Cập nhật kết quả kê khai công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ năm 2023

Phòng KHCN cập nhật kết quả kê khai công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ năm 2023:

TTBản kê của nhóm tác giảGhi chú
1Họ tên: PGS.TS Nguyễn Ngọc Lâm
Email: lamnn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0938124983
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Vật liệu xây dựng—————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Eco-friendly Super Sulphated Cement Concrete Using Vietnam Phosphogypsum and Sodium Carbonate Na2CO3
Nơi công bố : Civil Engineering Journal
Nhóm tác giả : Nguyen Ngoc Lam*, Vu Phuong Le
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: 10.28991/CEJ-2022-08-11-06
Thông tin bổ sung:
2Họ tên: PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền
Email: huyendtt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0933319368
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Application of Autoclaved Aerated Concrete Grains Coated with Stearic Acid for Removal of Oil from Water
Nơi công bố : Water Air Soil Pollut
Nhóm tác giả : Huyen T. T. Dang · Cuong Q. Le · Son H. Tran · Ken Kawamoto · Nga T. V. Tran · Pham Thanh Huyen
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Dự án hợp tác quốc tế
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s11270-022-05941-x
Thông tin bổ sung:
Trùng 135-2022
3Họ tên: Vy Sơn Tùng, NCS
Email: tungvs@huce.edu.vn
Số ĐT: +61473014143
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Design of sheathed built-up nested CFS channel studs in load-bearing LSF walls
Nơi công bố : Thin-Walled Structures
Nhóm tác giả : Son Tung Vy, Mahen Mahendran
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.tws.2022.110197
Thông tin bổ sung:
4Họ tên: PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền
Email: huyendtt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0933319368
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: AEROBIC GRANULAR SLUDGE (AGS) TECHNOLOGY UNDER TROPICAL CLIMATE CONDITIONS – A REVIEW
Nơi công bố : Vietnam Journal of Science and Technology
Nhóm tác giả : Nguyen Xuan Lan, Nguyen Manh Khai, Dang Thi Thanh Huyen
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: doi:10.15625/2525-2518/17414
Thông tin bổ sung:
trùng số 138-2022
5Họ tên: Trần Đình Trọng, Tiến sỹ
Email: trongtd@huce.edu.vn
Số ĐT: 09 62 75 61 80
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Trắc địa———————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Mapping vulnerability water supply in Rach Gia city due to saline intrusion on using analytical hierarchy process
Nơi công bố : Sustainable Water Resources Management
Nhóm tác giả : Trinh Thi Phin, Dinh Thi Bao Hoa, Tran Dinh Trong, Dinh Tuan Hai & Phan Thi Nguyet Que
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s40899-022-00712-2
Thông tin bổ sung:
6Họ tên: Vy Sơn Tùng, NCS
Email: tungvs@huce.edu.vn
Số ĐT: +61473014143
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Design of built-up back-to-back CFS channel compression members sheathed with gypsum plasterboards
Nơi công bố : Journal of Constructional Steel Research
Nhóm tác giả : Son Tung Vy, Mahen Mahendran
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2022.107607
Thông tin bổ sung:
7Họ tên: Trần Đình Trọng, Tiến sỹ
Email: trongtd@huce.edu.vn
Số ĐT: 09 62 75 61 80
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Trắc địa———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Determination of Helmert transformation parameters for continuous GNSS networks: a case study of the Géoazur GNSS network
Nơi công bố : Geo-spatial Information Science
Nhóm tác giả : Dinh Trong Tran*, Jean-Mathieu Nocquet, Ngoc Dung Luong & Dinh Huy Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/10095020.2022.2138569
Thông tin bổ sung: SCIE Q1
8Họ tên: TS. Đỗ Thành Công
Email: congdt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0397939375
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc môi trường—————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Selection of spatial sensitivity curve and installation location of photosensors for daylight-linked control systems in space with dynamic shading devices
Nơi công bố : Building and Environment
Nhóm tác giả : Cong Thanh Do, Ying-Chieh Chan*, Nguyen Thi Khanh Phuong
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.109984
Thông tin bổ sung: IF: 7.093; Scopus Q1
9Họ tên: PGS.TS Bùi Phú Doanh
Email: doanhbp@huce.edu.vn
Số ĐT: 0903219279
