Cập nhật kết quả kê khai công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ năm 2022

Phòng KHCN cập nhật kết quả kê khai công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ năm 2022:

TTBản kê của nhóm tác giảGhi chú
1Họ tên: Nguyễn Bảo Ngọc, NCS
Email: ngocnb@nuce.edu.vn
Số ĐT: +61434182682
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Quản lý DA & Pháp luật———————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: A theoretical BIM-based framework for quantity take-off to facilitate progress payments: the case of high-rise building projects in Vietnam
Nơi công bố : International Journal of Building Pathology and Adaptation
Nhóm tác giả : The Quan, Nguyen; Lou, Eric; Nguyen, Bao Ngoc
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: 10.1108/IJBPA-10-2021-0139
Thông tin bổ sung: ESCI & Scopus Q2. PGS TS Nguyễn Thế Quân là tác giả chính
2Họ tên: TS Nguyễn Tuấn Anh
Email: anhnt3@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0337690048
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Kinh tế xây dựng———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Capturing the Flexibility Value of Infrastructure: A Case Example of a Road Project
Nơi công bố : CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure
Nhóm tác giả : Tuan Anh Nguyen* và Nhu Phien Nguyen
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-981-16-7160-9_151
Thông tin bổ sung: Nhóm tác giả kê khai sót cho năm 2021.
Kính nhờ phòng KHCN kê khai giúp sản phẩm khoa học này bổ sung cho năm 2021. Xin cảm ơn.
3Họ tên: Nguyễn Ngọc Tân, TS
Email: tannn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0942158768
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Thí nghiệm & KĐCT————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: FINITE ELEMENT ANALYSIS OF THE FLEXURAL BEHAVIOR OF CORRODED RC BEAMS STRENGTHENED BY CFRP SHEETS
Nơi công bố : International Journal of GEOMATE
Nhóm tác giả : Hoai Anh Tran, Ngoc Tan Nguyen*, Trung Kien Nguyen, Hoang Giang Nguyen
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.21660/2021.88.gxi255
Thông tin bổ sung:
4Họ tên: Đỗ Thành Long, Thạc sỹ
Email: longdt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0984490800
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM KTXD Công trình biển & ĐÔBC———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Assessment of the Remaining Safety of Pipelines with Corrosion Defects
Nơi công bố : Proceedings of the 2nd Vietnam Symposium on Advances in Offshore Engineering
Nhóm tác giả : Đỗ Thành Long (*), Mai Hồng Quân, Lương Cao Linh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-7735-9_20
Thông tin bổ sung:
5Họ tên: Nguyễn Trung Dũng, thạc sỹ
Email: dungnt4@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0936692954
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM CSKTXD Công trình biển & CTVB———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Study the influence of newly built constructions on the wave field of the dyke area from Ben Got to Hoang Chau on Cat Hai Island, Hai Phong, Vietnam
Nơi công bố : Proceedings of the 2nd Vietnam Symposium on Advances in Offshore Engineering
Nhóm tác giả : Nguyễn Trung Dũng (*) và Mai Cao Trí
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-7735-9_28
Thông tin bổ sung:
6Họ tên: Nguyễn Văn Báu, Thạc sỹ
Email: baunv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0975468836
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM CSKTXD Công trình biển & CTVB———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Stress on the Nozzle of a Steel Vertical Storage Tank
Nơi công bố : Proceedings of the 2nd Vietnam Symposium on Advances in Offshore Engineering
Nhóm tác giả : Nguyễn Văn Báu (*), Mai Cao Trí
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-7735-9_43
Thông tin bổ sung:
7Họ tên: TS. Mai Cao Trí
Email: trimc@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0915491490
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM CSKTXD Công trình biển & CTVB———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Estimation of Wave Characteristics from the Measured Pressures on Support Structure of Offshore Wind Turbine
Nơi công bố : The 2nd Vietnam Symposium on Advances in Offshore Engineering
Nhóm tác giả : Mai Cao Trí (*)
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-7735-9_29
Thông tin bổ sung:
8Họ tên: TS. Mai Cao Trí
Email: trimc@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0915491490
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM CSKTXD Công trình biển & CTVB———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Experimental Investigation of Wave Scattering Around a Large Vertical Circular Cylinder
Nơi công bố : The 2nd Vietnam Symposium on Advances in Offshore Engineering
Nhóm tác giả : Mai Cao Trí (*)
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-7735-9_31
Thông tin bổ sung:
9Họ tên: Lương Cao Linh, Thạc sĩ
Email: linhlc@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0368718700
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM CSKTXD Công trình biển & CTVB———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Numerical and Experimental Investigation of Wave Loading on a Monopile Support Structure of Offshore Wind Turbine
Nơi công bố : Proceedings of the 2nd Vietnam Symposium on Advances in Offshore Engineering (VSOE2021)
Nhóm tác giả : Lương Cao Linh (*), Mai Cao Trí
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-7735-9_38
Thông tin bổ sung:
10Họ tên: Phạm Minh Vương, ThS
Email: vuongpm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0963424199
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học lý thuyết————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Nonlinear vibration response of shear deformable FGM sandwich toroidal shell segments
Nơi công bố : Meccanica
Nhóm tác giả : Nguyen Dinh Duc & Pham Minh Vuong
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s11012-021-01470-9
Thông tin bổ sung:
11Họ tên: TS. Đinh Viết Cường
Email: cuongdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0986176679
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: O, N-doped porous biochar by air oxidation for enhancing heavy metal removal: The role of O, N functional groups
Nơi công bố : Chemosphere
Nhóm tác giả : Dinh Viet Cuong *, Chia-Hung Hou, Dao Thuy Ninh
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.133622
Thông tin bổ sung: IF: 7.086; Environmental Science, 30/274 = 11%
12Họ tên: Hà Thị Hằng, TS
Email: hanght@huce.edu.vn
Số ĐT: 0988441584
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Trắc địa———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A practical approach to flood hazard, vulnerability, and risk assessing and mapping for Quang Binh province, Vietnam
Nơi công bố : Environment, Development and Sustainability
Nhóm tác giả : Hang Ha*, Quynh Duy Bui*, Huy Dinh Nguyen, Binh Thai Pham, Trinh Dinh Lai, Chinh Luu*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s10668-021-02041-4
Thông tin bổ sung:
13Họ tên: Trần Quốc Bảo, Tiến sĩ
Email: baotq@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0903255640
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc môi trường—————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Renovation of the Forgotten Ruins and Urban Public Spaces in Sapa Town, Vietnam for Sustainable Development
Nơi công bố : International Journal of Sustainable Construction Engineering Technology (IJSCET)
Nhóm tác giả : Lan Vu Thi Huong *, Bao Tran Quoc *
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/IJSCET/article/view/10494/4832
Thông tin bổ sung: https://doi.org/10.30880/ijscet.2021.12.05.017
14Họ tên: VŨ THỊ HƯƠNG LAN – Thạc sỹ – Kiến trúc sư
Email: lanvth@nuce.edu.vn
Số ĐT: 84904161515
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc dân dụng—————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Adaptive reuse of local buildings in Sapa, Vietnam for culturals tourism development towards sustainability
Nơi công bố : IOP Publishing LTD
Nhóm tác giả : Vũ Thị Hương Lan – Nguyễn Thế Quân (*)
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/878/1/012032
Thông tin bổ sung:
15Họ tên: Thạc sỹ, NCS, Nguyễn Văn Mạnh
Email: manhnv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0975473663
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Cơ giới hoá xây dựng——————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: TƯỜNG TIÊU SÓNG CÓ KHE HỞ
Nơi công bố : CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ- BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Nhóm tác giả : Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Đông Anh, Trần Thanh Tùng, Lê Hải Trung, Nguyễn Văn Mạnh
Phân loại công bố: Sáng chế
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
16

(2021 – 256)

Họ tên: PGS. TS. Phạm Hoàng Anh
Email: anhph2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0982197510
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Optimal truss sizing by modified Rao algorithm combined with feasible boundary search method
Nơi công bố : Expert Systems With Applications
Nhóm tác giả : Hoang-Anh Pham*, Thuy-Duong Tran
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.116337
Thông tin bổ sung:
17Họ tên: Nguyễn Ngọc Tân, TS
Email: tannn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0942158768
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Thí nghiệm & KĐCT————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Fiber reinforced concrete for slabs without steel rebar reinforcement: Assessing the feasibility for 3D-printed individual houses
Nơi công bố : Case Studies in Construction Materials
Nhóm tác giả : Nguyen Ngoc Tan, Bui Tan Trung, Bui Quoc Bao
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e00950
Thông tin bổ sung:
18Họ tên: Nguyễn Trung Kiên, TS
Email: kiennt3@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0907141086
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Effect of damage zones around fault core on failure development during fluid injection into porous reservoirs
Nơi công bố : Geomechanics for Energy and the Environment
Nhóm tác giả : Trung-Kien Nguyen, Jérémy Rohmer and Thanh-Trung Vo
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.gete.2022.100327
Thông tin bổ sung:
19Họ tên: ThS. Thái Hồng Nam
Email: namth@huce.edu.vn
Số ĐT: 0984258730
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Đường ôtô – Đường ĐT———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Measurements and modeling of thermal conductivity of recycled aggregates from concrete, clay brick, and their mixtures with autoclaved aerated concrete grains
Nơi công bố : Sustainability
Nhóm tác giả : Hong Nam Thai*, Ken Kawamoto, Hoang Giang Nguyen, Toshihiro Sakaki, Toshiko Komatsu, and Per Moldrup
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.3390/su14042417
Thông tin bổ sung: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/4/2417
20Họ tên: TS. Lê Mạnh Cường
Email: cuonglm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989410222
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Hoá học—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Development of Nb–NiMoO4/g-C3N4 direct Z scheme heterojunctions for effective photocatalytic conversion of carbon dioxide to valuable products
Nơi công bố : Sustainable Chemistry and Pharmacy
Nhóm tác giả : Thanh Tung Nguyen a,**, Thanh-Dong Pham b,*, Le Manh Cuong c, Cong Lap Le d, Ho Thi Hong Xuyen e, Doan Van Thuan f,g,***
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.scp.2022.100641
Thông tin bổ sung:
21Họ tên: Nguyễn Thị Hiệp
Email: hiepnt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0903246734
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM KTXD Công trình biển & ĐÔBC———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Acoustic Monitoring of Tidal Flow and Salinity in a Tidal Channel
Nơi công bố : Journal of Marine Science and Engneering
Nhóm tác giả : Hiep Thi Nguyen, Kiyosi Kawanisi, Mohamad Basel Sawaf
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.3390/jmse9111180
Thông tin bổ sung:
22Họ tên: TS. Trần Công Triệu
Email: trieutc@huce.edu.vn
Số ĐT: 0988737083
Khoa công tác: Khoa Công trình thủy
Bộ môn công tác: ———————BM XD Thuỷ lợi – Thuỷ điện——————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Application of Liutex and entropy production to analyze the influence of vortex rope in the Francis-99 turbine draft tube
Nơi công bố : Technical Gazette
Nhóm tác giả : Cong Trieu Tran, Duc Cuong Pham
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: 10.17559/TV-20210821070801
Thông tin bổ sung: This article has been accepted for publication in the journal Technical Gazette (Print: ISSN 1330-3651, Online: ISSN 1848-6339), Vol. 29/No. 4 to be
published towards the end of August 2022.
