Jin, Chi-Ho Jeon, Chang-Su Shim*
Phân loại công bố: Scopus Q2, ESCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: 10.1108/CI-04-2021-0069
Thông tin bổ sung: Duy-Cuong Nguyen
Chung-Ang University, Seoul, Republic of Korea
The-Quan Nguyen
National University of Civil Engineering, Hanoi, Vietnam
Ruoyu Jin
London South Bank University, London, UK, and
Chi-Ho Jeon and Chang-Su Shim
Chung-Ang University, Seoul, Republic of Korea
151 Họ tên: Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Tổ chức kế hoạch
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Research Trends on Machine Learning in Construction Management: A Scientometric Analysis
Nơi công bố : Journal of Applied Science and Technology Trends (JASTT)
Nhóm tác giả : Nguyen Van Tam, Nguyen Quoc Toan*
Phân loại công bố: Khác
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.38094/jastt203105
Thông tin bổ sung:
152 Họ tên: Trần Minh Tú
Email: tutm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0912101173
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Sức bền vật liệu
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Nonlinear behavior of FG porous cylindrical sandwich shells reinforced by spiral stiffeners under torsional load including thermal effect
Nơi công bố : MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES
Nhóm tác giả : Tran Minh Tu, Duc-Kien Thai, Pham Van Hoan, and Le Kha Hoa
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: doi.org/10.1080/15376494.2021.1967530
Thông tin bổ sung:
153 Họ tên: ThS Nguyễn Trần Hiếu
Email: hieunt2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904733328
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình Thép – Gỗ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Speeding up Composite Differential Evolution for structural optimization using neural networks
Nơi công bố : Journal of Information and Telecommunication
Nhóm tác giả : Nguyễn Trần Hiếu, Vũ Anh Tuấn
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/24751839.2021.1946740
Thông tin bổ sung:
154 Nội dung thông điệp:
Họ tên: ThS. NCS. Nguyễn Trần Hiếu
Email: hieunt2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904733328
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình Thép – Gỗ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Application of Artificial Intelligence for Structural Optimization
Nơi công bố : Modern Mechanics and Applications: Select Proceedings of ICOMMA 2020
Nhóm tác giả : Nguyễn Trần Hiếu, Vũ Anh Tuấn
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-3239-6_82
Thông tin bổ sung:
trùng tt số 13
155 Họ tên: Nguyễn Việt Phương, PGS.TS
Email: phuongnv@nuce.edu.vn
Số ĐT:
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Đường ôtô – Đường ĐT
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY MAPPING ALONG NATIONAL HIGHWAY-6, HOA BINH PROVINCE, VIETNAM USING FREQUENCY RATIO MODEL AND GIS
Nơi công bố : International Journal of GEOMATE
Nhóm tác giả : Ha Thi Hang, Pham Duy Hoa, Vu Ngoc Tru and Nguyen Viet Phuong
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://www.geomatejournal.com/sites/default/files/articles/84-90-j2222-Hang-Sep-2021-85.pdf
Thông tin bổ sung:
156 Họ tên: Trần Hữu Quốc, PGS.TS
Email: quocth@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0916600081
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Sức bền vật liệu
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Vibration Characteristics of Functionally Graded Carbon Nanotube-Reinforced Composite Plates Submerged in Fluid Medium
Nơi công bố : Lecture Notes in Mechanical Engineering
Nhóm tác giả : Duong Thanh Huan, Tran Huu Quoc, Vu Van Tham, Chu Thanh Binh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: 10.1007/978-981-16-3239-6_21
Thông tin bổ sung:
157 Họ tên: Trần Hữu Quốc, PGS.TS
Email: quocth@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0916600081
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Sức bền vật liệu
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Large Amplitude Free Vibration Analysis of Functionally Graded Sandwich Plates with Porosity
Nơi công bố : Lecture Notes in Mechanical Engineering
Nhóm tác giả : Tran Huu Quoc, Duong Thanh Huan, Ho Thi Hien
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: 10.1007/978-981-16-3239-6_22
Thông tin bổ sung:
158 Họ tên: PGS. TS. Phạm Hoàng Anh
Email: anhph2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0982197510
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Cơ học kết cấu
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Optimal Design of Functionally Graded Sandwich Porous Beams for Maximum Fundamental Frequency Using Metaheuristics
Nơi công bố : Modern Mechanics and Applications. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Singapore
Nhóm tác giả : Hoang-Anh Pham*, Truong Q. Huong, Hung X. Dang
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-3239-6_18
Thông tin bổ sung:
159 Họ tên: PGS. TS. Phạm Hoàng Anh
Email: anhph2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0982197510
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Cơ học kết cấu
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Fuzzy Structural Identification of Bar-Type Structures Using Differential Evolution
Nơi công bố : Modern Mechanics and Applications. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Singapore
Nhóm tác giả : Ba-Duan Nguyen, Hoang-Anh Pham*
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường khác
Link/Doi: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-3239-6_81
Thông tin bổ sung:
160 Họ tên: Thạc sỹ, NCS, Nguyễn Văn Mạnh
Email: manhnv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0975473663
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Cơ giới hoá xây dựng
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Efficiency of mono-stable piezoelectric Duffing energy harvester in the secondary resonances by averaging method, Part 2: Super-harmonic resonance
Nơi công bố : International Journal of Non-Linear Mechanics
Nhóm tác giả : Nguyen NgocLinha, Anh TayNguyenb, Nguyen VanManhc, Vu AnhTuanc, Nguyen VanKuu, aN.D.Anhd, IsaacElishakoffe*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2021.103817
Thông tin bổ sung: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020746221001517
161 Họ tên: TS. Lê Mạnh Cường
Email: cuonglm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0989410222
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Hoá học
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Synthesizing and Evaluating the Photocatalytic and Antibacterial Ability of TiO2/SiO2 Nanocomposite for Silicate Coating
Nơi công bố : Frontiers in Chemistry
Nhóm tác giả : Manh-Cuong Le*, Thu-Huong Le*, Thanh-Huyen Bui Thi, Quang-Dat Nguyen, Thanh-Ha Do Thi, Minh-Nguyet Tran Thi
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.3389/fchem.2021.738969
Thông tin bổ sung:
162 Họ tên: GVC.TS Trần Đức Hiếu
Email: hieutd@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0963576035
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Cơ giới hoá xây dựng
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: MÁY TRỘN BÊ TÔNG
Nơi công bố : Cục sỏ hữu trí tuệ
Nhóm tác giả : Trần Đức Hiếu; Nguyễn Kiếm Anh; Nguyễn Xuân Cường; Văn Viết Thiên Ân
Phân loại công bố: Giải pháp hữu ích
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
163Họ tên: PGS.TS Nguyễn Đình Thi
Email: thind@nue.edu.vn
Số ĐT: 0917169929
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Lý thuyết và LSKT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Spatial planning of the coastal alluvial plains for adaption to climate change and sea-level rise in the North Central Coast of Vietnam
Nơi công bố : Institution of Civil Engineers – Urban Design and Planning
Nhóm tác giả : Nguyễn Đình Thi, Lê Hồng Dân, Mai Quang Khai
Phân loại công bố: Khác
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://www.icevirtuallibrary.com/doi/abs/10.1680/jurdp.21.00021
Thông tin bổ sung: 
164 Họ tên: ThS. NCS. Nguyễn Trần Hiếu
Email: hieunt2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904733328
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình Thép – Gỗ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Evaluating structural safety of trusses using Machine Learning
Nơi công bố : Frattura ed Integrità Strutturale
Nhóm tác giả : Nguyễn Trần Hiếu, Vũ Anh Tuấn
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.3221/IGF-ESIS.58.23
Thông tin bổ sung:
165Họ tên: Dương Trường Giang, TS
Email: giangdt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0988313025
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Máy xây dựng
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Optimizing the weight of the two-level gear train in the personal rescue winch
Nơi công bố : Archive of Mechanical Engineering, 68(3), 271-286
Nhóm tác giả : Dương Trường Giang, Nguyễn Văn Tịnh, Nguyễn Tiến Dũng
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/138393/edition/120533/content
Thông tin bổ sung: 
166 Họ tên: GS. TS. Trần Minh Tú
Email: tutm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0912101173
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Sức bền vật liệu
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Exact solution for nonlinear static behaviors of functionally graded beams with porosities resting on elastic foundation using neutral surface concep