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Đường ôtô – Đường ĐT———————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Three-dimensional physical modeling of load transfer in basal reinforced embankments under differential settlement
Nơi công bố : Geotextiles and Geomembranes
Nhóm tác giả : Teng fei Wang; Van Duc Nguyen; Phu DoanhBui; Qiang Luo; Kai wen Liu; Liang Zhang*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://authors.elsevier.com/c/1gITVyWUNbywx
Thông tin bổ sung:
10Họ tên: TS Tạ Quỳnh Hoa
Email: hoatq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0983280775
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc công nghệ—————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Community participation in urban housing improvement for the low-income people in Vietnam’s inner cities. Case studies from Hanoi and Hai Duong city
Nơi công bố : Journal of Global South Studies, Vol. 39, No.1:183-216. ISSN: 2476-1397
Nhóm tác giả : Ta Quynh Hoa
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://journals.upress.ufl.edu/JGSS/article/view/1909
Thông tin bổ sung:
11Họ tên: TS. Nguyễn Trung Kiên
Email: kiennt3@huce.edu.vn
Số ĐT: 0907141086
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Moving intruder out of non cohesive and cohesive granular assemblies
Nơi công bố : Computational Particle Mechanics
Nhóm tác giả : Thanh-Trung Vo, Trung-Kien Nguyen*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://link.springer.com/article/10.1007/s40571-022-00548-9
Thông tin bổ sung:
12Họ tên: TS, Lê Viết Cường
Email: cuonglv2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0975181184
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: A characterization of delay independent stability for linear off-diagonal delay difference equations
Nơi công bố : Systems & Control Letters
Nhóm tác giả : Duc ThuanDo*, Thai SonDoan, Viet CuongLe
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.sysconle.2022.105428
Thông tin bổ sung:
13Họ tên: TS. Lê Mạnh Cường
Email: cuonglm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989410222
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Hoá học—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Facile Fabrication of α-Fe 2O3/g-C3N4 Z Scheme Heterojunction for Novel Degradation of Residual Tetracycline
Nơi công bố : Topics in Catalysis
Nhóm tác giả : Nguyen Xuan Dieu Linh, Nguyen Thi Hanh, Le Manh Cuong, Nguyen Thuy Huong, Nguyen Thi Thuy Ha, Tran Dinh Trinh, Nguyen Van Noi, Nguyen Thi Dieu Cam & Thanh-Dong Pham*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s11244-022-01751-x
Thông tin bổ sung:
14Họ tên: TS. Bùi Thị Hiếu
Email: hieubt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0963504248
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Vi khí hậu————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Chemical characterization, source apportionment, and human health risk assessment of PM2. 5 in an urban area in Hanoi, Vietnam
Nơi công bố : Air Quality, Atmosphere & Health
Nhóm tác giả : Thi Hieu Bui*, Duc Luong Nguyen*, Thi Phuong Mai Nguyen*, Quang Trung Bui, Van Duy Nguyen, Van Dat Mac
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s11869-022-01266-0
Thông tin bổ sung:
15Họ tên: TS. Bùi Thị Hiếu
Email: hieubt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0963504248
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Vi khí hậu————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Characterization of PM10 bounded trace metals in industrial, traffic, and residential areas in Bac Giang, Vietnam: Environmental and health implications
Nơi công bố : Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal
Nhóm tác giả : Bui Thi Hieu*, Nguyen Thi Phuong Mai *
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/10807039.2022.2140644
Thông tin bổ sung:
16Họ tên: Phạm Minh Chinh
Email: chinhpm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0865156832
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Năng lượng và MT————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: The protective effect of green space on heat-related respiratory hospitalization among children under 5 years of age in Hanoi, Vietnam
Nơi công bố : Environmental Science and Pollution Research
Nhóm tác giả : Vien Truong Nguyen, Quang-Van Doan, Ngoc Nguyen Tran, Ly Thi Mai Luong, Pham Minh Chinh, Phong K Thai, Dung Phung, Hong HTC Le, Tran Ngoc Dang
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường khác
Link/Doi: https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-022-21064-6
Thông tin bổ sung:
17Họ tên: Ngô Thanh Long, TS
Email: longnt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0868909505