23Họ tên: ThS Nguyễn Đặng Tuyên
Email: Tuyennd@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0982086575
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Vanishing theorems for p-harmonic forms on Riemannian manifolds
Nơi công bố : Differential Geometry and its Applications
Nhóm tác giả : Nguyen Dang Tuyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.difgeo.2022.101868
Thông tin bổ sung:
24Họ tên: TS.
Email: hungdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989671516
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Structural damage detection framework based on graph convolutional network directly using vibration data
Nơi công bố : Structures
Nhóm tác giả : VH Dang*, TC Vu, BD Nguyen, QH Nguyen, TD Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.istruc.2022.01.066
Thông tin bổ sung:
25Họ tên: TS.
Email: hungdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989671516
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Reliability Analysis of Structures Subjected to Seismic Excitation Using a Deep Learning-Based Surrogate Model
Nơi công bố : CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure
Nhóm tác giả : Manh-Hung Ha, Trong-Phu Nguyen, Duc-Minh Hoang, Viet-Hung Dang*
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: 10.1007/978-981-16-7160-9_194
Thông tin bổ sung:
26Họ tên: TS.
Email: hungdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989671516
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Probabilistic method for time-varying reliability analysis of structure via variational bayesian neural network
Nơi công bố : Structures
Nhóm tác giả : Hung V. Dang, R. Trestian, T. Bui-Tien, H. Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: 10.1016/j.istruc.2021.09.069
Thông tin bổ sung:
27Họ tên: TS.
Email: hungdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989671516
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Cloud-based digital twinning for structural health monitoring using deep learning
Nơi công bố : IEEE Transactions on Industrial Informatics
Nhóm tác giả : HV Dang, M Tatipamula, HX Nguyen*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: 10.1109/TII.2021.3115119
Thông tin bổ sung:
28Họ tên: Nguyễn Thị Hiệp, Giảng viên
Email: hiepnt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0903246734
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM KTXD Công trình biển & ĐÔBC———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: TRANSVERSE SALINITY DYNAMIC IN A SHALLOW TIDAL CHANNEL
Nơi công bố : International Journal of GEOMATE
Nhóm tác giả : Hiep Thi Nguyen*, Kiyosi Kawanishi, Cong Xiao
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.21660/2022.91.j2387
Thông tin bổ sung:
29Họ tên: TS. Vũ Minh Tuấn
Email: tuanvm@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0983004286
Khoa công tác: Khoa Công trình thủy
Bộ môn công tác: ———————BM Cảng – Đường thuỷ——————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Numerical Investigation of Hydrodynamics and Cohesive Sediment Transport in Cua Lo and Cua Hoi Estuaries, Vietnam
Nơi công bố : Journal of Marine Science and Engineering
Nhóm tác giả : Viet Thanh Nguyen*, Minh Tuan Vu, Chi Zhang
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.3390/jmse9111258
30Họ tên: Trần Văn Tấn
Email: tantv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0915377296
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Kinh tế xây dựng———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Sustainable Management of Vietnamese Coastal Urban System
Nơi công bố : CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure, Lecture Notes in Civil Engineering 203. Springer 2022
Nhóm tác giả : Trần Văn Tấn, Tạ Thị Thu Hương
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-7160-9_143
Thông tin bổ sung:
31Họ tên: TS. Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Tổ chức kế hoạch———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: ADOPTION OF BUILDING INFORMATION MODELING IN THE CONSTRUCTION PROJECT LIFE CYCLE: BENEFITS FOR STAKEHOLDERS
Nơi công bố : Architecture and Engineering
Nhóm tác giả : Nguyen Quoc Toan*, Nguyen Van Tam, Tran Ngoc Diep, Pham Xuan Anh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: 10.23968/2500-0055-2022-7-1-56-71
Thông tin bổ sung: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100972429&tip=sid&clean=0
32Họ tên: Nguyễn Trung Kiên, TS
Email: kiennt3@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0907141086
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: FEM×DEM MULTI-SCALE MODEL FOR CEMENTED GRANULAR MATERIALS: INTER- AND INTRA-GRANULAR CRACKING INDUCED STRAIN LOCALISATION
Nơi công bố : International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
Nhóm tác giả : Trung-Kien Nguyen, Jacques Desrues, Thanh-Trung Vo, Gaël Combe
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1002/nag.3332
Thông tin bổ sung:
33Họ tên: ThS Nguyễn Thị Minh Thùy
Email: thuyntm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0935188088
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Hình hoạ – Vẽ kỹ thuật—————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: The application of topological geometry to the architectural concept design process in the flow of digitalization
Nơi công bố : International Journal of Building Pathology and Adaptation
Nhóm tác giả : Nguyễn Thị Minh Thùy*, Nguyễn Đình Thi
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1108/IJBPA-12-2020-0110
Thông tin bổ sung:
34

(209-2021)

Họ tên: TS. Trần Đình Trọng
Email: trongtd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0962756180
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Trắc địa———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: General Geometric Model of GNSS Position Time Series for Crustal Deformation Studies -A Case Study of CORS Stations in Vietnam
Nơi công bố : Inżynieria Mineralna
Nhóm tác giả : Tran Dinh Trong, Nguyen Quoc Long*, Nguyen Dinh Huy
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.29227/IM-2021-02-16
Thông tin bổ sung:
35Họ tên: TS. Tạ Quỳnh Hoa
Email: hoatq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0983280775
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc công nghệ—————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Community participation in urban planning in Vietnam towards sustainable development – Prospect and challenges
Nơi công bố : ‘Global Changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market Economies, Springer Book
Nhóm tác giả : ‘Ta Quynh Hoa, Nguyen Quang Minh, Nguyen Cao Lanh, Nguyen Hai Ninh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-81443-4_15
Thông tin bổ sung:
36

(181-2021)

Họ tên: TS. Tạ Quỳnh Hoa
Email: hoatq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0983280775
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc công nghệ—————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: ‘Research on the Attractiveness of Informal Public Spaces for the Youth of Hanoi Towards a Livable City. Case Studies from a University Cluster in Hanoi (Vietnam).
Nơi công bố : ‘In: Ha-Minh C., Tang A.M., Bui T.Q., Vu X.H., Huynh D.V.K. (eds) CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 203. Springer, Singapore.