Nơi công bố : Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science
Nhóm tác giả : Nguyen Van Long, Van-Loi Nguyen*, Minh-Tu Tran and Duc-Kien Thai
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: doi.org/10.1177/09544062211021112
Thông tin bổ sung:
167 Họ tên: GS. TS. Trần Minh Tú
Email: tutm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0912101173
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Sức bền vật liệu
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Post-buckling Response of Functionally Graded Porous Plates Rested on Elastic Substrate via First-Order Shear Deformation Theory
Nơi công bố : Lecture Notes in Mechanical Engineering
Nhóm tác giả : Le Thanh Hai, Nguyen Van Long*, Tran Minh Tu, and Chu Thanh Binh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: doi.org/10.1007/978-981-16-3239-6
Thông tin bổ sung:
168 Họ tên: GS. TS. Trần Minh Tú
Email: tutm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0912101173
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Sức bền vật liệu
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Elastic Buckling Behavior of FG Polymer Composite Plates Reinforced with Graphene Platelets Using the PB2-Ritz Method
Nơi công bố : Lecture Notes in Mechanical Engineering
Nhóm tác giả : Xuan Hung Dang, Dai Hao Tran*, Minh Tu Tran, and Thanh Binh Chu
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: doi.org/10.1007/978-981-16-3239-6
Thông tin bổ sung:
169 Họ tên: GS. TS. Trần Minh Tú
Email: tutm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0912101173
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Sức bền vật liệu
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Static Behavior of Functionally Graded Sandwich Beam with Fluid-Infiltrated Porous Core
Nơi công bố : Lecture Notes in Mechanical Engineering
Nhóm tác giả : Tran Quang Hung, Do Minh Duc*, and Tran Minh Tu
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: doi.org/10.1007/978-981-16-3239-6
Thông tin bổ sung:
170Họ tên: GS. TS. Trần Minh Tú
Email: tutm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0912101173
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Sức bền vật liệu
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Nonlinear Bending Analysis of FG Porous Beams Reinforced with Graphene Platelets Under Various Boundary Conditions by Ritz Method
Nơi công bố : Lecture Notes in Mechanical Engineering
Nhóm tác giả : Dang Xuan Hung, Huong Quy Truong*, and Tran Minh Tu
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: doi.org/10.1007/978-981-16-3239-6
Thông tin bổ sung:
171Họ tên: Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Tổ chức kế hoạch
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A GIS application supporting urban management towards the attainment of the smart city development goals in Thai Nguyen city
Nơi công bố : Real estate: economics, management ISSN 2073-8412 (Print)
Nhóm tác giả : Nguyen Quoc Toan*, Nguyen Thi Thuy Hien, Nguyen Thi Tuyet Dung
Phân loại công bố: Khác
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: http://n-eu.ru/ru/issue/list
Thông tin bổ sung: http://n-eu.ru/ru/indexFor citation: Nguyen Quoc Toan, Nguyen Thi Thuy Hien, Nguyen
Thi Tuyet Dung. A GIS application supporting urban management
towards the attainment of the smart city development goals in Thai
Nguyen city. Real estate: economics, management. 2021; 3:67-72.
172Họ tên: TS. Vũ Văn Thẩm
Email: thamvv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0972811818
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Sức bền vật liệu
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Free Vibration of Stiffened Functionally Graded Porous Cylindrical Shell Under Various Boundary Conditions
Nơi công bố : The International Conference on Modern Mechanics and Applications (ICOMMA 2020)
Nhóm tác giả : Tran Huu Quoc, Vu Van Tham*, Tran Minh Tu
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-3239-6_26
Thông tin bổ sung: Kỷ yếu in trong tuyển tập Lecture Notes in Mechanical Engineering của NXB Springer nằm trong danh mục SCOPUS.
173Họ tên: TS. Đinh Viết Cường
Email: cuongdv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0986176679
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Critical controlled arsenic removal in groundwater using an integrated active biochar filtration and electrosorption system
Nơi công bố : Journal of Hazardous Materials, Q1, SCI/IF: 10.588
Nhóm tác giả : Dinh Viet Cuong, Po-Chang Wu, Sofia Ya Hsuan Liou, Chia-Hung Hou*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.127084
Thông tin bổ sung:
174Họ tên: TS. Vũ Chí Công
Email: congvc@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0812512888
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công nghệ & QLXD
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: The potential impact of size effects on compressive strength for the estimation of the Young’s modulus of concrete
Nơi công bố : Materials and Structures
Nhóm tác giả : Chi-Cong Vu*, Jérôme Weiss, Olivier Plé, David Amitrano
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1617/s11527-021-01795-7
Thông tin bổ sung:
175Họ tên: Tạ Thị Thơ, Thạc sỹ
Email: thott@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983074266
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Vật lý
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Electron-phonon coupling, spin-polarized Zeeman field and exchange field effects on the electronic properties of monolayer h-BP
Nơi công bố : Applied Physics
Nhóm tác giả : Nguyen T. Dung,1 Ta T. Tho,2 and Le T. T. Phuong3, 4, ∗
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1088/1361-6463/ac0eb2
Thông tin bổ sung:
176Họ tên: TS. Lê Mạnh Cường
Email: cuonglm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0989410222
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Hoá học
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Construction of Ag decorated on InVO4/g-C3N4 for novel photocatalyticdegradation of residual antibiotics
Nơi công bố : Journal of Solid State Chemistry
Nhóm tác giả : Mai Hung Thanh Tung, Le Manh Cuong, Tran Thi Thu Phuong, Cao Van Hoang, Tran Thi Thu Hien, Nguyen Thi Bich Huong, Pham Thi Ha Thanh, Pham Van Quan*, Nguyen Thi Thu Phuong, Thanh-Dong Pham*, Nguyen Thi Dieu Cam*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.jssc.2021.122643
Thông tin bổ sung:
177Họ tên: Lưu Thị Diệu Chinh
Email: luuthidieuchinh@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0363990048
Khoa công tác: Khoa Công trình thủy
Bộ môn công tác: BM XD Thuỷ lợi – Thuỷ điện
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Flood susceptibility modeling using Radial Basis Function Classifier and Fisher’s linear discriminant function
Nơi công bố : Vietnam Journal of Earth Sciences
Nhóm tác giả : Chinh Luu*, Duc Dam Nguyen, Mahdis Amiri, Tran Van Phong, Quynh Duy Bui, Indra Prakash, Binh Thai Pham*
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.15625/2615-9783/16626
Thông tin bổ sung:
178Họ tên: Phạm Văn Tòng, TS
Email: tongpv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983237800
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: BM Vật lý
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Hollow ZnO nanorices prepared by a simple hydrothermal method for NO2 and SO2 gas sensors
Nơi công bố : RSC Advances
Nhóm tác giả : Luu Hoang Minh,ab Pham Thi Thuy Thu,a Bui Quang Thanh,a Nguyen Thi Hanh,a Do Thi Thu Hanh,a Nguyen Van Toan,b Chu Manh Hung, b Nguyen Van Duy,b Pham Van Tong *a and Nguyen Duc Hoab
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/ra/d1ra05912b
Thông tin bổ sung:
179Họ tên: Nguyễn Ngọc Tân, TS
Email: tannn@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0942158768
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Thí nghiệm & KĐCT
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Finite element investigation of the shear performance of corroded RC deep beams without shear reinforcement
Nơi công bố : Case Studies in Construction Materials
Nhóm tác giả : Nguyen Trung Kien, Nguyen Ngoc Tan*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.cscm.2021.e00757
Thông tin bổ sung:
180Họ tên: Lưu Thị Diệu Chinh
Email: luuthidieuchinh@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0363990048
Khoa công tác: Khoa Công trình thủy
Bộ môn công tác: BM XD Thuỷ lợi – Thuỷ điện
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Using Decision Tree J48 Based Machine Learning Algorithm for Flood Susceptibility Mapping: A Case Study in Quang Binh Province, Vietnam
Nơi công bố : CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure. Proceedings of the 6th International Conference on Geotechnics, Civil Engineering and Structures
Nhóm tác giả : Chinh Luu*, Duc-Dam Nguyen, Tran Van Phong, Indra Prakash, Binh Thai Pham*
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-7160-9_195
Thông tin bổ sung:
181Họ tên: Tạ Quỳnh Hoa
Email: hoatq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983280775
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc công nghệ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Research on the Attractiveness of Informal Public Spaces for the Youth of Hanoi Towards a Livable City. Case Studies from a University Cluster in Hanoi (Vietnam)
Nơi công bố : Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 203. Springer, Singapore.