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Cơ sở kỹ thuật cơ khí——————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A Back Propagation Neural Network Model with the Synthetic Minority Over-Sampling Technique for Construction Company Bankruptcy Prediction
Nơi công bố : INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Nhóm tác giả : Ngo Thanh-Long*; Tran-Minh; Le Hong-Chuong
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: DOI: https://doi.org/10.30880/ijscet.2022.13.03.007
Thông tin bổ sung:
18Họ tên: Phạm Minh Chinh
Email: chinhpm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0865156832
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Năng lượng và MT————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Higher diesel price is associated with lower level of pollution: Evidence from Vietnam
Nơi công bố : Journal of Cleaner Production
Nhóm tác giả : Trinh Manh Hung, Hieu KT Ngo, Ly MT Luong, Hong HTC Le, Dung Phung, Pham Minh Chinh, Son Nghiem, Nguyen T Hue, Phong K Thai
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652622018509https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132245
Thông tin bổ sung: Impact Factor: 11.072
CiteScore: 15.8
19Họ tên: Phạm Minh Chinh
Email: chinhpm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0865156832
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Năng lượng và MT————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Characteristics of Heavy Metal Pollution in Industrial Sludge and an Environmental–Friendly Removal Method
Nơi công bố : VN J. Hydrometeorology
Nhóm tác giả : Nguyen Van Thinh, Nguyen Thuy Chung, Ly Thi Mai Luong, Pham Minh Chinh, Phan Phuong Anh, Nguyen The Huy, Dang Thi Thuy & Phong K. Thai
Phân loại công bố: Khác
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: http://vnjhm.vn/data/article/1903/1.%20Proofreading%20Update.pdf
Thông tin bổ sung: 10.1016/j.jclepro.2022.132245
20Họ tên: PGS. TS. NGUYẾN ĐỨC LƯỢNG
Email: luongnd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0986071182
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Vi khí hậu————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Seasonal Characteristics of Atmospheric PM2.5 in an Urban Area of Vietnam and the Influence of Regional Fire Activities
Nơi công bố : Atmosphere, 13, 1911
Nhóm tác giả : Bùi Quang Trung, Nguyễn Đức Lượng*, Bùi Thị Hiếu
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.3390/atmos13111911
Thông tin bổ sung:
21Họ tên: PGS. TS. NGUYẾN ĐỨC LƯỢNG
Email: luongnd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0986071182
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Vi khí hậu————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Factors influencing the spatial and temporal variations of surface runoff coefficient in the Red River basin of Vietnam
Nơi công bố : Environmental Earth Sciences (Accepted 14 December 2022)
Nhóm tác giả : Nguyen Hoang Hiep, Nguyen Duc Luong*, Chuen-Fa Ni, Bui Thi Hieu, Nguyen Lan Huong, Bui Du Duong
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s12665-022-10726-w
Thông tin bổ sung:
22Họ tên: TS. Đặng Việt Hưng
Email: hungdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989671516
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Probabilistic incremental dynamic analysis of structures using temporal surrogate model
Nơi công bố : Applied Intelligence
Nhóm tác giả : Truong-Thang Nguyen, Viet-Hung Dang*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s10489-022-04264-y
Thông tin bổ sung:
23Họ tên: TS. Đặng Việt Hưng
Email: hungdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989671516
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Efficient framework for structural reliability analysis based on adaptive ensemble learning paired with subset simulation
Nơi công bố : Structures
Nhóm tác giả : Truong-Thang Nguyen, Viet-Hung Dang*, Huan Xuan Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.istruc.2022.09.072
Thông tin bổ sung:
24Họ tên: TS. Đặng Việt Hưng
Email: hungdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989671516
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Structural reliability analysis using temporal deep learning-based model and importance sampling
Nơi công bố : Structural Engineering and Mechanics
Nhóm tác giả : Truong-Thang Nguyen, Viet-Hung Dang*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.12989/sem.2022.84.3.323
Thông tin bổ sung:
25Họ tên: TS. Đặng Việt Hưng
Email: hungdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989671516
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Digital Twins: A Survey on Enabling Technologies, Challenges, Trends and Future Prospects