Nhóm tác giả : ‘Ta Quyh Hoa, Le Minh Hieu, Vu Ngoc Tien
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-7160-9_140
Thông tin bổ sung:
37Họ tên: Ths.Hoàng Ngọc Hà
Email: hahn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0904123653
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Công nghệ và Quản lý MT————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Assessment of Soil and Groundwater Heavy Metal Contamination by Finite Element Modelling with Freundlich Isotherm Adsorption Parameters in Waste Landfill Kieu Ky in Hanoi, Vietnam
Nơi công bố : Eurasian Soil Science
Nhóm tác giả : Nguyen Van Hoang, R. Shakirov, Hoang Ngoc Ha, Trinh Hoai Thu, N. Syrbub*, and A. Khokhlova
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1134/S1064229321130020
Thông tin bổ sung:
38Họ tên: PGS.TS Bùi Hùng Cường
Email: cuongbh@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0948766297
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: EFFECT OF WEB STIFFENERS ON LATERAL BUCKLING OF I-SECTION SIMPLY SUPPORTED BEAM
Nơi công bố : Steel Construction Design & Research
Nhóm tác giả : Bùi Hùng Cường*, Trịnh Duy Khánh, Nguyễn Minh Tuyền
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: DOI: 10.1002/stco.202100007
Thông tin bổ sung: ESCI, Scopus – Q2
39Họ tên: PGS.TS Bùi Hùng Cường
Email: cuongbh@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0948766297
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Buckling analysis of thin-walled circular hollow section members with and without longitudinal stiffeners
Nơi công bố : Structural Engineering and Mechanics
Nhóm tác giả : Bùi Hùng Cường*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.12989/sem.2022.81.2.231
Thông tin bổ sung: SCIE – Q2
40Họ tên: Lê Thị Thùy Dương, thạc sỹ
Email: duongltt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0904310277
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM KT hệ thống và mạng MT————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: RCOAP: A Rate Control Scheme for Reliable Bursty Data Transfer in IoT Networks
Nơi công bố : IEEE Access
Nhóm tác giả : Hoàng Đăng Hải, LêThị Thùy Dương
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1109/access.2021.3135435
Thông tin bổ sung:
41Họ tên: TS. Phạm Duy Đông
Email: dongpd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0983744556
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Effects of burning rice straw residue on-field on soil organic carbon pools: Environment-friendly approach from a conventional rice paddy in central Viet Nam
Nơi công bố : Chemosphere
Nhóm tác giả : Nguyen-SyToan, Do Hong Hanh, Nguyen Thi Dong Phuong, Phan Thi Thuy, Pham Duy Dong, Nguyen Thanh Gia, Le Duc Tam, Tran Thi Ngoc Thu, Do Thi Van Thanh, Kuan Shiong Khoo, Pau Loke Show
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.133596
Thông tin bổ sung: Q1
42Họ tên: ThS Phạm Văn Hoàn
Email: hoanpv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0946489486
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Tin học xây dựng————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Automatic extraction of daily concrete requirements from 3D BIM and project schedules
Nơi công bố : AIP Conference Proceedings
Nhóm tác giả : Van-Hoan Pham, Po-Han Chen, Aritra PalAritra Pal, Christian, Shang-Hsien (Patrick) HsiehShang-Hsien (Patrick) Hsieh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1063/5.0071019
Thông tin bổ sung:
43Họ tên: TS. Phạm Tuấn Hùng
Email: hungpt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0988525066
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Combining flowform cascade with constructed wetland to enhance domestic wastewater treatment
Nơi công bố : Environmental Technology & Innovation https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-technology-and-innovation
Nhóm tác giả : Ha Thi Thuy Ung, Tho Bach Leu, Hoa Thi Hien Tran, Luong Ngoc Nguyen, Long Duc Nghiem, Ngoc Bich Hoang, Tuan Hung Pham*, Hung Cong Duong
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.eti.2022.102537
Thông tin bổ sung:
44Họ tên: Đinh Văn Hiệp, PGS.TS.
Email: hiepdv@huce.edu.vn
Số ĐT: +84976935916
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Đường ôtô – Đường ĐT———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A Possibility of Utilizing Extra-Strong Synthetic Fiber Reinforced Concrete with Local Materials in Vietnam
Nơi công bố : Lecture Notes in Civil Engineering, Springer,
Nhóm tác giả : Hiep D.V.(*), Thang N.C., Van Khanh N., Aihara M., Nozawa T., Nomura T.
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-7160-9_51
Thông tin bổ sung:
45Họ tên: Nguyễn Xuân Linh, ThS
Email: linhnx@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0919939666
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: STRONG CONVERGENCE OF AN INERTIAL EXTRAGRADIENT METHOD WITH AN ADAPTIVE NONDECREASING STEP SIZE FOR SOLVING VARIATIONAL INEQUALITIES
Nơi công bố : Acta Mathematica Scientia
Nhóm tác giả : Nguyen Xuan Linh, Duong Viet Thong*, Prasit Cholamjiak, Pham Anh Tuan & Luong Van Long
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://link.springer.com/article/10.1007/s10473-022-0224-7
Thông tin bổ sung:
46Họ tên: ThS. Lê Lan Hương
Email: huongll@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0986699698
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc công nghệ—————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: How living and working in industrial zones affects health outcomes in Hanoi, Vietnam
Nơi công bố : Housing and Society
Nhóm tác giả : Mai Thi Nguyen, Tho Tran, Chi Hoang, Lan-Huong Le & Jennife Hoponick Redmon
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/08882746.2021.1918970
Thông tin bổ sung:
47Họ tên: Hoàng Nguyên Tùng, TS.
Email: tunghn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0988955961
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc dân dụng—————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Sustainable Development of Shophouses in Hanoi’s New Urban Areas towards Smart City Criteria
Nơi công bố : INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Nhóm tác giả : Nguyen-Tung Hoang*
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.30880/ijscet.2021.12.05.001
Thông tin bổ sung:
48Họ tên: Hoàng Nguyên Tùng, TS.
Email: tunghn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0988955961
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc dân dụng—————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Sustainable Architectural Criteria for Shophouse Development in Hanoi’s New Urban Areas
Nơi công bố : Proceedings of the 6th International Conference on Geotechnics, Civil Engineering and Structures (CIGOS)
Nhóm tác giả : Nguyen-Tung Hoang*, Minh-Viet Nguyen, and Hoang-Hiep Nguyen
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-7160-9_142
Thông tin bổ sung:
49Họ tên: TS. Nguyễn Bằng Giang
Email: giangnb@huce.edu.vn
Số ĐT: 0917655564
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Continuity regularity of optimal control solutions to distributed and boundary semilinear elliptic optimal control problems with mixed pointwise control-state constraints
Nơi công bố : Journal of Mathematical Analysis and Applications
Nhóm tác giả : V.H. Nhu∗, N.Q. Tuan, N.B. Giang, N.T.T. Huong
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2022.126139
Thông tin bổ sung:
50Họ tên: TS. Phạm Thị Hải Hà
Email: hapth@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989817798
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc môi trường—————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Method of Calculating Solar Heat Transmitted Through Shaded Windows for OTTV in Consideration of Diffuse Radiation Diminished
Nơi công bố : Journal of Asian Architecture and Building Engineering
Nhóm tác giả : Tran Ngoc Chan, Pham Thi Hai Ha*, Nguyen Thi Khanh Phuong
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/13467581.2022.2064477
51Họ tên: Th.S Trần Hoài Lê
Email: leth@huce.edu.vn
Số ĐT: 0936020399
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Công nghệ và Quản lý MT————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Contamination of perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA) in sediment of the Cau River, Vietnam
Nơi công bố : Environmental Monitoring and Assessment
Nhóm tác giả : Hoai Le Tran, Dieu Anh Van, Duc Thao Vu, Trung Hai Huynh*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s10661-022-10031-w
Thông tin bổ sung:
52Họ tên: TS. Mai Sỹ Hùng
Email: hungms@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913559282
Khoa công tác: Khoa Công trình thủy
Bộ môn công tác: ———————BM XD Thuỷ lợi – Thuỷ điện——————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: A cluster-based data splitting method for small sample and class imbalance problems in impact damage classification
Nơi công bố : Applied Soft Computing
Nhóm tác giả : Quoc Hoan Doan, Sy-Hung Mai, Quang Thang Do, Duc-Kien Thai
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2022.108628
Thông tin bổ sung: The Impact Factor of this journal is 6.725 (2021), ranking it 11 out of 112 in Computer Science, Interdisciplinary Applications
53Họ tên: TS. Bùi Thị Hiếu
Email: Hieubt@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0963504248
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Vi khí hậu————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Assessing pollution characteristics and human health risk of exposure to PM2.5-bound trace metals in a suburban area in Hanoi, Vietnam
Nơi công bố : HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Nhóm tác giả : Thi Phuong Mai Nguyen*, Thi Hieu Bui, Manh Khai Nguyen, Thuy Nguyen Ta, Thi Minh Hang Tran, Y. Nhu Nguyen & Thi Hue Nguyen
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/10807039.2022.2056872
Thông tin bổ sung:
54Họ tên: TS. HÀ THỊ HẰNG
Email: hanght@huce.edu.vn
Số ĐT: 0988441584
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Trắc địa———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A machine learning approach in spatial predicting of landslides and flash flood susceptible zones for a road network
Nơi công bố : Modeling Earth Systems and Environment
Nhóm tác giả : Hang Ha*, Quynh Duy Bui, Thanh Dong Khuc, Dinh Trong Tran, Binh Thai Pham, Sy Hung Mai, Lam Phuong Nguyen, Chinh Luu
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s40808-022-01384-9
Thông tin bổ sung:
55Nội dung thông điệp:
Họ tên: TS. Nguyễn Đức Nghiêm
Email: nghiemnd@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0982726702