Nhóm tác giả : Ta Quynh Hoa*, Le Minh Hieu, Vu Ngoc Tien
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-7160-9_140
Thông tin bổ sung:
182Họ tên: ThS. NCS. Nguyễn Trần Hiếu
Email: hieunt2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904733328
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình Thép – Gỗ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Prediction of Optimal Cross-sectional Areas of Truss Structures Using Artificial Neural Networks
Nơi công bố : CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure Lecture Notes in Civil Engineering 203
Nhóm tác giả : Nguyễn Trần Hiếu, Vũ Anh Tuấn
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-7160-9_192
Thông tin bổ sung:
183Họ tên: PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền
Email: huyendtt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0933319368
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Assessment of Hydrophobicity/Oleophilicity and Hydrophilicity/Oleophobicity for Autoclave Aerated Concrete Grains Coated with Stearic and Oleic Acids
Nơi công bố : Lecture Notes in Civil Engineering, vol 174. Springer, Singapore
Nhóm tác giả : M. J. Zafar, A. Matsuno, H. T. T. Dang, P. T. Huyen, T. T. V. Nga, and K. Kawamoto
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Dự án hợp tác quốc tế
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-4412-2_37
Thông tin bổ sung:
184Họ tên: Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Tổ chức kế hoạch
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: An Analysis of Value Chain in the Vietnam Construction Industry
Nơi công bố : International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology (IJSCET)
Nhóm tác giả : Nguyen Van Tam, Le Dinh Linh, Nguyen Quoc Toan*
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: DOI: https://doi.org/10.30880/ijscet.2021.12.03.002
Thông tin bổ sung: IJSCET is currently indexed by the following database: SCOPUS, ESCI
185Họ tên: PGS. TS Nguyễn Thế Quân
Email: quannt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0914897926
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Quản lý DA & Pháp luật
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: BIM-based Competitive Advantages and Competitive Strategies for Construction Consultancy SMEs: A Case Study in Vietnam
Nơi công bố : International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology, 12(3), 1-11
Nhóm tác giả : The-Quan Nguyen*, Thanh-Thuy Thieu-Thi, Nam-Ngoc Vu,
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/IJSCET/article/view/8554
Thông tin bổ sung: ESCI, Scopus Q4
https://doi.org/10.30880/ijscet.2021.12.03.001
186Họ tên: PGS. TS Phạm Hoàng Anh
Email: anhph2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0982197510
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Cơ học kết cấu
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Discrete Truss Optimization Using Rao Algorithms
Nơi công bố : CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure
Nhóm tác giả : Hoang-Anh Pham*, Viet-Hung Truong, Thuy-Duong Tran
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-7160-9_12
Thông tin bổ sung:
187Họ tên: PGS. TS Phạm Hoàng Anh
Email: anhph2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0982197510
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Cơ học kết cấu
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Enhanced Rao Algorithm-Based Optimization Method for Nonlinear Inelastic Steel Frames
Nơi công bố : CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure
Nhóm tác giả : Viet-Hung Truong, Hoang-Anh Pham*, Van-Thuyet Ngo, Minh-Phuong Nguyen
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-7160-9_20
Thông tin bổ sung:
188Họ tên: PGS. TS Phạm Hoàng Anh
Email: anhph2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0982197510
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Cơ học kết cấu
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Jaya-Based Fuzzy Structural Analysis
Nơi công bố : CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure
Nhóm tác giả : Hoang-Anh Pham
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-7160-9_34
Thông tin bổ sung:
189Họ tên: Trần Quốc Bảo, Tiến sĩ
Email: baotq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0903255640
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc môi trường
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Establishing an Assessment Criteria System for Architectural Heritage of Colonial Educational Buildings in Hanoi
Nơi công bố : International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology
Nhóm tác giả : Quoc-Bao Tran1* , Thai-Hoc Hoang2 , The-Quan Nguyen3*
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/IJSCET/issue/view/322
Thông tin bổ sung:
190Họ tên: Nguyễn Quang Tạo, ThS
Email: taonq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0989081691
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: BM CSKTXD Công trình biển & CTVB
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Combination of Cement Deep Mixing (CDM) and Steel Sheet Piles for the Cofferdam Used in Construction of Deep Foundation Pit in Soft Ground in the Mekong Delta Coast
Nơi công bố : CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure – Part of the Lecture Notes in Civil Engineering book series (LNCE, volume 203)
Nhóm tác giả : Nguyễn Quang Tạo*, Bùi Thế Anh, Vũ Công Thành, Mai Cao Trí
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-7160-9_9
Thông tin bổ sung:
191Họ tên: PGS. TS Nguyễn Thế Quân
Email: quannt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0914897926
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Quản lý DA & Pháp luật
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Barriers of BIM adoption in Vietnamese Contractors
Nơi công bố : AIP CP Volume 2428: INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONSTRUCTION DIGITALISATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: TRANSFORMATION THROUGH INNOVATION – ISBN: 978-0-7354-4145-3
Nhóm tác giả : Huy Tran-Hoang-Minh, The-Quan Nguyen*, Dinh-Phong Nguyen, Quang-Thanh Pham
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1063/5.0070732
Thông tin bổ sung: Hội thảo quốc tế CDSD2020 năm 2020 tại Đại học Xây dựng
192Họ tên: PGS. TS Nguyễn Thế Quân
Email: quannt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0914897926
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Quản lý DA & Pháp luật
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: BIM adoption as a perceived source of competitive advantages and competitive strategies for construction consultancy SMEs: Evidence from Vietnam
Nơi công bố : AIP CP Volume 2428: INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONSTRUCTION DIGITALISATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: TRANSFORMATION THROUGH INNOVATION – ISBN: 978-0-7354-4145-3
Nhóm tác giả : Mai Nguyen, The-Quan Nguyen, Quoc-Toan Nguyen, Nam-Ngoc Vu and Thuy Thieu-Thi-Thanh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1063/5.0070739
Thông tin bổ sung: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0070739
193Họ tên: Thạc sỹ Hoàng Đức Thắng
Email: thanghd@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983314550
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: BM CSKTXD Công trình biển & CTVB
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Stress Research in Hollow Core Flat Slab and Applications
Nơi công bố : The International Conference Series on Geotechnics, Civil Engineering and Structures (CIGOS)
Nhóm tác giả : Hoàng Đức Thắng * và Nguyễn Bá Nam
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-7160-9_90
Thông tin bổ sung:
194Họ tên: Mai Cao Trí
Email: trimc@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0915491490
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: BM CSKTXD Công trình biển & CTVB
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Bamboo Fences as a Nature-Based Measure for Coastal Wetland Protection in Vietnam
Nơi công bố : Frontiers in Marine Science
Nhóm tác giả : Cong Mai Van, Anh Ngo, Mai Cao Trí và H. T. Dao
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.3389/fmars.2021.756597
Thông tin bổ sung:
195Họ tên: Nguyễn Thanh Bản, Thạc Sĩ
Email: bannt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0365133179
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Công nghệ phần mềm————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Exploitation of Digital Data from Building Information Models in Virtual Reality Technology
Nơi công bố : CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure
Nhóm tác giả : Nguyễn Thanh Bản, Trần Anh Bình *, Phan Hữu Trung, Đỗ Quốc Hoàng, Nguyễn Quốc Toản
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-7160-9_185
Thông tin bổ sung:
196Họ tên: TS Nguyễn Tuấn Anh
Email: anhnt3@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0337690048
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Kinh tế xây dựng
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Variation Negotiation in PPP Toll-Road Projects: Option Approach
Nơi công bố : Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction
Nhóm tác giả : Tuan Anh Nguyen* và Yuting Sun
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000495