Nơi công bố : IEEE Communications Surveys & Tutorials
Nhóm tác giả : Stefan Mihai, Mahnoor Yaqoob, Dang V. Hung, William Davis, Praveer Towakel, Mohsin Raza, Mehmet Karamanoglu, Balbir Barn, Dattaprasad Shetve, Raja V. Prasad, Hrishikesh Venkataraman, Ramona Trestian*, and Huan X. Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1109/COMST.2022.3208773
Thông tin bổ sung:
26Họ tên: PSG.TS Phạm Đức Thoan
Email: thoanpd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0985130128
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: On the Problems of Uniqueness of Meromorphic Mappings from Complete Kähler Manifolds into Projective Varieties
Nơi công bố : Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Nhóm tác giả : Duc Thoan Pham*, Ngoc Quynh Lea and Thi Nhung Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: DOI: https://doi.org/10.37863/umzh.v74i11.6333
Thông tin bổ sung:
27Họ tên: PSG.TS Phạm Đức Thoan
Email: thoanpd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0985130128
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Vanishing theorems for complete Riemannian manifolds with weighted p-Poincare inequality
Nơi công bố : Asian-European Journal of Mathematics
Nhóm tác giả : Duc Thoan Pham*, Van Khien Tran and Dang Tuyen Nguyen
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: DOI: 10.1142/S1793557123501097
Thông tin bổ sung:
28Họ tên: Nguyễn Trường Thắng, PGS. TS.
Email: thangnt2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913322032
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình BTCT————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Experimental and Probabilistic Investigations of the Effect of Fly Ash Dosage on Concrete Compressive Strength and Stress-strain Relationship
Nơi công bố : Periodica Polytechnica Civil Engineering
Nhóm tác giả : Truong-Thang Nguyen, Viet-Hung Dang*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.3311/PPci.20607
Thông tin bổ sung:
29Họ tên: Phạm Thiếu Nga, GVC. TS.
Email: ngapt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989290563
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM KT hệ thống và mạng MT————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Fuzzy Congestion Control and Avoidance for CoAP in IoT Networks
Nơi công bố : Journal IEEE ACCESS
Nhóm tác giả : Pham Thieu Nga, Hoang Dang Hai*, Le Thi Thuy Duong
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://ieeexplore.ieee.org/document/9906978, DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3211296
Thông tin bổ sung: ISI Q1, IF: 3.467
30Họ tên: Nguyễn Lan Phương, TS
Email: phuongnl@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913530567
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc công nghệ—————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Student Life on the Autism Spectrum: Exploring the Role of Student Housing in Experiences of Three Students
Nơi công bố : Journal of Interior Design
Nhóm tác giả : Tackx Elise, Nguyen Phuong, Heylighen Ann
Phân loại công bố: AHCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1111/joid.12227
Thông tin bổ sung: SCImago Q1
Web of Science IF 1,70 (2021)
31Họ tên: Nguyễn Lan Phương, TS
Email: phuongnl@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913530567
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc công nghệ—————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Residential design for adults on the autism spectrum: a scoping review
Nơi công bố : Open House International
Nhóm tác giả : Phuong Nguyen*, Viviana d’Auria, Ann Heylighen
Phân loại công bố: SSCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1108/OHI-12-2021-0254
Thông tin bổ sung: SCImago Q3
Web of Science Journal Impact Factor 0.51 (2021)
32Họ tên: ThS Nguyễn Đặng Tuyên
Email: Tuyennd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0982086575
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Liouville type theorems and gradient estimates for nonlinear heat equations along ancient K-super Ricci flow via reduced geometry
Nơi công bố : Journal of Mathematical Analysis and Applications
Nhóm tác giả : Ha Tuan Dung∗, Nguyen Tien Manh, Nguyen Dang Tuyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2022.126836
Thông tin bổ sung:
33Họ tên: Lê Lan Hương
Email: huongll@huce.edu.vn
Số ĐT: 0986699698
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc công nghệ—————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Relation between Residential Building Types and Public Health of Migrant Workers in Industrial Parks – Case Studies from North Thang Long Industrial Park in Hanoi.