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Đường ôtô – Đường ĐT———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Real-Time Landslide Forecasting System: An Application of IoT Technology
Nơi công bố : International Journal of Sustainable Construction Engineering Technology (IJSCET)
Nhóm tác giả : Nguyen Duc-Nghiem*, Nguyen Viet-Phuong
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
56Họ tên: TS. Vũ Thái Sơn
Email: sonvt2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0971899888
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Cầu và Công trình ngầm———————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Numerical approach to predict the flexural damage behavior of pervious concrete
Nơi công bố : Case studies in construction materials
Nhóm tác giả : Hoang-Quan Nguyen, Bao-Viet Tran*, Thai-Son Vu
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e00946
Thông tin bổ sung:
57Họ tên: GS. TS. Trần Minh Tú
Email: tutm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0912101173
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Displacement-based and stress-based analytical approaches for nonlinear bending analysis of functionally graded porous plates resting on elastic substrate
Nơi công bố : Acta Mechanica
Nhóm tác giả : Nguyen Van Long · Tran Minh Tu* · Huong Quy Truong · Le Thanh Hai · Vu Thi Thu Trang
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: doi.org/10.1007/s00707-022-03196-5
Thông tin bổ sung:
58Họ tên: TS. Nguyễn Văn Tuyên
Email: tuyennv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0989202319
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: BM Qui hoạch
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Solutions for Vietnam affordable housing database management
Nơi công bố: International Journal of Sustainable Construction Engineering Technology (IJSCET)
Nhóm tác giả : Nguyễn Văn Tuyên (*), Trần Khánh Dung, Lên Lan Hương, Nguyễn Thu Hương
Phân loại công bố: Scopus Q4, ISI (ESCI)
Nguồn tài trợ: Tự túc
Link/Doi: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/IJSCET/article/view/10491/4804
Thông tin bổ sung: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/IJSCET/article/view/10491
59Họ tên: TS. Phạm Duy Đông
Email: dongpd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0983744556
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Evaluation of Dissolved Greenhouse Gas Profiles in Paddy Fields Irrigated with Treated Sewage Effluent
Nơi công bố : Journal of Water and Environment Technology
Nhóm tác giả : Shuhei Masuda, Fumiaki Takakai, Kunihiro Okano, Sota Takeda, Pham Duy Dong, Naoyuki Miyata, Toru Watanabe
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: DOI: 10.2965/jwet.21-147
Thông tin bổ sung:
60Họ tên: ThS. NCS. Nguyễn Trần Hiếu
Email: hieunt2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0904733328
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: An Efficient Differential Evolution for Truss Sizing Optimization Using AdaBoost Classifier
Nơi công bố : CMES-Computer Modeling in Engineering & Sciences
Nhóm tác giả : Tran-Hieu Nguyen, Anh-Tuan Vu
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: 10.32604/cmes.2022.020819
Thông tin bổ sung:
61Họ tên: GS TS Nguyễn Việt Anh
Email: anhnv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913209689
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Green environmental technologies and waste utilization
Nơi công bố : Environmental Science and Pollution Research
Nhóm tác giả : Khai, Nguyen Manh*; Viet-Anh, Nguyen; Hai, Huynh Trung; Hao, Ngo Huu
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s11356-022-20200-6
Thông tin bổ sung: Editorial paper
62Họ tên: Nguyễn Trung Kiên, TS
Email: kiennt3@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0907141086
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: DEM investigation on strain localization in a dense periodic granular assembly with high coordination number
Nơi công bố : Frattura ed Integrità Strutturale
Nhóm tác giả : Nguyen, Trung-Kien, Thanh-Trung Vo, and Nhu-Hoang Nguyen
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.3221/IGF-ESIS.59.14
Thông tin bổ sung:
63Họ tên: Nguyễn Thanh Sơn
Email: sonnt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0916503775
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Cơ học đất – Nền móng———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Post-Failure Process and Kinematic Behavior of Two Landslides: Case Study and Material Point Analyses
Nơi công bố : Computers and Geotechnics
Nhóm tác giả : Nguyen, T.S., Yang, K.-H.(*), Wu, Y.-K.,Teng, F., Chao, W.-A., Lee, W.-L.
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: (SCIE, Q1, IF=4.956, ranking 25/199 in Geosciences, Multidisciplinary)
64Họ tên: Đào Thuỳ Ninh, Tiến Sỹ
Email: ninhdt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0916551518
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Quản lý DA & Pháp luật———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A need assessment on the regulations of recognitions to facilitate the movement for BIM human resources
Nơi công bố : AIP Conference Proceedings
Nhóm tác giả : Dao Thuy Ninh*, Po-Han Chen
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1063/5.0071054
Thông tin bổ sung:
65Họ tên: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng
Email: hangntn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0394854690
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Cầu và Công trình ngầm———————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Toward Consistent Prediction of Web-Shear Capacity for Hollow-Core Slabs Using Strut-and-Tie Models
Nơi công bố : Journal of Structural Engineering
Nhóm tác giả : Shengxin Fan; Yao Zhang; T. N. Hang Nguyen; and Kang Hai Tan*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29ST.1943-541X.0003346
Thông tin bổ sung:
66Họ tên: TS. Lê Bá Danh
Email: danhlb@huce.edu.vn
Số ĐT: 0984282396
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Cầu và Công trình ngầm———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A COMPARISON BETWEEN EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDIES FOR REINFORCED CONCRETE SLABS UNDER BLAST LOADING
Nơi công bố : International Journal of GEOMATE
Nhóm tác giả : Duy Hoa Pham, Ba Danh Le
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://geomatejournal.com/geomate/article/view/3414
Thông tin bổ sung:
67Họ tên: Vy Sơn Tùng, NCS
Email: tungvs@huce.edu.vn
Số ĐT: +61473014143
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Screwed connections in built-up cold-formed steel members at ambient and elevated temperatures
Nơi công bố : Journal of Constructional Steel Research, Elsevier
Nhóm tác giả : Son Tung Vy, Mahen Mahendran*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2022.107218
Thông tin bổ sung:
68Họ tên: Nguyễn Trung Kiên, TS
Email: kiennt3@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0907141086
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: The roles of the reversibility and irreversibility of capillary bonds on the impact dynamics of agglomerates
Nơi công bố : Acta Geotechnica
Nhóm tác giả : Thanh-Trung Vo, Trung-Kien Nguyen
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s11440-022-01577-7
Thông tin bổ sung: IF 5.856, SCI Q1
69Họ tên: ThS. Thái Hồng Nam
Email: namth@huce.edu.vn
Số ĐT: 0984258730
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Đường ôtô – Đường ĐT———————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Pedestrian distraction: Mobile phone use and its associations with other risky crossing behaviours and conflict situations
Nơi công bố : Safety Science
Nhóm tác giả : Long T. Truong *, Nam H. Thai, Tho V. Le, Ashim Kumar Debnath
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.ssci.2022.105816
Thông tin bổ sung: IF=4.9 (https://www.sciencedirect.com/journal/safety-science)
70Họ tên: Đặng Việt Hưng
Email: hungdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989671516
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Seismic reliability analysis of building structures using subset simulation coupled with deep learning-based surrogate model
Nơi công bố : Advances in Structural Engineering
Nhóm tác giả : Truong-Thang Nguyen, Manh-Hung Ha, Trong-Phu Nguyen and Viet-Hung Dang*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1177/13694332221092677
Thông tin bổ sung:
71Họ tên: Phạm Văn Minh, Tiến sĩ
Email: minhpv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0918368683
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Cơ giới hoá xây dựng——————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Method for determining working regimes with reasonableness of equipment casing pipes by rotary press – in
Nơi công bố : JOURNAL OF APPLIED ENGINEERING SCIENCE
Nhóm tác giả : Minh Pham Van *; Dung Pham Quang
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: www.engineeringscience.rs/browse-issues / DOI:10.5937/ jaes0-33110
Thông tin bổ sung:
72Họ tên: TS. Đinh Viết Cường
Email: cuongdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0986176679
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Nickel hexacyanoferrate incorporated with reduced graphene oxide for highly efficient intercalation desalination
Nơi công bố : Separation and Purification Technology
Nhóm tác giả : Dinh Viet Cuong *, Chia-Hung Hou
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2022.121351
Thông tin bổ sung: IF: 7.312; Engineering, Chemical, 16/143 = 11.2%
73Họ tên: ThS Nguyễn Đặng Tuyên
Email: Tuyennd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0982086575
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: p-harmonic 1-forms on totally real submanifolds in complex space forms
Nơi công bố : COMPLEX VARIABLES AND ELLIPTIC EQUATIONS
Nhóm tác giả : Nguyen Thac Dung and Nguyen Dang Tuyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/17476933.2022.2077930
Thông tin bổ sung:
74Họ tên: Trần Minh Tú
Email: tutm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0912101173
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Free vibration analysis of sandwich beam with porous FGM core in thermal environment using mesh-free approach
Nơi công bố : ARCHIVE OF MECHANICAL ENGINEERING
Nhóm tác giả : Tran Quang HUNG , Tran Minh TU* , Do Minh DUC
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: DOI: 10.24425/ame.2022.140422
Thông tin bổ sung:
75Họ tên: Trần Minh Tú
Email: tutm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0912101173