Thông tin bổ sung:
197Họ tên: TS Nguyễn Tuấn Anh
Email: anhnt3@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0337690048
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Kinh tế xây dựng
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Competence-targeted education for BIM professionals: a case example of the Vietnamese construction industry
Nơi công bố : Engineering Journal
Nhóm tác giả : Tuan Anh Nguyen*
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://www.engj.org/index.php/ej/article/view/4362
Thông tin bổ sung:
198Họ tên: TS Nguyễn Tuấn Anh
Email: anhnt3@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0337690048
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Kinh tế xây dựng
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Toward More Flexible Financial Agreements of PPP Toll Roads: International Experiences for Vietnam
Nơi công bố : CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure
Nhóm tác giả : Tuan Anh Nguyen*
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-7160-9_157
Thông tin bổ sung:
199Họ tên: Phạm Thanh Tung, PGS.TS
Email: tungpt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0903278456
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình BTCT————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Nonlinear bending analysis of fgp plates under various boundary conditions using an analytical approach
Nơi công bố : Structures
Nhóm tác giả : Pham Thanh Tung, Nguyen Van Long,*, Tran Minh Tu, Nguyen Thi Bich Phuong, Le Thanh Hai, Tran Ngoc Long
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.istruc.2021.10.042
Thông tin bổ sung:
200Họ tên: GS. TS. Trần Minh Tú
Email: tutm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0912101173
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Sức bền vật liệu
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Static behaviour of functionally graded plates resting on elastic foundations using neutral surface concept
Nơi công bố : Archive of Mechanical Engineering
Nhóm tác giả : Van-Loi Nguyen, Minh-Tu Tran, Van-Long Nguyen, Quang-Huy
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: DOI: 10.24425/ame.2020.131706
Thông tin bổ sung:
201Họ tên: Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: BM Tổ chức kế hoạch
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Critical success factors for implementing PPP infrastructure projects in developing countries: the case of Vietnam
Nơi công bố : Innovative Infrastructure Solutions
Nhóm tác giả : Dinh Tuan Hai*, Nguyen Quoc Toan & Nguyen Van Tam
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: DOI https://doi.org/10.1007/s41062-021-00688-6
Thông tin bổ sung: Cite this article
Hai, D.T., Toan, N.Q. & Van Tam, N. Critical success factors for implementing PPP infrastructure projects in developing countries: the case of Vietnam. Innov. Infrastruct. Solut. 7, 89 (2022). https://doi.org/10.1007/s41062-021-00688-6
202Họ tên: Lưu Thị Diệu Chinh
Email: luuthidieuchinh@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0363990048
Khoa công tác: Khoa Công trình thủy
Bộ môn công tác: BM XD Thuỷ lợi – Thuỷ điện
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Mapping direct flood impacts from a 2020 extreme flood event in Central Vietnam using spatial analysis techniques
Nơi công bố : International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment
Nhóm tác giả : Chinh Luu*, Quynh Duy Bui, Jason von Meding
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1108/IJDRBE-07-2021-0070
Thông tin bổ sung:
203 Họ tên: Nguyễn Thị Khánh Phương
Email: phuongntk@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0942116226
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Kiến trúc môi trường
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE ENERGY EFFICIENCY OF THE TROMBE WALLS IN BUILDINGS WITH PASSIVE USE OF SOLAR ENERGY
Nơi công bố : Light & Engineering 29(5):16-23
Nhóm tác giả : Aleksey K. Solovyev; Ruipu, B.; Nguyen Thi Khanh Phuong
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
204 Họ tên: ThS. NCS. Nguyễn Trần Hiếu
Email: hieu.kcthep@gmail.com
Số ĐT: 0904733328
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: BM Công trình Thép – Gỗ
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Weight optimization of steel lattice transmission towers based on Differential Evolution and machine learning classification technique
Nơi công bố : Frattura ed Integrità Strutturale
Nhóm tác giả : Nguyễn Trần Hiếu, Vũ Anh Tuấn
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.3221/IGF-ESIS.59.13
Thông tin bổ sung:
205 Họ tên: TS. Dương Thu Hằng
Email: hangdt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0936486399
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Cấp thoát nước
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Effect of solid retention time (SRT) on protein hydrolysis and acidogenesis at pH 5 and pH 7 using gelatine as a model protein
Nơi công bố : Journal of Water Process Engineering
Nhóm tác giả : Thu Hang Duong*, Miriam van Eekert, Katja Grolle, Thi Viet Nga Tran, Grietje Zeeman, và Hardy Temmink.
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102398
Thông tin bổ sung: Elsevier. ISSN: 2214-7144. Q1 (IF 5.5)
206 Họ tên: TS Nguyễn Thị Hải Như
Email: nhunth@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0913093098
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: BM Tin học xây dựng
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Polarization versus Mori-Tanaka approximations for elastic isotropic multicomponent materials
Nơi công bố : Journal of Mechanical Science and Technology
Nhóm tác giả : N. Q. Tran , A. B. Tran * , D. C. Pham , N. Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: DOI : 10.1007/s12206-021-0626-9
Thông tin bổ sung:
207 Họ tên: PGS. TS. NGUYỄN ĐỨC LƯỢNG
Email: luongnd1@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0986071182
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Vi khí hậu
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Contrasting seasonal pattern between ground-based PM2.5 and MODIS satellite-based aerosol optical depth (AOD) at an urban site in Hanoi, Vietnam
Nơi công bố : Environmental Science and Pollution Research
Nhóm tác giả : Duc Luong Nguyen*, Thi Hieu Bui, Hoang Hiep Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s11356-021-16464-z
Thông tin bổ sung:
208 Họ tên: PGS. TS. NGUYỄN ĐỨC LƯỢNG
Email: luongnd1@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0986071182
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: BM Vi khí hậu
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Investigation of sources and processes influencing variation of PM2.5 and its chemical compositions during a summer period of 2020 in an urban area of Hanoi city, Vietnam
Nơi công bố : Air Quality, Atmosphere & Health
Nhóm tác giả : Nguyen Duc Luong*, Bui Thi Hieu, Bui Quang Trung, Mac Van Dat, Nguyen Van Duy, Pham Van Dinh, To Thi Hien, Nguyen Hoang Hiep
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/ 10.1007/s11869-021-01100-z
Thông tin bổ sung:
209 Họ tên: Trần Đình Trọng, TS
Email: trongtd@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0962756180
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: BM Trắc địa
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: General Geometric Model of GNSS Position Time Series for Crustal Deformation Studies -A Case Study of CORS Stations in Vietnam
Nơi công bố : Inżynieria Mineralna
Nhóm tác giả : Tran Dinh Trong, Nguyen Quoc Long, Nguyen Dinh Huy
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: 10.29227/IM-2021-02-16
Thông tin bổ sung:
210 Họ tên: Đoàn Tùng, TS.
Email: tungd@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0396036812
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Cầu và Công trình ngầm———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Effect of void shape and highly conducting boundary on 2D conductivity of porous materials
Nơi công bố : Archive of Applied Mechanics
Nhóm tác giả : Tung Doan, Hung Le-Quang, Quy-Dong To*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : —
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s00419-021-02014-z
Thông tin bổ sung:
211 Họ tên: PGS.TS Bùi Hùng Cường
Email: cuongbh@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0948766297
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: EFFECT OF WEB STIFFENERS ON LATERAL BUCKLING OF I-SECTION SIMPLY SUPPORTED BEAM
Nơi công bố : Steel Construction Design & Research
Nhóm tác giả : Bùi Hùng Cường*, Trịnh Duy Khánh, Nguyễn Minh Tuyền
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: Chưa có
Thông tin bổ sung: – Đã chấp nhận đăng
– Phân loại công bố: ESCI và Scopus
212 Họ tên: Nguyễn Thanh Sơn, Tiến sĩ
Email: sonnt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0916503775
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Cơ học đất – Nền móng———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Establishing Thresholds for Rainfall‐Induced Shallow Landslides Using Fully Coupled Hydro-Mechanical Model
Nơi công bố : CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure. Lecture Notes in Civil Engineering.