Nơi công bố : AIP Conference Proceedings of Construction Digitalization for Sustainable Development Conference (CDSD).
Nhóm tác giả : Lê Lan Hương * , Nguyễn Thùy Trang
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1063/5.0070693
Thông tin bổ sung:
34Họ tên: Tiến sỹ
Email: hungms@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913559282
Khoa công tác: Khoa Công trình thủy
Bộ môn công tác: ———————BM XD Thuỷ lợi – Thuỷ điện——————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Patch loading resistance prediction of steel plate girders using a deep artificial neural network and an interior-point algorith
Nơi công bố : Steel and Composite Structures
Nhóm tác giả : Sy Hung Mai, Viet-Linh Tran, Duy-Duan Nguyen, Viet Tiep Nguyen, Duc-Kien Thai
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: DOI: https://doi.org/10.12989/scs.2022.45.2.159
Thông tin bổ sung:
35Họ tên: TS. Mai Thị Hồng
Email: hongmt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0904158268
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Static output-feedback peak-to-peak gain control of discrete-time positive linear systems with diverse interval delays
Nơi công bố : Journal of Systems and Control Engineering Vol. 236, No. 8, pp. 1578-1589, 2022
Nhóm tác giả : Mai Thi Hong, Le Van Hien, Trinh Thi Minh Hang
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/09596518221087538
Thông tin bổ sung: Q2 Scimago
36Họ tên: Dương Thu Hằng
Email: hangdt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0936486399
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Effect of carbohydrates on protein hydrolysis in anaerobic digestion.
Nơi công bố : Water Science and Technology
Nhóm tác giả : Thu Hang Duong*, Miriam van Eekert, Katja Grolle, Thi Viet Nga Tran, Grietje Zeeman, and Hardy Temmink.
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.2166/wst.2022.200
Thông tin bổ sung:
37 Họ tên: Nguyễn Ngọc Thoan, NCS
Email: thoannn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0902205468
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công nghệ & QLXD————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Robust forensic-based investigation algorithm for resource leveling in multiple projects
Nơi công bố : Scientia Iranica, Print ISSN 1026-3098, Online ISSN 2345-3605
Nhóm tác giả : Duc-Hoc Tran*, Huu Quoc-Phong Le, Ngoc-Thoan Nguyen, Thanh-Tan Le
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: http://scientiairanica.sharif.edu/article_22933.html
Thông tin bổ sung:
38Họ tên: Đào Duy Toàn, Tiến sỹ
Email: toandd@huce.edu.vn
Số ĐT: +84989522906
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Trắc địa———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Numerical Investigation Of The Uncertainty Of Typhoon Wave Parameters Retrieval Using HF Radar
Nơi công bố : Journal of Marine Science and Technology
Nhóm tác giả : Toan Duy DAO, Hwa Chien*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: DOI: 10.51400/2709-6998.2586
Thông tin bổ sung:
39Họ tên: Nguyễn Anh Đức, TS
Email: ducna@huce.edu.vn
Số ĐT: 0904624088
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công nghệ & QLXD————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Delay Factors in the Construction of Irrigation and Hydropower Projects in Vietnam
Nơi công bố : Archives of Civil Engineering
Nhóm tác giả : Đinh Tuấn Hải*, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Anh Đức
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://journals.pan.pl/ace
Thông tin bổ sung: Bài báo được chấp nhận đăng ngày 15/9/2022, số dự kiến 4/2022 (Tháng 12/2022). Tuy nhiên sau đó ban biên tập đổi lại thành số 1/2023 (tháng 3/2023).