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Free vibration analysis of rotating FGP sandwich cylindrical shells with metal-foam core layer
Nơi công bố : Mechanics of Advanced Materials and Structures
Nhóm tác giả : Van-Loi Nguyen, Minh-Tu Tran, Suchart Limkatanyu & Jaroon Rungamornrat*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: doi.org/10.1080/15376494.2022.2073410
Thông tin bổ sung:
76Họ tên: PGS. TS. Phạm Hoàng Anh
Email: anhph2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0982197510
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A robust method for load-carrying capacity assessment of semirigid steel frames considering fuzzy parameters
Nơi công bố : Applied Soft Computing
Nhóm tác giả : Hoang-AnhPham, Viet-HungTruong*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2022.109095
Thông tin bổ sung: SCIE, Q1, IF=6.725
77Họ tên: Trần Văn Liên
Email: LienTV@huce.edu.vn
Số ĐT: 0912260745
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A Nonlocal Dynamic Stiffness Model for Free Vibration of Functionally Graded Nanobeams
Nơi công bố : Hội nghị quốc tế về Cơ học tiến tiến
Nhóm tác giả : Tran Van Lien, Ngo Trong Duc, Tran Binh Dinh, and Nguyen Tat Thang
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-3239-6_35
Thông tin bổ sung:
78Họ tên: Trần Văn Liên
Email: LienTV@huce.edu.vn
Số ĐT: 0912260745
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: FREE VIBRATION ANALYSIS OF FGM STEPPED NANOSTRUCTURES USING NONLOCAL DYNAMIC STIFFNESS MODEL
Nơi công bố : JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS
Nhóm tác giả : Tran Van Lien, Ngo Trong Duc, Tran Binh Dinh, and Pham Tuan Dat
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : —
Link/Doi: https://doi.org/10.15632/jtam-pl/149175
Thông tin bổ sung:
79Họ tên: Trần Văn Liên
Email: LienTV@huce.edu.vn
Số ĐT: 0912260745
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Modern Mechanics and Applications Select Proceedings of ICOMMA 2020
Nơi công bố : Hội nghị quốc tế về Cơ học tiến tiến
Nhóm tác giả : Nguyen Tien Khiem • Tran Van Lien • Nguyen Xuan Hung
Phân loại công bố: Khác
Nguồn tài trợ : —
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-3239-6
Thông tin bổ sung: Sách tham khảo được NXB Springer xuất bản
Phân loại Scopus
Dày 1135 trang
80Họ tên: TS. Nguyễn Tất Thắng
Email: thangnt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0986989925
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Constitutive Response and Failure Mechanism of Porous Cement-Based Materials Under Triaxial Stress States
Nơi công bố : Lecture notes in Mechanical Engineering, Modern Mechanics and Applications Select Proceedings of ICOMMA 2020, Springer
Nhóm tác giả : Nguyen Tat Thang*, Tran Van Lien, Pham Thanh Tung, Tran Ngoc Long
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-3239-6_73
Thông tin bổ sung:
81Họ tên: ThS. Lê Thị Hoài Ân
Email: anlth@huce.edu.vn
Số ĐT: 0914192102
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Tổ chức kế hoạch———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Strategic collaboration in managing existing buildings in New Zealand’s state schools: school managers’ perspectives
Nơi công bố : Construction Management and Economics
Nhóm tác giả : An Thi Hoai Le*, Niluka Domingo, Eziaku Rasheed, Kenneth Park
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/01446193.2022.2027486
Thông tin bổ sung:
82Họ tên: ThS Lê Thị Hoài Ân
Email: anlth@huce.edu.vn
Số ĐT: 0914192102
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Tổ chức kế hoạch———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Maturity model of building maintenance management for New Zealand’s state schools
Nơi công bố : Building Research & Information
Nhóm tác giả : An Thi Hoai Le, Niluka Domingo, Eziaku Rasheed, Kenneth Park
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/09613218.2021.1961573
Thông tin bổ sung:
83Họ tên: ThS Lê Thị Hoài Ân
Email: anlth@huce.edu.vn
Số ĐT: 0914192102
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Tổ chức kế hoạch———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Establishing a Collaboration Model for BIM Training Program in Technical and Vocational Education and Training (TVET): A Vietnam case study
Nơi công bố : CIB World Building Congress 2022
Nhóm tác giả : An Thi Hoai Le, Quan Phung, Thi Xuan Nguyen, Tung Lam Nguyen
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://www.cibwbc2022.org/
Thông tin bổ sung: Bài báo đã được chấp nhận đăng, hiện tại mới có abstract được công bố (ID 720)
84Họ tên: PGS. TS. Phạm Hoàng Anh
Email: anhph2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0982197510
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Free vibration analysis and optimization of doubly-curved stiffened sandwich shells with functionally graded skins and auxetic honeycomb core layer
Nơi công bố : Thin-Walled Structures
Nhóm tác giả : Hoang-Anh Pham, Huu-Quoc Tran*, Minh-Tu Tran, Van-Loi Nguyen, Quy-Truong Huong
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.tws.2022.109571
Thông tin bổ sung: SCIE, Q1, IF=4.442
85Họ tên: TS. Vũ Chí Công
Email: congvc@huce.edu.vn
Số ĐT: 0812512888
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công nghệ & QLXD————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Weibull statistical analysis and experimental investigation of size effects on the compressive strength of concrete-building materials
Nơi công bố : Case Studies in Construction Materials
Nhóm tác giả : Chi-CongVu*, Ngoc-KhoaHo, Thuy-An Phamc
Phân loại công bố: —
Nguồn tài trợ : —
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
86Họ tên: TS. Vũ Chí Công
Email: congvc@huce.edu.vn
Số ĐT: 0812512888
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công nghệ & QLXD————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Weibull statistical analysis and experimental investigation of size effects on the compressive strength of concrete-building materials
Nơi công bố : Case Studies in Construction Materials
Nhóm tác giả : Chi-Cong Vu*, Ngoc-Khoa Ho, Thuy-An Pham
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e01231
Thông tin bổ sung:
87Họ tên: TS. Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Tổ chức kế hoạch———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Hanoi urban transportation projects risk assessment
Nơi công bố : Transportation Research Procedia
Nhóm tác giả : Nguyen Quoc Toan*, Nguyen Thi Thuy
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2022.06.311
Thông tin bổ sung: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235214652200566X
88Họ tên: TS. Đinh Viết Cường
Email: cuongdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0986176679
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Selective capture of ammonium ions from municipal wastewater treatment plant effluent with a nickel hexacyanoferrate electrode
Nơi công bố : Water Research
Nhóm tác giả : Shao-Wei, Dinh Viet Cuong, Chia-Hung Hou*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118786
Thông tin bổ sung: Q1, IF: 11.236, 1 / 225: Water Science and Technology
89Họ tên: TS. Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Tổ chức kế hoạch———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Comparing the risk management standpoint between the project participants for the urban road transport projects in Hanoi
Nơi công bố : Archives of Civil Engineering
Nhóm tác giả : Nguyen Quoc Toan*, Nguyen Thi Thuy, Dinh Tuan Hai, Pham Xuan Anh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: DOI: 10.24425/ace.2022.140642
Thông tin bổ sung: Emerging Sources Citation Index
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=14502&tip=sid&clean=0
90Họ tên: Nguyễn Ngọc Tân, TS
Email: tannn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0942158768
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Thí nghiệm & KĐCT————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Assessing the Effect of GGBFS Content on Mechanical and Durability Properties of High-Strength Mortars
Nơi công bố : Civil Engineering Journal
Nhóm tác giả : Ngo Si Huy, Nguyen Ngoc Tan*, Nguyen Xuan Hien
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: 10.28991/CEJ-2022-08-05-07
Thông tin bổ sung:
91Họ tên: TS. Đinh Viết Cường
Email: cuongdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0986176679
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Cation selectivity of activated carbon and nickel hexacyanoferrate electrode materials in capacitive deionization: A comparison study
Nơi công bố : Chemosphere
Nhóm tác giả : Tsai-Hsuan Chen, Dinh Viet Cuong, Yunjai Jang, Ngee-Zhen Khua, Eunhyea Chung, Chia-Hung Hou*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.135613
Thông tin bổ sung: Q1, IF: 8.943, 11/161, Environmental Engineering
92Họ tên: TS. Tạ Quỳnh Hoa
Email: hoatq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0983280775
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc công nghệ—————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Community participation in urban housing improvement for the low-income people in Vietnam’s inner cities. Case studies from Hanoi and Hai Duong city
Nơi công bố : Journal of Global South Studies, Vol. 39, No.1:183-216
Nhóm tác giả : Ta Quynh Hoa
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://journals.upress.ufl.edu/JGSS/article/view/1890
Thông tin bổ sung:
93Họ tên: GS. TS. Trần Minh Tú
Email: tutm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0912101173
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Nonlinear dynamic responses of sandwich-FGM doubly curved shallow shells subjected to underwater explosions using first-order shear deformation theory
Nơi công bố : Ocean Engineering
Nhóm tác giả : Nguyen Van Long, Tran Ich Thinh*, Dao HuyBich and Tran Minh Tu
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: doi.org/10.1016/j.oceaneng.2022.111886
Thông tin bổ sung:
94Họ tên: PGS. TS Nguyễn Thế Quân
Email: quannt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0914897926
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Quản lý DA & Pháp luật———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Cost Contingency Estimation in Public Projects in the Construction Digitalisation Era: A Case of Vietnam
Nơi công bố : International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology (IJSCET), 2180-3242
Nhóm tác giả : Nhan T.T. Nguyen, Mai T.X. Dang, The-Quan Nguyen*
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: 10.30880/ijscet.2021.12.05.011
Thông tin bổ sung: This research is funded by Ministry of Education and Training, Vietnam, under Project No 2019-XDA-03.