Nhóm tác giả : Thanh-Son Nguyen (*), Viet-Anh Pham, Bao-Viet Nguyen, Kuo-Hsin Yang
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-7160-9_105
Thông tin bổ sung:
213 Họ tên: PGS.TS Bùi Hùng Cường
Email: cuongbh@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0948766297
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Buckling analysis of thin-walled circular hollow section members with and without longitudinal stiffeners
Nơi công bố : Structural Engineering and Mechanics
Nhóm tác giả : Bùi Hùng Cường*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: Chưa có
Thông tin bổ sung: Đã chấp nhận đăng
214 Họ tên: ThS. Nguyễn Thị Huệ
Email: huent@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0949200781
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Vi khí hậu————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: The impact of incense burning on indoor PM2.5 concentrations in residential houses in Hanoi, Vietnam
Nơi công bố : Building and Environment: 108228, 2021
Nhóm tác giả : Long, K. T., M. Lidia, T. N. Quang*, J. E. Rohan, N. T. Hue, M. V. Dat, T. H. Phi and P. K. Thai*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108228
Thông tin bổ sung: SCIE, Q1
215 Họ tên: Vy Sơn Tùng, NCS
Email: tungvs@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0369008895
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: DSM design of fixed-ended slender built-up back-to-back cold-formed steel compression members
Nơi công bố : Journal of Constructional Steel Research, Elsevier
Nhóm tác giả : Son Tung Vy, Mahen Mahendran*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: Đã chấp nhận đăng, đang chỉnh sửa bản in.
216 Họ tên: Vy Sơn Tùng, NCS
Email: tungvs@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0369008895
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Built-up nested cold-formed steel compression members subject to local or distortional buckling
Nơi công bố : Journal of Constructional Steel Research, Elsevier
Nhóm tác giả : Son Tung Vy, Mahen Mahendran*, Thananjayan Sivaprakasama
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2021.106667
Thông tin bổ sung:
217 Họ tên: Vy Sơn Tùng, NCS
Email: tungvs@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0369008895
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Behaviour and design of slender built-up nested cold-formed steel compression members
Nơi công bố : Engineering Structures, Elsevier
Nhóm tác giả : Son Tung Vy, Mahen Mahendran*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.112446
Thông tin bổ sung:
218 Họ tên: Vy Sơn Tùng, NCS
Email: tungvs@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0369008895
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Design of Built-up Nested Cold-formed Steel Channel Compression Members
Nơi công bố : Eurosteel 2021 Conference
Nhóm tác giả : Son Tung Vy*, Mahen Mahendran
Phân loại công bố: Khác
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1002/cepa.1326
Thông tin bổ sung: Hội thảo được tổ chức tại nước Anh, Tuyển tập Hội thảo được đăng trên Tạp chí Ce/papers, Wiley Online Library.
219 Họ tên: TS. Mai Cao Trí
Email: trimc@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0915491490
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM CSKTXD Công trình biển & CTVB———
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Numerical and small-scale physical modelling of wave transmission by wooden fences
Nơi công bố : Journal of Coastal and Hydraulic Structures
Nhóm tác giả : Hoang Tung Dao*, Bas Hofland, Tomohiro Suzuki, Marcel J. F. Stive, Tri Mai, Le Xuan Tuan
Phân loại công bố: Khác
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.48438/jchs.2021.0004
Thông tin bổ sung:
220 Họ tên: TS. Nguyễn Trung Kiên
Email: kiennt3@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0907141086
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Impact dynamics and power-law scaling behavior of wet agglomerates
Nơi công bố : Computational Particle Mechanics
Nhóm tác giả : Thanh-Trung Vo*, Cuong T. Nguyen, Trung-Kien Nguyen, Van My Nguyen & Thi Lo Vu
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s40571-021-00427-9
Thông tin bổ sung:
221 Họ tên: Phạm Hiền Hậu, PGS. TS.
Email: hauph@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0911211274
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM KTXD Công trình biển & ĐÔBC———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Numerical Models of Locally Corroded Mooring Chain System of Floating Offshore Structures and an Application in Vietnamese Conditions
Nơi công bố : CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure
Nhóm tác giả : Pham Hien Hau*, Vu Dan Chinh, Le Thi Linh, Vu Huy Hoang
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-7160-9_41
Thông tin bổ sung:
222 Họ tên: TS. Nguyễn Trung Kiên
Email: kiennt3@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0907141086
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: The influences of the number of concrete dowels to shear resistance based on push out tests
Nơi công bố : Frattura ed Integrità Strutturale
Nhóm tác giả : Anh-Tuan Vu, Ngoc-Duc Han, Trung-Kien Nguyen*, Dinh-Hoa Nguyen
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.3221/IGF-ESIS.59.19
Thông tin bổ sung:
223 Họ tên: Tiến sỹ
Email: hieubt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0963504248
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Vi khí hậu————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Study of aerosol optical properties at two urban areas in the north of Vietnam with the implication for biomass burning
Nơi công bố : Environmental Science and Pollution Research
Nhóm tác giả : Bùi Thị Hiếu, Nguyễn Đức Lượng*, Nguyễn Hoàng Hiệp
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: DOI: 10.1007/s11356-021-15608-5
Thông tin bổ sung:
224 Họ tên: Nguyễn Đình Hòa, Tiến sĩ
Email: hoand@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0906 655 553
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Experimental Study on Shear Strength and Failure Mechanisms of Concrete Dowel in Shallow-Hollow C omposite Beam
Nơi công bố : CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure, Lecture Notes in Civil Engineering 203
Nhóm tác giả : Hàn Ngọc Đức, Vũ Anh Tuấn , Nguyễn Đình Hòa*, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Văn Cường
Phân loại công bố: Khác
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-7160-9_24
Thông tin bổ sung:
225 Họ tên: Nguyễn Đình Hòa, Tiến sĩ
Email: hoand@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0906655553
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Experimental Investigation on Flexural Behavior of Reinforced Lightweight Concrete Slabs Using Recycled Expanded Polystyrene
Nơi công bố : Structural Health Monitoring and Engineering Structures, 978-981-16-0944-2, Lecture Notes in Civil Engineering 148,
Nhóm tác giả : Nguyễn Đình Hòa, Hàn Ngọc Đức, Vũ Anh Tuấn*, Nguyễn Trung Kiên, Hoàng Tuấn Nghĩa
Phân loại công bố: Khác
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-0945-9_20
Thông tin bổ sung:
Trùng stt 33
226 Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Tiến sĩ
Email: oanhntn@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0912864589
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A method for choosing the regularization parameter of determining the right-hand side from integral observation
Nơi công bố : Asian-European Journal of Mathematics
Nhóm tác giả : Nguyen Thi Ngoc Oanh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : —
Link/Doi: DOI: 10.1142/S1793557122501327
Thông tin bổ sung:
227 Họ tên: ThS Nguyễn Đặng Tuyên
Email: Tuyennd@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0982086575
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: ON VANISHING THEOREMS FOR LOCALLY CONFORMALLY FLAT RIEMANNIAN MANIFOLDS
Nơi công bố : Bull. Korean Math. Soc.