40Họ tên: Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Tổ chức kế hoạch———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: How do contractors select material suppliers for construction projects? Evidence from Vietnam
Nơi công bố : Archives of Civil Engineering
Nhóm tác giả : Nguyen Quoc Toan*, Nguyen Thi My Hanh, Nguyen Van Tam, Pham Xuan Anh, Đinh Tuan Hai, Nguyen Thi Thuy
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: 10.24425/ace.2022.141885
Thông tin bổ sung:
41Họ tên: Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Tổ chức kế hoạch———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Trends in BIM Tools Adoption in Construction Project Implementation: A Case Study in Vietnam
Nơi công bố : Lecture Notes in Civil Engineering
Nhóm tác giả : Nguyen Quoc Toan*, Nguyen Van Tam, Pham Xuan Anh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-10853-2_2
Thông tin bổ sung:
42Họ tên: Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Tổ chức kế hoạch———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Socio-economic analysis of investment projects to build urban drainage works with ODA of the World Bank in Vietnam
Nơi công bố : International Journal of Economics and Finance Studies
Nhóm tác giả : Nguyen Thi Tuyet Dung, Vu Kim Yen, Vu Manh Luan, Nguyen Quoc Toan*, Nguyen Thi Thu Phuong
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: 10.34111/ijefs. 20220061
Thông tin bổ sung:
43Họ tên: Nguyễn Tuấn Trung
Email: trungnt2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0906226621
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình BTCT————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: EXPERIMENTAL STUDY ON PERVIOUS CEMENT AND PERVIOUS GEOPOLYMER CONCRETES USING SEA SAND AND SEAWATER
Nơi công bố : International Journal of GEOMATE
Nhóm tác giả : Dong Nguyen-Van, *Trung Nguyen-Tuan and Tung Pham-Thanh
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.21660/2022.99.3592
Thông tin bổ sung:
44Họ tên: Ths. Lê Minh Khuê
Email: khuelm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0978364466
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Qui hoạch—————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Land redevelopment under ambiguous property rights in transitional Vietnam: A case of spatial transformation in Hanoi city center
Nơi công bố : Land Use Policy
Nhóm tác giả : *Minh Khue Le, Jieming Zhu, Hoang Linh Nguyen
Phân loại công bố: SSCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106290
Thông tin bổ sung: Land Use Policy: High Impact Research Articles
– 3 Year Journal’s Impact IF: 5.493
– Journal’s Impact IF Ranking: Q1
45Họ tên: ThS Nguyễn Đặng Tuyên
Email: Tuyennd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0982086575
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A Note on p-Harmonic ℓ -Forms on Complete Non-compact Manifolds
Nơi công bố : Mediterranean Journal of Mathematics
Nhóm tác giả : Ha Tuan Dung, Nguyen Thac Dung and Nguyen Dang Tuyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s00009-023-02280-x
Thông tin bổ sung:
46Họ tên: Vũ Văn Thẩm, Tiến sĩ
Email: thamvv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0972811818
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Free vibration analysis of piezoelectric functionally graded porous plates with graphene platelets reinforcement by pb-2 Ritz method
Nơi công bố : Composite Structures
Nhóm tác giả : Huu-Quoc Tran, Van-Tham Vu *, Minh-Tu Tran
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2022.116535
Thông tin bổ sung:
47Họ tên: Hoàng Minh Giang, TS
Email: gianghm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0949438385
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Công nghệ và Quản lý MT————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Performance and neural modeling of a compost-based biofilter treating a gas-phase mixture of benzene and xylene
Nơi công bố : Environmental Research
Nhóm tác giả : Hoang Minh Giang*, Nguyen Thi Huyen Nga, Eldon R.Rene, Hoang Ngoc Ha, SunitaVarjani
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.114788
Thông tin bổ sung:
48Họ tên: Phạm Việt Anh, TS
Email: anhpv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0988963672
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Cơ học đất – Nền móng———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Cyclic behavior of saturated soil: a new 3D model
Nơi công bố : European Journal of Environmental and Civil Engineering