95Họ tên: Nguyễn Trung Kiên, TS
Email: kiennt3@huce.edu.vn
Số ĐT: 0907141086
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Unified penetration depth of low-velocity intruders into granular packings
Nơi công bố : PHYSICAL REVIEW E
Nhóm tác giả : Thanh-Trung Vo and Trung-Kien Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.106.014902
Thông tin bổ sung: Q1
96Họ tên: TS. Phạm Duy Đông
Email: dongpd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0983744556
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Soil carbon mineralization affected by hot water and ultrasound pretreatment
Nơi công bố : Sains Tanah – Journal of Soil Science and Agroclimatology
Nhóm tác giả : Toan Nguyen Sy, Thi Van Thanh Do, Pham Duy Dong
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: 10.20961/stjssa.v19i1.57554
Thông tin bổ sung: Q3
97Họ tên: Nguyễn Trọng Lâm, TS
Email: lamnt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0987078998
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Công nghệ VLXD—————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Mechanical and Hydraulic Properties of Recycled Concrete Aggregates Mixed with Clay Brick Aggregates and Particle Breakage Characteristics for Unbound Road Base and Subbase Materials in Vietnam
Nơi công bố : Sustainability
Nhóm tác giả : Trong Lam Nguyen, Van Tuan Nguyen*, Hoang Giang Nguyen, Akihiro Matsuno, Hirofumi Sakanakura, and Ken Kawamoto
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Dự án hợp tác quốc tế
Link/Doi: 10.3390/su14084854
Thông tin bổ sung: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/8/4854
98Họ tên: ThS. Lê Đức Quang
Email: quangld@huce.edu.vn
Số ĐT: 0986818032
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM KT hệ thống và mạng MT————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Investigation of target sequencing of SARS-CoV-2 and immunogenic GWAS profiling in host cells of COVID-19 in Vietnam
Nơi công bố : BMC Infectious Diseases
Nhóm tác giả : Tham H. Hoang*, Giang M. Vu, Mai H. Tran, Trang T. H. Tran, Quang D. Le, Khanh V. Tran, Tue T. Nguyen, Lan T. N. Nguyen, Thinh H. Tran, Van T. Ta & Nam S. Vo
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: 10.1186/s12879-022-07415-1
Thông tin bổ sung:
99Họ tên: ThS. Lê Đức Quang
Email: quangld@huce.edu.vn
Số ĐT: 0986818032
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM KT hệ thống và mạng MT————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Semi-nested RT-PCR enables sensitive and high-throughput detection of SARS-CoV-2 based on melting analysis
Nơi công bố : Clinica Chimica Acta
Nhóm tác giả : Ngoc Anh Thi Nguyen, Hoai Thi Bui, Quynh Thi-Huong Pham, Ly Thi Thao Hoang, Hung Xuan Ta, TimoHeikkinen, Duyet Van Le, TrangDinh Van, Nam Quoc Ngo, PhuongThi Hong Huynh, TrangThi Huyen Tran, HoanQuoc Phan, Luong Van Hoang, H.Rogier van Doorn, Diep Thi Ngoc Nguyen, Tam Thi Nguyen, Nam Sy Vo, Cuong Viet Vo, Sau Khac Trinh, Tai The Pham, Quang Duc Le, Phan Van Le, Son Thai Nguyen, Loan Thi Tran, Toan Dinh Vu, Quynh Anh Vu Nguyen, Nguyet Thi Trieu, Thuy Thi Le, Ung Dinh Nguyen, Jakob Steman, Tho Huu Ho*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.cca.2022.04.997
Thông tin bổ sung:
100Họ tên: TS. Tô Thị Hương Quỳnh
Email: quynhtth@huce.edu.vn
Số ĐT: 0859581602
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Kinh tế nghiệp vụ———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Applying Bim and Related Technologies for Maintenance and Quality Management of Construction Assets in Vietnam
Nơi công bố : International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology
Nhóm tác giả : Quynh To Thi Huong*, Phuong Luu Quang and Nam Le Hoai
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: DOI: https://doi.org/10.30880/ijscet.2021.12.05.013
Thông tin bổ sung:
101Họ tên: Dinh Quang Cuong
Email: cuongdq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913531574
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM KTXD Công trình biển & ĐÔBC———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Estimation of Overall Fatigue Life of Jack-up Leg Structure
Nơi công bố : Civil Engineering Journal
Nhóm tác giả : Dinh Quang Cuong*, Vu Dan Chinh
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: http://dx.doi.org/10.28991/CEJ-2022-08-03-06
Thông tin bổ sung: Bài báo Q1
102Họ tên: CHU THỊ THU HIỀN, TS
Email: hienctt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989263379
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Hoá học—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: The 3D Hierarchical Structure of ZnO@CdS Core-Shell Nanorods on WO3 Nanoplates for High-Performance Hydrogen Production
Nơi công bố : ECS Journal of Solid State Science and Technology
Nhóm tác giả : Truong Thi Hien*, Vu Thi Bich, Phan Thi Binh, Mai Thi Thanh Thuy, Tien Dai Nguyen, Man Minh Tan, Nguyen Manh Hung, Tran Thi Trang, Chu Thi Thu Hien, Chu Van Tuan, and Nguyen Thi Nguyet8
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : —
Link/Doi: [DOI: 10.1149/2162-8777/ ac7d0b]
Thông tin bổ sung:
103Họ tên: CHU THỊ THU HIỀN, TS
Email: hienctt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989263379
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Hoá học—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Enhanced photocatalytic activity in water splitting for hydrogen generation by using TiO2 coated carbon fiber with high reusability
Nơi công bố : International Journal of Hydrogen Energy
Nhóm tác giả : Thanh Luan Nguyen, Thi Huong Pham*, Yusik Myung, Sung Hoon Jung, Man Hieu Tran, Mitesh G.Mapari, Quyet Van Le, Minh Viet Nguyen, Thi Thu Hien Chu, TaeyoungKim*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : —
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.06.025
Thông tin bổ sung:
104Họ tên: PSG.TS Phạm Đức Thoan
Email: thoanpd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0985130128
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Finiteness of meromorphic mappings from a complete Kähler manifold into a projective space
Nơi công bố : Georgian Mathematics Journal. 2022; aop
Nhóm tác giả : Pham Duc Thoan, Nguyen Dang Tuyen and Noulorvang Vangty*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1515/gmj-2022-2172
Thông tin bổ sung:
105Họ tên: CHU THỊ THU HIỀN, TS
Email: hienctt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989263379
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Vật liệu xây dựng—————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Alginate-modified biochar derived from rice husk waste for improvement uptake performance of lead in wastewater
Nơi công bố : Chemosphere
Nhóm tác giả : Thi Huong Pham, Thi Thu Hien Chu*, Dang Khoa Nguyen, Thi Kim Oanh Le, Sami Al Obaid, Sulaiman Ali Alharbi, Jitae Kimd, Minh Viet Nguyen
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.135956
Thông tin bổ sung:
106Họ tên: CHU THỊ THU HIỀN, TS
Email: hienctt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989263379
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Hoá học—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Enhanced photocatalytic H2 evolution and photodegradation of antibiotic tetracycline in wastewater by TiO2@Ti3C2
Nơi công bố : International Journal of Hydrogen Energy
Nhóm tác giả : Hieu Trung Bui, Doan Van Thuan, Pham Thi Huong*, Khoa Dang Nguyen, Minh Viet Nguyen, Thi Thu Hien Chu, Quyet Van Le, Kim Jitae, Sandhanasamy Devanesan, Mohamad S.AlSalhi, Thanh Luan Nguyen
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : —
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.07.128
Thông tin bổ sung:
107Họ tên: Nguyễn Văn Bảo
Email: baonv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0912097989
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Kinh tế nghiệp vụ———————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: DEVELOPING A SYSTEM OF INDICATORS TO ASSESS THE UNIVERSITY AUTONOMY COMPETENCE AT THE INSTITUTIONAL LEVEL: A CASE IN DEVELOPING COUNTRIES
Nơi công bố : MALAYSIANONLINEJOURNALOFEDUCATIONALMANAGEMENT(MOJEM)
Nhóm tác giả : Dang Thi Minh Hien, Nguyen Van Bao, Nguyen Viet Phuong
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: https://mojem.um.edu.my/index.php/MOJEM/article/view/37794/14780
Thông tin bổ sung:
108Họ tên: TS. Vũ Minh Tâm
Email: tamvm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0966835858