Nhóm tác giả : Dang Tuyen Nguyen* and Duc Thoan Pham
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
228 Họ tên: ThS Nguyễn Đặng Tuyên
Email: Tuyennd@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0982086575
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Gradient estimates for weighted P-Laplacian equations on Riemannian manifolds with a Sobolev inequality and integral Ricci bounds
Nơi công bố : Kodai Mathematical Journal
Nhóm tác giả : L. V. Dai, N. T. Dung, N. D. Tuyen* , and L. Zhao
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
229 Họ tên: Phan Thị Thu Phương, ThS
Email: phuongpt1@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983629866
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học lý thuyết————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Aerodynamic characteristics calculation and shape design optimization of a prototype vehicle
Nơi công bố : AIP Conference Proceedings 2420, 020034 (2021)
Nhóm tác giả : Canh V. Doan, Cuong T. Nguyen*, Truong V. Vu, Vinh D. Nguyen, and Phuong T. T. Phan
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : —
Link/Doi: https://doi.org/10.1063/5.0068710
Thông tin bổ sung:
230Họ tên: Phan Thị Thu Phương, ThS
Email: phuongpt1@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983629866
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học lý thuyết————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Spatial decision support system for real-time salinity control in Vu Gia-Thu Bon river system
Nơi công bố : AIP Conference Proceedings 2420, 020033 (2021)
Nhóm tác giả : Cuong T. Nguyen*, Truong V. Vu, Phuong T. T. Phan, Long V. Doan, Cong C. Nguyen, and Son T. Hoang
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : —
Link/Doi: https://doi.org/10.1063/5.0068708
Thông tin bổ sung:
231Họ tên: Nguyễn Hùng Phong
Email: phongnh@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0903201112
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình BTCT————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF LIGHTWEIGHT AGGREGATE RECYCLED FROM CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MIXED WITH OTHER INDUSTRIAL BY-PRODUCTS
Nơi công bố : Construction and Building Materials JOURNAL
Nhóm tác giả : Hung Phong Nguyen, Anette Mueller, Van Tuan Nguyen*, Cong Thang Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.125472
Thông tin bổ sung: Impact Factor : 6.141.
232Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
Email: tuannv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0909886386
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Vật liệu xây dựng—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Feasibility Tests on Ground Granulated Powders Compiled from Waste Concrete for Soil Solidification
Nơi công bố : European Journal of Environmental and Civil Engineering
Nhóm tác giả : Eun-A Seo, Hyun-Sub Yoon*, Do-Gyeum Kim, Keun-Hyeok Yang, and Nguyen Van Tuan
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/19648189.2021.1963843
Thông tin bổ sung: SCIE,Q2, ISSN: 1964-8189
233Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
Email: tuannv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0909886386
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Vật liệu xây dựng—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Incorporating industrial by-products into cement-free binders: Effects on water absorption, porosity, and chloride penetration
Nơi công bố : Construction and Building Materials
Nhóm tác giả : May Huu Nguyen, Nguyen Van Tuan, Trong-Phuoc Huynh*, Chao-Lung Hwang
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124675
Thông tin bổ sung: SCIE, Q1
234Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
Email: tuannv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0909886386
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Vật liệu xây dựng—————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Experimental study on drying shrinkage of structural lightweight concrete using fly ash cenospheres
Nơi công bố : International Journal of GEOMATE
Nhóm tác giả : Le Viet Hung, Le Trung Thanh, Nguyen Van Tuan*
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.21660/2021.87.j2337
Thông tin bổ sung: ESCI, Scopus, Q3
235Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
Email: tuannv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0909886386
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Vật liệu xây dựng—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Experimental investigation of high-strength lightweight concrete using fly ash cenospheres
Nơi công bố : CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure. Lecture Notes in Civil Engineering, Vol. 203, Springer
Nhóm tác giả : Le Viet Hung*, Nguyen Van Tuan, Le Trung Thanh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: 10.1007/978-981-16-7160-9_64
Thông tin bổ sung: Indexed by Scopus
236Họ tên: Hoàng Vĩnh Long, TS
Email: longhv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0972916898
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Công nghệ VLXD—————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Optimizing Mixtures of Alkali Aluminosilicate Cement Based on Ternary By-Products
Nơi công bố : Civil Engineering Journal
Nhóm tác giả : Hoang Vinh Long*
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://www.civilejournal.org/index.php/cej/article/view/2875
Thông tin bổ sung:
237Họ tên: Hoàng Vĩnh Long, TS
Email: longhv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0972916898
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Công nghệ VLXD—————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Optimizing mixture of self-compacting concrete for constructing a spillway surface structure
Nơi công bố : International Journal of GEOMATE
Nhóm tác giả : *Hoang Vinh Long and Nguyen Thanh Tuan
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://geomatejournal.com/geomate/article/view/83
Thông tin bổ sung:
238Họ tên: ThS. NCS. Nguyễn Trần Hiếu
Email: hieunt2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904733328
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Comparison of Machine Learning Classifiers for Reducing Fitness Evaluations of Structural Optimization
Nơi công bố : Journal of Soft Computing in Civil Engineering
Nhóm tác giả : Nguyễn Trần Hiếu, Vũ Anh Tuấn
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.22115/SCCE.2021.306249.1367
Thông tin bổ sung:
239Họ tên: Nguyễn Trường Giang, TS
Email: giangnt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0902053932
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Hoá học—————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Preparation and Characterization of Antimony-Doped Tin Oxide Nanocrystallite Coatings on 316L Stainless Steel
Nơi công bố : journal of analytical methods in chemistry ISSN: 2090-8865 (Print) ISSN: 2090-8873 (Online)
Nhóm tác giả : Giang Nguyen Truong, Long Hoang Vinh, Suong Huynh Thu, Phuong Nguyen Thi Hong, and Bac Nguyen Quang
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: DOI: 10.1155/2021/9402537 LINK: Preparation and Characterization of Antimony-Doped Tin Oxide Nanocrystallite Coatings on 316L Stainless Steel (hindawi.com)
Thông tin bổ sung:
240Họ tên: TS. Vũ Thái Hà
Email: havt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904238853
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Trắc địa———————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Toward state-of-the-art techniques in predicting and controlling slope stability in open-pit mines based on limit equilibrium analysis, radial basis function neural network, and brainstorm optimization
Nơi công bố : Acta Geotechnica
Nhóm tác giả : Li Shang, Hoang Nguyen *, Xuan-Nam Bui, Thai Ha Vu, Romulus Costache, Le Thi Minh Hanh
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s11440-021-01373-9
Thông tin bổ sung:
241Họ tên: TS. Mai Thị Hồng
Email: hongmt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904158268
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Solvability of L1-induced controller syn- thesis for positive systems with multiple delays
Nơi công bố : International Journal of Control, Automation and Systems
Nhóm tác giả : Mai Thi Hong, * Le Van Hien
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: http://dx.doi.org/10.1007/s12555-020-0510-x
Thông tin bổ sung:
242Họ tên: TS. Đinh Viết Cường
Email: cuongdv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0986176679
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Characteristics and Risk Assessment of 16 Metals in Street Dust Collected from a Highway in a Densely Populated Metropolitan Area of Vietnam
Nơi công bố : Atmosphere, IF: 2.686, Q2 (Environmental Science, miscellaneous)
Nhóm tác giả : Van-Truc Nguyen, Nguyen Duy Dat*, Thi-Dieu-Hien Vo*, Duy-Hieu Nguyen ,Thanh-Binh Nguyen, Ly-Sy Phu Nguyen, Xuan Cuong Nguyen, Viet-Cuong Dinh, Thi-Hong-Hanh Nguyen, Thi-Minh-Trang Huynh, Hong-Giang Hoang, Thi-Giang Huong Duong, Manh-Ha Bui and Xuan-Thanh Bui
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.3390/atmos12121548
Thông tin bổ sung:
243Họ tên: TS. Vũ Thái Hà
Email: havt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904238853
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Trắc địa———————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Novel integrated approaches for predicting the compressibility of clay using cascade forward neural networks optimized by swarm- and evolution-based algorithms
Nơi công bố : Acta Geotechnica
Nhóm tác giả : Ziguang He, Hoang Nguyen*, Thai Ha Vu, Jian Zhou, Panagiotis G. Asteris & Anna Mammou
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s11440-021-01358-8
Thông tin bổ sung:
244Họ tên: Nguyễn Thị Khánh Phương
Email: phuongntk@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0942116226
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc môi trường—————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Impact of Sun-Shading Devices in Daylight Assessment with Daylight Ratio in Energy Efficiency Building Design
Nơi công bố : International Conference on Russian-Polish-Slovak Seminar Theoretical Foundation of Civil Engineering (pp. 141-151). Springer, Cham.
Nhóm tác giả : Tamrazyan, A. G., & Phuong, N. T. K.
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
245Họ tên: TS. Phạm Duy Đông
Email: dongpd@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983744556
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Advanced green bioprocess of soil carbohydrate extraction from long-term conversion of forest soil to paddy field
Nơi công bố : Journal of Environmental Chemical Engineering
Nhóm tác giả : Nguyen-Sy Toan *, Xuefei Tan *, Nguyen Thi Dong Phuong, Nurul Syahirah Mat Aron, Kit Wayne Chew, Kuan Shiong Khoo, Tran Thi Ngoc Thu , Duong Thi Lim, Pham Duy Dong, Wei Lun Ang, Pau Loke Show *
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.106021
Thông tin bổ sung:
246Họ tên: TS. Phạm Duy Đông
Email: dongpd@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983744556
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Soil mineralization as effects of plant growth promoting bacteria isolated from microalgae in wastewater and rice straw application in a long-term paddy rice in Central Viet Nam
Nơi công bố : Environmental Technology & Innovation
Nhóm tác giả : Nguyen-SyToan, Thi Dong Phuong Nguyen, Tran Thi Ngoc Thu, Duong ThiLim, Pham Duy Dong, Nguyen Thanh Gia, Kuan Shiong Khoo, Kit Wayne Chew, Pau Loke Show
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.eti.2021.101982
Thông tin bổ sung:
247Họ tên: Phạm Minh Chinh, ThS, GV
Email: chinhpm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0865156832
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Năng lượng và MT————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Assessment of total concentrations of heavy metals in industrial sludges from the North of Vietnam and their potential impact on the ecosystem
Nơi công bố : Environmental Science and Pollution Research. ISSN,e-eISSN 0944-1344, 1614-7499
Nhóm tác giả : Nguyen Van Thinh*, Nguyen Thuy Chung, Ly Thi Mai Luong, Pham Minh Chinh (đồng tác giả), Phan Phuong Anh, Nguyen The Huy, Dang Thi Thuy, Phong K. Thai
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: https://doi.org/ 10.1007/s11356- 021-17619-8
Thông tin bổ sung: Hệ số ảnh hưởng (IF)
Đăng ngày 25 November 2021
Nguồn tài trợ: Nafosted – 105.08-2019.15
248Họ tên: Trần Hoài Sơn, Thạc sỹ
Email: sonth@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983317087
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Characterization of Arsenic contaminated groundwater in Hanoi City and a treatment option by using recycled Autoclaved Aerated Concrete (AAC)
Nơi công bố : Japanese Geotechnical Society Special Publication
Nhóm tác giả : Son Hoai Tran, Nga Thi Viet Tran, Hiroyasu Satoh, Ken Kawamoto
Phân loại công bố: Khác
Nguồn tài trợ : Dự án hợp tác quốc tế
Link/Doi: https://doi.org/10.3208/jgssp.v09.cpeg130
Thông tin bổ sung:
249Họ tên: Trần Hoài Sơn, Thạc sỹ
Email: sonth@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983317087
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Enhancing the resilience of the rainwater for drinking (RFD) system through systematic monitoring: a case study at the Ly Nhan rural hospital in Vietnam
Nơi công bố : Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development
Nhóm tác giả : Hakyung Lee*, Tran Hoai Son, Dao Anh Dzung, Jongkook Lee, Mooyoung Han, Nguyen Viet Anh
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Dự án hợp tác quốc tế
Link/Doi: https://doi.org/10.2166/washdev.2021.120
Thông tin bổ sung:
250Họ tên: Phạm Văn Định, Tiến Sĩ
Email: dinhpv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0782328999
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Công nghệ và Quản lý MT————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Effectiveness of Oyster Shell as Alkali Additive for Two-Stage Anaerobic Co-Digestion: Carbon Flow Analysis
Nơi công bố : Energy
Nhóm tác giả : Peni Astrini Notodarmojo, Takeshi Fujiwara, Pham Van Dinh
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.122177
Thông tin bổ sung:
251Họ tên: TS. Lê Mạnh Cường
Email: cuonglm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0989410222
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Hoá học—————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Kinetics and Adsorption Model of Methylene Blue on g-C3N4@WO3.H2O Nanoplate Composite
Nơi công bố : international journal of nanoscience
Nhóm tác giả : Le Manh Cuong*, Bui Hoang Duc and Pham Van Thang, Nguyen Thi Tuyet Mai, Huynh Dang Chinh, Nguyen Cong Tu, Luu Thi Lan Anh
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1142/S0219581X21500459
Thông tin bổ sung:
252Họ tên: Trần Đình Thỏa, GVC – Thạc sĩ
Email: thoatd@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0986722488
Khoa công tác: Khoa Lý luận Chính trị
Bộ môn công tác: ———————————BM Những NLCB của CN Mác – Lênin——
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: The influence of primitive religion to the advent of philosophy, science and applied orientation in Vietnam
Nơi công bố : International Journal of Humanities Social Sciences and Education
Nhóm tác giả : Trần Đình Thỏa (tác giả chính), Lê Ngọc Thông (đồng tác giả)
Phân loại công bố: —
Nguồn tài trợ : —
Link/Doi: https://doi.org/10.20431/2349-0381.0806010
Thông tin bổ sung:
253Họ tên: TS. Nguyễn Trung Kiên
Email: kiennt3@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0907141086
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Discrete-element modeling of strain localization in a dense and highly coordinated periodic granular assembly
Nơi công bố : Frattura ed Integrità Strutturale
Nhóm tác giả : Trung-Kien Nguyen, Thanh-Trung Vo, Nhu-Hoang Nguyen
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.3221/IGF-ESIS.59.14
Thông tin bổ sung:
254Họ tên: Thạc sỹ Phó Bảo Bình
Email: binhpb@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904549979
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Điện kỹ thuật——————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Modified multistep Model Predictive Control for Three-phase Induction Motor drive system considering the Common-Mode Voltage Minimization
Nơi công bố : International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS)
Nhóm tác giả : Phó Bảo Bình, Nguyễn Văn Cao, Trần Minh Hoàn, Vũ Hoàng Phương*
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: http://doi.org/10.11591/ijpeds.v12.i4.pp%25p
Thông tin bổ sung:
255Họ tên: ThS. Thái Hồng Nam
Email: namth@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0984258730
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Đường ôtô – Đường ĐT———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Characterization of compaction and CBR properties of recycled concrete aggregates for unbound road base and subbase materials in Vietnam
Nơi công bố : Journal of Material Cycles and Waste Management
Nhóm tác giả : *Hong Nam Thai, Tien Dung Nguyen, Van Tuan Nguyen, Hoang Giang Nguyen, and Ken Kawamoto
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s10163-021-01333-1
Thông tin bổ sung:
256Họ tên: PGS. TS. Phạm Hoàng Anh
Email: anhph2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0982197510
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Optimal truss sizing by modified Rao algorithm combined with feasible boundary search method
Nơi công bố : Expert Systems With Applications
Nhóm tác giả : Hoang-Anh Pham*, Thuy-Duong Tran
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.116337
Thông tin bổ sung:
257Họ tên: Nguyễn Lan Hương, TS
Email: huongnl2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0979396869
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Steel slag quality control for road construction aggregates and its environmental impact: case study of Vietnamese steel industry-leaching of heavy metals from steel-making slag
Nơi công bố : Environmental Science and Pollution Research
Nhóm tác giả : Lan Huong Nguyen , Tien Dung Nguyen , Thi Viet Nga Tran , Duc Luong Nguyen , Hoai Son Tran , Thuy Lien Nguyen , Thi Huong Nguyen , Hoang Giang Nguyen , Tan Phong Nguyen , Ngoc Tuan Nguyen , Tomoo Isawa , Yasutaka Ta , Ryoichi Sato
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: 10.1007/s11356-021-16438-1
Thông tin bổ sung:
258Họ tên: TS Nguyễn Hướng Dương
Email: duongnh2@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0973092239
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Cầu và Công trình ngầm———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Monitoring Bridge Frequencies Using Passing Vehicle
Nơi công bố : Proceedings of the 2nd International Conference on Structural Damage Modelling and Assessment
Nhóm tác giả : Nguyễn Hướng Dương *, Nguyễn Quốc Bảo, Magd Abdel Wahab
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-7216-3_3
Thông tin bổ sung:
259Họ tên: TS. Trần Minh Tùng
Email: tungtm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0933264426
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc dân dụng—————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Evolution of Commercial Facilities in New Urban Areas of Hanoi: Potential of Sustainable Neighborhood-level Third Place Making
Nơi công bố : International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology
Nhóm tác giả : Minh-Tung Tran, Ngoc-Huyen Chu, Tien-Hau Phan
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.30880/ijscet.2021.12.03.008
Thông tin bổ sung:
260Họ tên: TS Trần Quang Dũng
Email: dungtq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0945234678
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công nghệ & QLXD————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Evolutionary Model of e-Procurement Adoption: Case of Vietnam Construction Industry
Nơi công bố : International Journal of Sustainable Construction Engineering Technology
Nhóm tác giả : Quangdung Tran, Steve Drew, Rodney Anthony Stewart
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.30880/ijscet.2021.12.03.005
Thông tin bổ sung:
261Họ tên: TS Trần Quang Dũng
Email: dungtq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0945234678
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công nghệ & QLXD————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Effects of supply chain characteristics on e-procurement institutionalization in the construction sector: Evidence from Vietnam
Nơi công bố : International Journal of Enterprise Information Systems
Nhóm tác giả : Quangdung Tran, Steve Drew, Rodney Anthony Stewart
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: 10.4018/IJEIS.2021070106
Thông tin bổ sung:
262Họ tên: Nguyễn Việt Anh, GS, TS
Email: anhnv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0913209689
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: A Novel Method to Determine Blower Capacity of Wastewater Treatment Plants for Dry and Wet Weather Conditions
Nơi công bố : Journal of Water and Environment Technology
Nhóm tác giả : Viet Hoang Nguyen, Van Tuan Le, Thi Ha Nguyen, Xuan Hai Nguyen, Viet Anh Nguyen, Hidenori Harada, Mitsuharu Terashima, Hidenari Yasui
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Dự án hợp tác quốc tế
Link/Doi: https://doi.org/10.2965/jwet.20-138
Thông tin bổ sung:
263Họ tên: Thạc sỹ, NCS, Nguyễn Văn Mạnh
Email: manhnv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0975473663
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Cơ giới hoá xây dựng——————————
Vai trò công bố: Khác
Tên công bố: Application of High Order Averaging Method to Van Der Pol Oscillator
Nơi công bố : Anh N.D., Linh N.N., Hieu N.N., Van Manh N., Nguyen A.T. (2022) Application of High Order Averaging Method to Van Der Pol Oscillator. In: Khang N.V., Hoang N.Q., Ceccarelli M. (eds) Advances in Asian Mechanism and Machine Science. ASIAN MMS 2021. Mechanisms and Machine Science, vol 113. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91892-7_79
Nhóm tác giả : N. D. AnhNguyen Ngoc LinhNguyen Nhu HieuNguyen Van ManhEmail authorAnh Tay Nguyen
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ :
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-91892-7_79
Thông tin bổ sung: Tác giả liên hệ
264Họ tên: Thạc sỹ, Tống Đức Năng
Email: nangtd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0948826297
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Cơ sở kỹ thuật cơ khí——————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Prediction of Open-Ended Pile Driving Performance Under Dynamic and Static Driving Forces
Nơi công bố : Advances in Asian Mechanism and Machine Science
Nhóm tác giả : Nguyen Anh Ngoc*, Tong Duc Nang, Nguyen Binh, Do Van Nhat, Nguyen Van Kuu, and Nguyen Ngoc Linh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: 10.1007/978-3-030-91892-7_80
Thông tin bổ sung:
265Họ tên: Phạm Minh Vương
Email: vuongpm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0963424199
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học lý thuyết————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Nonlinear vibration response of shear deformable FGM sandwich toroidal shell segments
Nơi công bố : Meccanica
Nhóm tác giả : Nguyen Dinh Duc, Pham Minh Vuong
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: chấp nhận đăng (accepted for publication)
Thông tin bổ sung:
266Họ tên: TS. Bùi Thế Anh
Email: anhbt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0913098115
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM KTXD Công trình biển & ĐÔBC———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Effects of marine growth on jacket structures for the Vietnamese continental shelf condition
Nơi công bố : Bridge Maintenance, Safety, Management, Life-Cycle Sustainability and Innovations (eBook ISBN 9780429279119, CRC Press)
Nhóm tác giả : C.Q. Dinh, A.T. Bui
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1201/9780429279119-275
Thông tin bổ sung:
267Họ tên: Đinh Quang Cường
Email: cuongdq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0913531574
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM KTXD Công trình biển & ĐÔBC———
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: An estimation of total fatigue life of jack-up leg structures induced by wave loading
Nơi công bố : Bridge Maintenance, Safety, Management, Life-Cycle Sustainability and Innovations (eBook ISBN 9780429279119, CRC Press)
Nhóm tác giả : C.D. Quang & C.D. Vu
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1201/9780429279119-276
Thông tin bổ sung:
268Họ tên: Trần Đình Trọng, TS
Email: trongtd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0962756180
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Trắc địa———————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Prediction of ground subsidence due to underground mining through time using multilayer feed-forward artificial neural networks and back-propagation algorithm – case study at Mong Duong underground coal mine (Vietnam)
Nơi công bố : MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY (RUSSIA)
Nhóm tác giả : Q. L. Nguyen, Q. M Nguyen, D. T. Tran, X. N. Bui
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.17073/2500-0632-2021-4-241-251
Thông tin bổ sung: Link scopus of MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY (RUSSIA): https://www.scopus.com/sourceid/21101048330
269Họ tên: tungph@nuce.edu.vn
Email: tungph@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0904812815
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Công nghệ phần mềm————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Proactive Eavesdropping via Jamming in NOMA Network
Nơi công bố : IEEE Access
Nhóm tác giả : Pham Huu Tung, Vo Nhan Van, Tran Hung*, Quach Xuan Truong, Nguyen Dinh Viet
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: 10.1109/ACCESS.2021.3131906
Thông tin bổ sung:
270Họ tên: TS. Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Tổ chức kế hoạch———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: SOLUTIONS TO PROMOTE DIVERSIFICATION OF INVESTMENT CAPITAL FOR ROAD TRANSPORT DEVELOPMENT IN VIETNAM
Nơi công bố : International Journal of Economics and Finance Studies (IJEFS)
Nhóm tác giả : Nguyen Thi Tuyet Dung, Nguyen Quoc Toan*, Vuong Phan Lien Trang
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: DOI: 10.34109/ijefs.20212006
Thông tin bổ sung: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100891789&tip=sid&clean=0