Nhóm tác giả : Viet Anh Pham, Minh-Ngoc Vu*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/19648189.2022.2068653
Thông tin bổ sung:
49Họ tên: Lương Minh Tuấn, TS
Email: tuanlm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0982864860
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Vật lý——————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Binder ratio in the two-dimensional q-state clock model
Nơi công bố : PHYSICAL REVIEW E
Nhóm tác giả : Luong Minh Tuan, Ta Thanh Long, Duong Xuan Nui, Pham Tuan Minh, Nguyen Duc Trung Kien, and Dao Xuan Viet*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.106.034138
Thông tin bổ sung:
50Họ tên: GS. TS. Trần Minh Tú
Email: tutm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0912101173
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Static bending mesh-free analysis of smart piezoelectric porous beam reinforced with graphene platelets
Nơi công bố : Proc IMechE Part C: J Mechanical Engineering Science
Nhóm tác giả : Tran Quang Hung, Do Minh Ducand Tran Minh Tu*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: DOI: 10.1177/09544062221133032
Thông tin bổ sung:
51Họ tên: TS. Vũ Đan Chỉnh
Email: chinhvd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0912304897
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM KTXD Công trình biển & ĐÔBC———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Numerical models for stress analysis of non-uniform corroded tubular members under compression
Nơi công bố : Structural Engineering and Mechanics
Nhóm tác giả : Vũ Đan Chỉnh*, Nguyễn Thị Thu Hà
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.12989/sem.2022.84.4.517
Thông tin bổ sung:
52Họ tên: TS. Vũ Đan Chỉnh
Email: chinhvd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0912304897
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM KTXD Công trình biển & ĐÔBC———
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Detection of the instantaneous frequency degradation due to damages of a fixed offshore jacket platform using the iEEMD-based Hilbert Huang transform under a wave excitation
Nơi công bố : Structural Control Health Monitoring
Nhóm tác giả : Nguyễn Thành Trung*, Nguyễn Hữu Hưng, Thái Thị Kim Chi, Nguyễn Đức Thị Thu Định, Bùi Ngọc Dũng, Vũ Đan Chỉnh
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: https://doi.org/10.1002/stc.3129
Thông tin bổ sung:
53Họ tên: Vũ Ngọc Sơn, Tiến sĩ
Email: sonvn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0983880553
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Seismic Behavior of Reinforced Concrete Short Columns Subjected to Varying Axial Load
Nơi công bố : ACI STRUCTURAL JOURNAL
Nhóm tác giả : Ngoc Son Vu, Bing Li, and Cao Thanh Ngoc Tran
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: DOI: 10.14359/51736108
Thông tin bổ sung:
54Họ tên: Nguyễn Ngọc Thoan, NCS
Email: thoannn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0902205468
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công nghệ & QLXD————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Improved detection network model based on YOLOv5 for warning safety in construction sites
Nơi công bố : International Journal of Construction Management
Nhóm tác giả : Nguyen Ngoc-Thoan, Dao-Quang Thanh Bui, Cuong N. N. Tran & Duc-Hoc Tran*
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/15623599.2023.2171836
Thông tin bổ sung: Scopus IF 3.83
SCImago Q2
55Họ tên: Thạc sỹ Phó Bảo Bình
Email: binhpb@huce.edu.vn
Số ĐT: 0904549979
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Điện kỹ thuật——————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Model predictive control for distributed MPPT algorithm of cascaded H-Bridge multilevel grid-connected PV inverters
Nơi công bố : Journal of Electrical Engineering
Nhóm tác giả : Binh Pho Bao, Chung Mai Van, Minh Tran Trong, Phuong Vu Hoang
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.2478/jee-2022-0040
Thông tin bổ sung:
56Họ tên: Thạc sỹ Phó Bảo Bình
Email: binhpb@huce.edu.vn
Số ĐT: 0904549979
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Điện kỹ thuật——————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: An Artificial Neural Network-Based Model Predictive Control Of Cascaded H-Bridge Multilevel Inverter
Nơi công bố : International Journal of Renewable Energy Research
Nhóm tác giả : Bao Binh Pho, Minh Hoan Tran, Trong Minh Tran, Phuong Vu*
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.20508/ijrer.v12i3.13145.g8513
Thông tin bổ sung:
57Họ tên: TS. Lê Mạnh Cường
Email: cuonglm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989410222
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Hoá học—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Adsorptive removal of heavy metals from water using thermally treated laterite: an approach for production of drinking water from rain water
Nơi công bố : Journal of Dispersion Science and Technology
Nhóm tác giả : Tran Dinh Trinh*, Vu Duc Toan, Le Manh Cuong
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/01932691.2023.2165094
Thông tin bổ sung:
58Họ tên: Ngô Thanh Long, TS
Email: longnt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0868909505
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Cơ sở kỹ thuật cơ khí——————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: An estimation of the safety risk factors encountered during tower crane installation and dismantling on construction sites in Vietnam
Nơi công bố : The International Journal of Sustainable Construction Engineering Technology
Nhóm tác giả : Ngô Thanh Long*
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường khác
Link/Doi: https://doi.org/10.30880/ijscet.2023.14.01.031
Thông tin bổ sung:
59Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tân
Email: tannn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0942158768
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Thí nghiệm & KĐCT————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Investigation of Ultrasonic Pulse Velocity Reduction in Reinforced Concrete Members Exposed to High Temperature
Nơi công bố : Journal of Materials and Engineering Structures
Nhóm tác giả : Le Vinh An, Nguyen Thi Thanh Thao, Nguyen Ngoc Tan*
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://revue.ummto.dz/index.php/JMES/issue/view/202
Thông tin bổ sung:
60Họ tên: TS.Chu Thị Thu Hiền
Email: hienctt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989263379
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Hoá học—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Photodegradation of ciprofloxacin antibiotic in water by using ZnO-doped g-C3N4 photocatalyst
Nơi công bố : Chemosphere
Nhóm tác giả : Doan Van Thuan, Tuan B.H. Nguyen, Thi Huong Pham*, Jitae Kim, Thi Thu Hien Chu, Minh Viet Nguyen, Khoa Dang Nguyen, Wedad A. Al-onazi, Mohamed S. Elshikh
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : —
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136408
Thông tin bổ sung:
61Nội dung thông điệp:
Họ tên: TS.Chu Thị Thu Hiền
Email: hienctt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989263379
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Hoá học—————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Improved Cr (VI) adsorption performance in wastewater and groundwater by synthesized magnetic adsorbent derived from Fe3O4 loaded corn straw biochar
Nơi công bố : Environmental Research
Nhóm tác giả : Thi Thu Hien Chu*, Minh Viet Nguyen
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : —
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.114764
Thông tin bổ sung:
62Họ tên: TS.Chu Thị Thu Hiền
Email: hienctt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989263379
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Hoá học—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Latest insights on eco-friendly metal base d-electrocatalyst for oxygen evolution reaction: Challenges, and future perspectives
Nơi công bố : Chemical Molecular Catalysis
Nhóm tác giả : Yingji Wu, Yongnan Zhan, Minh Viet Nguyen, Thi Thu Hien Chu, Tuan B.H. Nguyen⁎, Elena-Niculina Dragoi⁎, Changlei Xi
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : —
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.mcat.2022.112818
Thông tin bổ sung:
63Họ tên: TS.Chu Thị Thu Hiền
Email: hienctt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989263379
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Hoá học—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Enhanced photodegradation of tetracycline in wastewater and conversion of CO2 by solar light assisted ZnO/g-C3N4 Author links open overlay panel
Nơi công bố : Environmental Research
Nhóm tác giả : Thi Huong Pham, Man Hieu Tran, Thi Thu Hien Chu, Yusik Myung, Sung Hoon Jung, Mitesh Gmapari, KimTaeyoung*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : —
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.114825
Thông tin bổ sung:
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74