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Đường ôtô – Đường ĐT———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A comparative economic assessment of urban transport infrastructure options in low- and middle-income countries
Nơi công bố : Transportation Research Part A: Policy and Practice
Nhóm tác giả : Tam Vu* and John Preston
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.tra.2022.07.019
Thông tin bổ sung:
109Họ tên: Nguyễn Ngọc Tân, TS
Email: tannn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0942158768
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Thí nghiệm & KĐCT————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Structural performance of corroded RC beams without shear reinforcement
Nơi công bố : Magazine of Civil Engineering
Nhóm tác giả : Nguyễn Ngọc Tân*, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Hoàng Giang
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường khác
Link/Doi: 10.34910/MCE.112.11
Thông tin bổ sung:
110Họ tên: Bùi Duy Quỳnh, Ths
Email: quynhbd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0983172287
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Trắc địa———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Flood risk mapping and analysis using an integrated framework of machine learning models and analytic hierarchy process
Nơi công bố : Risk Analysis
Nhóm tác giả : Quynh Duy Bui*; Chinh Luu; Sy Hung Mai; Hang Thi Ha; Huong Thu Ta; Binh Pham Thai
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: http://doi.org/10.1111/risa.14018
Thông tin bổ sung:
111Họ tên: Nguyễn Ngọc Tân, TS
Email: tannn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0942158768
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Thí nghiệm & KĐCT————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Finite-Element Analysis of RC Beams Strengthened With CFRP U-Wraps
Nơi công bố : Mechanics of Composite Materials
Nhóm tác giả : Nguyễn Ngọc Tân*, Nguyễn Trung Kiên, Dư Đức Hiếu, Nguyễn Đức Nhân
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s11029-022-10050-1
Thông tin bổ sung:
112Họ tên: TS. Tống Tôn Kiên
Email: kientt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0977966357
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Vật liệu xây dựng—————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A Cost-Benefit Analysis on Construction and Demolition Waste recycling project in Hanoi of Vietnam: Economic, Social, and Environmental assessment
Nơi công bố : CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure, Lecture Notes in Civil Engineering 203
Nhóm tác giả : Hung V. Nguyen; Han N. Hoang; Tan V. Tran, Tomonori Ishigaki, and Ken Kawamoto
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Dự án hợp tác quốc tế
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-7160-9_149
Thông tin bổ sung:
113Họ tên: TS. Tống Tôn Kiên
Email: kientt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0977966357
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Vật liệu xây dựng—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Mechanical and durability properties of alkali-activated fly ash concrete with increasing slag content
Nơi công bố : Construction and Building Materials 301 (2021) 124330
Nhóm tác giả : Timothy A Aiken*, Jacek Kwasny, Wei Sha
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124330
Thông tin bổ sung:
114Họ tên: TS. Tống Tôn Kiên
Email: kientt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0977966357
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Vật liệu xây dựng—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: REVIEW ON CURRENT SITUATION OF GENERATION AND MANAGEMENT OF COAL ASH IN VIETNAM
Nơi công bố : International Journal of GEOMATE, March, 2022, Vol.22, Issue 91, pp.62-69
Nhóm tác giả : Tran Viet Cuong, Ken Kawamoto, and Nguyen Hoang Giang*
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Dự án hợp tác quốc tế
Link/Doi: https://doi.org/10.21660/2022.91.gxi316
Thông tin bổ sung:
115Họ tên: TS. Tống Tôn Kiên
Email: kientt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0977966357
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Vật liệu xây dựng—————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Management Assessment and Future Projections of Construction and Demolition Waste Generation in Hai Phong City, Vietnam
Nơi công bố : Sustainability 2022, 14, 9628
Nhóm tác giả : Kien Ton Tong, Ngoc Tan Nguyen, Giang Hoang Nguyen*, Tomonori Ishigaki and Ken Kawamoto
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Dự án hợp tác quốc tế
Link/Doi: https://doi.org/10.3390/su14159628
Thông tin bổ sung:
116Họ tên: TS. Tống Tôn Kiên
Email: kientt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0977966357
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Vật liệu xây dựng—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Prediction compressive strength of cement-based mortar containing metakaolin using explainable Categorical Gradient Boosting model
Nơi công bố : Engineering Structures 269 (2022) 114768
Nhóm tác giả : Ngoc-Hien Nguyen, Kien T. Tong, Seunghye Lee*, Armagan Karamanli, Thuc P. Vo*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2022.114768
Thông tin bổ sung:
117Họ tên: TS. Tống Tôn Kiên
Email: kientt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0977966357
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Vật liệu xây dựng—————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: UTILIZATION OF RECYCLED COAL MINING WASTE FOR ROAD FOUNDATION LAYERS IN VIETNAM
Nơi công bố : International Journal of GEOMATE, Nov., 2021, Vol International Journal of GEOMATE, Nov., 2021, Vol.21, Issue 87, pp.11-18
Nhóm tác giả : Tong Ton Kien* and Pham Thi Vinh Lanh
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.21660/2021.87.j2229
Thông tin bổ sung: Bổ sung 2021
118Họ tên: cuongdv@huce.edu.vn
Email: cuongdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0986176679
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Engineered biochar prepared using a self-template coupled with physicochemical activation for highly efficient adsorption of crystal violet
Nơi công bố : Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
Nhóm tác giả : Dinh Viet Cuong *, Chia-Hung Hou
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.jtice.2022.104533
Thông tin bổ sung: Q1, IF: 5.447
119Họ tên: TS.Nguyễn Văn Tuyên
Email: tuyennv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989202319
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Qui hoạch—————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Establishing the Water Body Planning Structure for Traditional Craft Villages of Hanoi City, with Thematic Study on Traditional Weaving Craft Village in Phung Xa Commune, My Duc District
Nơi công bố : ICSCEA 2021: Proceedings of the Second International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture
Nhóm tác giả : Nguyễn Văn Tuyên, Phùng Thị Mỹ Hạnh*, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Phương Thảo
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-19-3303-5_9
Thông tin bổ sung:
120Họ tên: NCS Đinh Thế Hiên
Email: dinhthehien07@gmail.com
Số ĐT: 0987201803
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Địa chất công trình———————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Geological structure of the dam base as a factor of its reliability during flood periods (Hanoi)
Nơi công bố : Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Tashkent, Uzbekistan
Nhóm tác giả : Fomenko, I ; Dinh, H ; Sirotkina, O ; Barykina, O
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1088/1757-899X/883/1/012113
Thông tin bổ sung:
121Họ tên: TS. Nguyễn Công Thắng
Email: thangnc@huce.edu.vn
Số ĐT: 0912845021
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ——————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Synergistic effects of ground granulated blast furnace slag and silica fume on the hydration and compressive strength of extremely low w/b ratio cement pastes
Nơi công bố : Materials Today Communications
Nhóm tác giả : Nguyen Van Tuan, Quoc Tri Phung, Suresh Seetharam, Nguyen Cong Thang
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2022.104531
Thông tin bổ sung: SCIE, Q2. Đề tài cấp Trường TĐ mã số 34–2022/DHXD-TD.
122Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Trung Hiếu
Email: hieunt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0988630459
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Thí nghiệm & KĐCT————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Experimental study on the flexural behaviour of corroded concrete beams reinforced with hybrid steel/GFRP bars
Nơi công bố : Structure and Infrastructure Engineering
Nhóm tác giả : Trung Hieu Nguyen, Van Tuan Nguyen*, Minh Tuan Phan
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/15732479.2022.2123530
Thông tin bổ sung: SCIE, Q1, IF=3,659. Đề tài cấp Trường TĐ mã số 50-2021/KHXD-TD
123Họ tên: PGS. TS. Phạm Hoàng Anh
Email: anhph2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0982197510
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Evaluation of machine learning models for load-carrying capacity assessment of semi-rigid steel structures
Nơi công bố : Engineering Structures
Nhóm tác giả : Viet-Hung Truong, Hoang-Anh Pham, Thu Huynh Van, Sawekchai Tangaramvong*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2022.115001
Thông tin bổ sung:
124Họ tên: Ngô Thanh Long, TS
Email: longnt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0868909505
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Cơ sở kỹ thuật cơ khí——————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A Back Propagation Neural Network Model with the Synthetic Minority Over-Sampling Technique for Construction Company Bankruptcy Prediction
Nơi công bố : INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Nhóm tác giả : Ngo Thanh-Long*; Tran-Minh; Le Hong-Chuong
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: DOI: https://doi.org/10.30880/ijscet.2022.13.03.007
Thông tin bổ sung:
125Họ tên: TS Trần Quang Dũng
Email: dungtq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0945234678
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công nghệ & QLXD————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Self-Centering Prestressed Concrete Pier Considering the Effect of Vertical Earthquake Motions with External Aluminum Dissipators
Nơi công bố : International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology
Nhóm tác giả : Duong Ngoc Hoang*, Tran Quang Dung
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.30880/ijscet.2022.13.03.008
Thông tin bổ sung:
126Họ tên: Đinh Quang Cường
Email: cuongdq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913531574
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM KTXD Công trình biển & ĐÔBC———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Wave Hydrodynamics across Steep Platform Reefs: A Laboratory Study
Nơi công bố : Civil Engineering Journal
Nhóm tác giả : *Đinh Quang Cuong, Thieu Quang Tuan
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: http://dx.doi.org/10.28991/CEJ-2022-08-08-015
Thông tin bổ sung:
127Họ tên: TS. Hà Thị Hằng
Email: hanght@huce.edu.vn
Số ĐT: 0988441584
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Trắc địa———————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Prediction of Flash Flood Susceptibility of Hilly Terrain Using Deep Neural Network: A Case Study of Vietnam
Nơi công bố : Computer Modeling in Engineering & Sciences
Nhóm tác giả : Huong Thi Thanh Ngo, Nguyen Duc Dam, Quynh-Anh Thi Bui, Nadhir Al-Ansari*, Romulus Costache*, Hang Ha, Quynh Duy Bui, Sy Hung Mai, Indra Prakash, Binh Thai Pham
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: DOI: 10.32604/cmes.2023.022566
Thông tin bổ sung:
128Họ tên: TS. Nguyen Thi Le Quyen
Email: quyennlt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0912731270
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM CSKTXD Công trình biển & CTVB———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Scouring of a granular bed by dam break: Experimental study and numerical simulation by a VOF-LPT coupling
Nơi công bố : International Journal of Sediment Research,
Nhóm tác giả : Quyen ThiLe Nguyen, Viet DungNguyen, PatriceCoorevitsa
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.ijsrc.2022.11.001
Thông tin bổ sung:
129Họ tên: PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền
Email: huyendtt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0933319368
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: OF ORGANIC MATTER FROM SURFACE WATER IN THE COASTAL AREAS USING A HYBRID COAGULATION-MEMBRANE SYSTEM
Nơi công bố : International Journal of GEOMATE
Nhóm tác giả : Pham Thanh Dat, Tran Thi Hien Hoa, Tran Hoai Son, Nguyen Viet-Anh, Dang Thi Thanh Huyen
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: DOI: https://doi.org/10.21660/2022.98.3539
Thông tin bổ sung:
130Họ tên: Trần Thúy Anh
Email: anhtt2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0985883187
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Dewatering of urban lake sediments using constructed wetlands: A case study in Hanoi, Vietnam
Nơi công bố : International Journal of GEOMATE
Nhóm tác giả : Trần Thúy Anh, *Đặng Thị Thanh Huyền, Trần Đức Hạ, Nguyễn Mạnh Khải
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.21660/2022.99.3644
Thông tin bổ sung:
131Họ tên: Nguyễn Ngọc Tân, TS
Email: tannn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0942158768
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Thí nghiệm & KĐCT————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Assessing the Spatial Variability of Compressive Strength of In-Situ Concrete: From Laboratory to Construction Site
Nơi công bố : Strength of Materials
Nhóm tác giả : Nguyen Ngoc Tan, Nguyen Thi Thanh Thao, Tran Anh Dung
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s11223-022-00468-2
Thông tin bổ sung:
132Họ tên: PGS. TS Phạm Thái Hoàn
Email: hoanpt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0904939887
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình BTCT————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: EXPERIMENTAL STUDY ON MICROSTRUCTURAL EVOLUTION AND DYNAMIC PROPERTIES OF A LOW-CARBON STEEL
Nơi công bố : International Journal of GEOMATE
Nhóm tác giả : *Ngoc-Vinh Nguyen, Nguyen Dinh Duc, Nguyen Vu-Luat, *Thai-Hoan Pham
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : —
Link/Doi: https://doi.org/10.21660/2022.98.3443
Thông tin bổ sung:
133Họ tên: Nguyễn Văn Lợi, Thạc Sĩ
Email: loinv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0796190787
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Reddy’s third-order shear deformation shell theory for free vibration analysis of rotating stiffened advanced nanocomposite toroidal shell segments in thermal environments
Nơi công bố : Acta Mechanica
Nhóm tác giả : Van-Loi Nguyen, Minh-Tu Tran, Suchart Limkatanyu, Hamid Mohammad-Sedighi, Jaroon Rungamornrat*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s00707-022-03347-8
Thông tin bổ sung: Van-Loi Nguyen, Minh-Tu Tran (Bộ môn Sức bền Vật liệu, ĐHXDHN)
134Họ tên: Nguyễn Văn Lợi, Thạc Sĩ
Email: loinv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0796190787
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Free vibration analysis of rotating stiffened functionally graded graphene-platelet-reinforced composite toroidal shell segments with novel four-unknown refined theories
Nơi công bố : International Journal of Mechanics and Materials in Design
Nhóm tác giả : Van-Loi Nguyen, Suchart Limkatanyu, Tinh Quoc Bui, Jaroon Rungamornrat*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s10999-022-09626-5
Thông tin bổ sung:
135Họ tên: PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền
Email: huyendtt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0933319368
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Application of Autoclaved Aerated Concrete Grains Coated with Stearic Acid for Removal of Oil from Water
Nơi công bố : Water Air Soil Pollution
Nhóm tác giả : Huyen T.T. Dang1, Cuong Q. Le2, Son H. Tran1, Ken Kawamoto3, Nga T.V. Tran1, Pham Thanh Huyen2*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://rdcu.be/c1ztK
Thông tin bổ sung:
136Họ tên: PGS.TS. Phạm Thanh Tùng
Email: tungpt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0962222355
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình BTCT————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A Study of Factors Affecting GPR Signal Amplitudes in Reinforced Structures Using Deep Belief Networks
Nơi công bố : Infrastructures
Nhóm tác giả : Tu T. Nguyen, Pham Thanh Tung* , Nguyen Ngoc Tan, Nguyen Ngoc Linh, Trinh Tu Luc
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.3390/infrastructures7090123
Thông tin bổ sung:
137Họ tên: Th.s Bùi Duy Quỳnh
Email: quynhbd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0983172287
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Trắc địa———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Landslide susceptibility prediction mapping with advanced ensemble models: Son La province, Vietnam
Nơi công bố : Natural Hazards
Nhóm tác giả : Quynh Duy Bui* , Hang Ha, Dong Thanh Khuc, Dinh Quoc Nguyen, Jason von Meding, Lam Phuong Nguyen, Chinh Luu
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: 10.1007/s11069-022-05764-3
Thông tin bổ sung:
138Họ tên: PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền
Email: huyendtt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0933319368
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: AEROBIC GRANULAR SLUDGE (AGS) TECHNOLOGY UNDER TROPICAL CLIMATE CONDITIONS – A REVIEW
Nơi công bố : Vietnam Journal of Science and Technology
Nhóm tác giả : Nguyen Xuan Lan, Nguyen Manh Khai, Dang Thi Thanh Huyen
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: doi:10.15625/2525-2518/17414
Thông tin bổ sung: