Cập nhật kết quả kê khai công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ năm 2023

Phòng KHCN cập nhật kết quả kê khai công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ năm 2023:

TTBản kê của nhóm tác giảGhi chú
1Họ tên: PGS.TS Nguyễn Ngọc Lâm
Email: lamnn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0938124983
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Vật liệu xây dựng—————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Eco-friendly Super Sulphated Cement Concrete Using Vietnam Phosphogypsum and Sodium Carbonate Na2CO3
Nơi công bố : Civil Engineering Journal
Nhóm tác giả : Nguyen Ngoc Lam*, Vu Phuong Le
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: 10.28991/CEJ-2022-08-11-06
Thông tin bổ sung:
2Họ tên: PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền
Email: huyendtt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0933319368
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Application of Autoclaved Aerated Concrete Grains Coated with Stearic Acid for Removal of Oil from Water
Nơi công bố : Water Air Soil Pollut
Nhóm tác giả : Huyen T. T. Dang · Cuong Q. Le · Son H. Tran · Ken Kawamoto · Nga T. V. Tran · Pham Thanh Huyen
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Dự án hợp tác quốc tế
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s11270-022-05941-x
Thông tin bổ sung:
Trùng 135-2022
3Họ tên: Vy Sơn Tùng, NCS
Email: tungvs@huce.edu.vn
Số ĐT: +61473014143
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Design of sheathed built-up nested CFS channel studs in load-bearing LSF walls
Nơi công bố : Thin-Walled Structures
Nhóm tác giả : Son Tung Vy, Mahen Mahendran
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.tws.2022.110197
Thông tin bổ sung:
4Họ tên: PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền
Email: huyendtt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0933319368
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: AEROBIC GRANULAR SLUDGE (AGS) TECHNOLOGY UNDER TROPICAL CLIMATE CONDITIONS – A REVIEW
Nơi công bố : Vietnam Journal of Science and Technology
Nhóm tác giả : Nguyen Xuan Lan, Nguyen Manh Khai, Dang Thi Thanh Huyen
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: doi:10.15625/2525-2518/17414
Thông tin bổ sung:
trùng số 138-2022
5Họ tên: Trần Đình Trọng, Tiến sỹ
Email: trongtd@huce.edu.vn
Số ĐT: 09 62 75 61 80
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Trắc địa———————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Mapping vulnerability water supply in Rach Gia city due to saline intrusion on using analytical hierarchy process
Nơi công bố : Sustainable Water Resources Management
Nhóm tác giả : Trinh Thi Phin, Dinh Thi Bao Hoa, Tran Dinh Trong, Dinh Tuan Hai & Phan Thi Nguyet Que
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s40899-022-00712-2
Thông tin bổ sung:
6Họ tên: Vy Sơn Tùng, NCS
Email: tungvs@huce.edu.vn
Số ĐT: +61473014143
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Design of built-up back-to-back CFS channel compression members sheathed with gypsum plasterboards
Nơi công bố : Journal of Constructional Steel Research
Nhóm tác giả : Son Tung Vy, Mahen Mahendran
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2022.107607
Thông tin bổ sung:
7Họ tên: Trần Đình Trọng, Tiến sỹ
Email: trongtd@huce.edu.vn
Số ĐT: 09 62 75 61 80
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Trắc địa———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Determination of Helmert transformation parameters for continuous GNSS networks: a case study of the Géoazur GNSS network
Nơi công bố : Geo-spatial Information Science
Nhóm tác giả : Dinh Trong Tran*, Jean-Mathieu Nocquet, Ngoc Dung Luong & Dinh Huy Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/10095020.2022.2138569
Thông tin bổ sung: SCIE Q1
8Họ tên: TS. Đỗ Thành Công
Email: congdt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0397939375
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc môi trường—————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Selection of spatial sensitivity curve and installation location of photosensors for daylight-linked control systems in space with dynamic shading devices
Nơi công bố : Building and Environment
Nhóm tác giả : Cong Thanh Do, Ying-Chieh Chan*, Nguyen Thi Khanh Phuong
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.109984
Thông tin bổ sung: IF: 7.093; Scopus Q1
9Họ tên: PGS.TS Bùi Phú Doanh
Email: doanhbp@huce.edu.vn
Số ĐT: 0903219279
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Đường ôtô – Đường ĐT———————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Three-dimensional physical modeling of load transfer in basal reinforced embankments under differential settlement
Nơi công bố : Geotextiles and Geomembranes
Nhóm tác giả : Teng fei Wang; Van Duc Nguyen; Phu DoanhBui; Qiang Luo; Kai wen Liu; Liang Zhang*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://authors.elsevier.com/c/1gITVyWUNbywx
Thông tin bổ sung:
10Họ tên: TS Tạ Quỳnh Hoa
Email: hoatq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0983280775
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc công nghệ—————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Community participation in urban housing improvement for the low-income people in Vietnam’s inner cities. Case studies from Hanoi and Hai Duong city
Nơi công bố : Journal of Global South Studies, Vol. 39, No.1:183-216. ISSN: 2476-1397
Nhóm tác giả : Ta Quynh Hoa
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://journals.upress.ufl.edu/JGSS/article/view/1909
Thông tin bổ sung:
11Họ tên: TS. Nguyễn Trung Kiên
Email: kiennt3@huce.edu.vn
Số ĐT: 0907141086
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Moving intruder out of non cohesive and cohesive granular assemblies
Nơi công bố : Computational Particle Mechanics
Nhóm tác giả : Thanh-Trung Vo, Trung-Kien Nguyen*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://link.springer.com/article/10.1007/s40571-022-00548-9
Thông tin bổ sung:
12Họ tên: TS, Lê Viết Cường
Email: cuonglv2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0975181184
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: A characterization of delay independent stability for linear off-diagonal delay difference equations
Nơi công bố : Systems & Control Letters
Nhóm tác giả : Duc ThuanDo*, Thai SonDoan, Viet CuongLe
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.sysconle.2022.105428
Thông tin bổ sung:
13Họ tên: TS. Lê Mạnh Cường
Email: cuonglm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989410222
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Hoá học—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Facile Fabrication of α-Fe 2O3/g-C3N4 Z Scheme Heterojunction for Novel Degradation of Residual Tetracycline
Nơi công bố : Topics in Catalysis
Nhóm tác giả : Nguyen Xuan Dieu Linh, Nguyen Thi Hanh, Le Manh Cuong, Nguyen Thuy Huong, Nguyen Thi Thuy Ha, Tran Dinh Trinh, Nguyen Van Noi, Nguyen Thi Dieu Cam & Thanh-Dong Pham*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s11244-022-01751-x
Thông tin bổ sung:
14Họ tên: TS. Bùi Thị Hiếu
Email: hieubt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0963504248
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Vi khí hậu————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Chemical characterization, source apportionment, and human health risk assessment of PM2. 5 in an urban area in Hanoi, Vietnam
Nơi công bố : Air Quality, Atmosphere & Health
Nhóm tác giả : Thi Hieu Bui*, Duc Luong Nguyen*, Thi Phuong Mai Nguyen*, Quang Trung Bui, Van Duy Nguyen, Van Dat Mac
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s11869-022-01266-0
Thông tin bổ sung:
15Họ tên: TS. Bùi Thị Hiếu
Email: hieubt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0963504248
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Vi khí hậu————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Characterization of PM10 bounded trace metals in industrial, traffic, and residential areas in Bac Giang, Vietnam: Environmental and health implications
Nơi công bố : Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal
Nhóm tác giả : Bui Thi Hieu*, Nguyen Thi Phuong Mai *
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/10807039.2022.2140644
Thông tin bổ sung:
16Họ tên: Phạm Minh Chinh
Email: chinhpm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0865156832
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Năng lượng và MT————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: The protective effect of green space on heat-related respiratory hospitalization among children under 5 years of age in Hanoi, Vietnam
Nơi công bố : Environmental Science and Pollution Research
Nhóm tác giả : Vien Truong Nguyen, Quang-Van Doan, Ngoc Nguyen Tran, Ly Thi Mai Luong, Pham Minh Chinh, Phong K Thai, Dung Phung, Hong HTC Le, Tran Ngoc Dang
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường khác
Link/Doi: https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-022-21064-6
Thông tin bổ sung:
17Họ tên: Ngô Thanh Long, TS
Email: longnt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0868909505
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Cơ sở kỹ thuật cơ khí——————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A Back Propagation Neural Network Model with the Synthetic Minority Over-Sampling Technique for Construction Company Bankruptcy Prediction
Nơi công bố : INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Nhóm tác giả : Ngo Thanh-Long*; Tran-Minh; Le Hong-Chuong
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: DOI: https://doi.org/10.30880/ijscet.2022.13.03.007
Thông tin bổ sung:
2022-124
18Họ tên: Phạm Minh Chinh
Email: chinhpm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0865156832
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Năng lượng và MT————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Higher diesel price is associated with lower level of pollution: Evidence from Vietnam
Nơi công bố : Journal of Cleaner Production
Nhóm tác giả : Trinh Manh Hung, Hieu KT Ngo, Ly MT Luong, Hong HTC Le, Dung Phung, Pham Minh Chinh, Son Nghiem, Nguyen T Hue, Phong K Thai
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652622018509https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132245
Thông tin bổ sung: Impact Factor: 11.072
CiteScore: 15.8
19Họ tên: Phạm Minh Chinh
Email: chinhpm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0865156832
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Năng lượng và MT————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Characteristics of Heavy Metal Pollution in Industrial Sludge and an Environmental–Friendly Removal Method
Nơi công bố : VN J. Hydrometeorology
Nhóm tác giả : Nguyen Van Thinh, Nguyen Thuy Chung, Ly Thi Mai Luong, Pham Minh Chinh, Phan Phuong Anh, Nguyen The Huy, Dang Thi Thuy & Phong K. Thai
Phân loại công bố: Khác
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: http://vnjhm.vn/data/article/1903/1.%20Proofreading%20Update.pdf
Thông tin bổ sung: 10.1016/j.jclepro.2022.132245
20Họ tên: PGS. TS. NGUYẾN ĐỨC LƯỢNG
Email: luongnd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0986071182
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Vi khí hậu————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Seasonal Characteristics of Atmospheric PM2.5 in an Urban Area of Vietnam and the Influence of Regional Fire Activities
Nơi công bố : Atmosphere, 13, 1911
Nhóm tác giả : Bùi Quang Trung, Nguyễn Đức Lượng*, Bùi Thị Hiếu
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.3390/atmos13111911
Thông tin bổ sung:
21Họ tên: PGS. TS. NGUYẾN ĐỨC LƯỢNG
Email: luongnd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0986071182
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Vi khí hậu————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Factors influencing the spatial and temporal variations of surface runoff coefficient in the Red River basin of Vietnam
Nơi công bố : Environmental Earth Sciences (Accepted 14 December 2022)
Nhóm tác giả : Nguyen Hoang Hiep, Nguyen Duc Luong*, Chuen-Fa Ni, Bui Thi Hieu, Nguyen Lan Huong, Bui Du Duong
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s12665-022-10726-w
Thông tin bổ sung:
22Họ tên: TS. Đặng Việt Hưng
Email: hungdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989671516
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Probabilistic incremental dynamic analysis of structures using temporal surrogate model
Nơi công bố : Applied Intelligence
Nhóm tác giả : Truong-Thang Nguyen, Viet-Hung Dang*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s10489-022-04264-y
Thông tin bổ sung:
23Họ tên: TS. Đặng Việt Hưng
Email: hungdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989671516
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Efficient framework for structural reliability analysis based on adaptive ensemble learning paired with subset simulation
Nơi công bố : Structures
Nhóm tác giả : Truong-Thang Nguyen, Viet-Hung Dang*, Huan Xuan Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.istruc.2022.09.072
Thông tin bổ sung:
24Họ tên: TS. Đặng Việt Hưng
Email: hungdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989671516
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Structural reliability analysis using temporal deep learning-based model and importance sampling
Nơi công bố : Structural Engineering and Mechanics
Nhóm tác giả : Truong-Thang Nguyen, Viet-Hung Dang*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.12989/sem.2022.84.3.323
Thông tin bổ sung:
25Họ tên: TS. Đặng Việt Hưng
Email: hungdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989671516
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Digital Twins: A Survey on Enabling Technologies, Challenges, Trends and Future Prospects
Nơi công bố : IEEE Communications Surveys & Tutorials
Nhóm tác giả : Stefan Mihai, Mahnoor Yaqoob, Dang V. Hung, William Davis, Praveer Towakel, Mohsin Raza, Mehmet Karamanoglu, Balbir Barn, Dattaprasad Shetve, Raja V. Prasad, Hrishikesh Venkataraman, Ramona Trestian*, and Huan X. Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1109/COMST.2022.3208773
Thông tin bổ sung:
26Họ tên: PSG.TS Phạm Đức Thoan
Email: thoanpd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0985130128
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: On the Problems of Uniqueness of Meromorphic Mappings from Complete Kähler Manifolds into Projective Varieties
Nơi công bố : Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Nhóm tác giả : Duc Thoan Pham*, Ngoc Quynh Lea and Thi Nhung Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: DOI: https://doi.org/10.37863/umzh.v74i11.6333
Thông tin bổ sung:
27Họ tên: PSG.TS Phạm Đức Thoan
Email: thoanpd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0985130128
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Vanishing theorems for complete Riemannian manifolds with weighted p-Poincare inequality
Nơi công bố : Asian-European Journal of Mathematics
Nhóm tác giả : Duc Thoan Pham*, Van Khien Tran and Dang Tuyen Nguyen
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: DOI: 10.1142/S1793557123501097
Thông tin bổ sung:
28Họ tên: Nguyễn Trường Thắng, PGS. TS.
Email: thangnt2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913322032
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình BTCT————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Experimental and Probabilistic Investigations of the Effect of Fly Ash Dosage on Concrete Compressive Strength and Stress-strain Relationship
Nơi công bố : Periodica Polytechnica Civil Engineering
Nhóm tác giả : Truong-Thang Nguyen, Viet-Hung Dang*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.3311/PPci.20607
Thông tin bổ sung:
29Họ tên: Phạm Thiếu Nga, GVC. TS.
Email: ngapt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989290563
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM KT hệ thống và mạng MT————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Fuzzy Congestion Control and Avoidance for CoAP in IoT Networks
Nơi công bố : Journal IEEE ACCESS
Nhóm tác giả : Pham Thieu Nga, Hoang Dang Hai*, Le Thi Thuy Duong
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://ieeexplore.ieee.org/document/9906978, DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3211296
Thông tin bổ sung: ISI Q1, IF: 3.467
30Họ tên: Nguyễn Lan Phương, TS
Email: phuongnl@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913530567
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc công nghệ—————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Student Life on the Autism Spectrum: Exploring the Role of Student Housing in Experiences of Three Students
Nơi công bố : Journal of Interior Design
Nhóm tác giả : Tackx Elise, Nguyen Phuong, Heylighen Ann
Phân loại công bố: AHCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1111/joid.12227
Thông tin bổ sung: SCImago Q1
Web of Science IF 1,70 (2021)
31Họ tên: Nguyễn Lan Phương, TS
Email: phuongnl@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913530567
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc công nghệ—————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Residential design for adults on the autism spectrum: a scoping review
Nơi công bố : Open House International
Nhóm tác giả : Phuong Nguyen*, Viviana d’Auria, Ann Heylighen
Phân loại công bố: SSCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1108/OHI-12-2021-0254
Thông tin bổ sung: SCImago Q3
Web of Science Journal Impact Factor 0.51 (2021)
32Họ tên: ThS Nguyễn Đặng Tuyên
Email: Tuyennd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0982086575
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Liouville type theorems and gradient estimates for nonlinear heat equations along ancient K-super Ricci flow via reduced geometry
Nơi công bố : Journal of Mathematical Analysis and Applications
Nhóm tác giả : Ha Tuan Dung∗, Nguyen Tien Manh, Nguyen Dang Tuyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2022.126836
Thông tin bổ sung:
33Họ tên: Lê Lan Hương
Email: huongll@huce.edu.vn
Số ĐT: 0986699698
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc công nghệ—————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Relation between Residential Building Types and Public Health of Migrant Workers in Industrial Parks – Case Studies from North Thang Long Industrial Park in Hanoi.
Nơi công bố : AIP Conference Proceedings of Construction Digitalization for Sustainable Development Conference (CDSD).
Nhóm tác giả : Lê Lan Hương * , Nguyễn Thùy Trang
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1063/5.0070693
Thông tin bổ sung:
34Họ tên: Tiến sỹ
Email: hungms@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913559282
Khoa công tác: Khoa Công trình thủy
Bộ môn công tác: ———————BM XD Thuỷ lợi – Thuỷ điện——————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Patch loading resistance prediction of steel plate girders using a deep artificial neural network and an interior-point algorith
Nơi công bố : Steel and Composite Structures
Nhóm tác giả : Sy Hung Mai, Viet-Linh Tran, Duy-Duan Nguyen, Viet Tiep Nguyen, Duc-Kien Thai
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: DOI: https://doi.org/10.12989/scs.2022.45.2.159
Thông tin bổ sung:
35Họ tên: TS. Mai Thị Hồng
Email: hongmt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0904158268
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Static output-feedback peak-to-peak gain control of discrete-time positive linear systems with diverse interval delays
Nơi công bố : Journal of Systems and Control Engineering Vol. 236, No. 8, pp. 1578-1589, 2022
Nhóm tác giả : Mai Thi Hong, Le Van Hien, Trinh Thi Minh Hang
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/09596518221087538
Thông tin bổ sung: Q2 Scimago
36Họ tên: Dương Thu Hằng
Email: hangdt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0936486399
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Effect of carbohydrates on protein hydrolysis in anaerobic digestion.
Nơi công bố : Water Science and Technology
Nhóm tác giả : Thu Hang Duong*, Miriam van Eekert, Katja Grolle, Thi Viet Nga Tran, Grietje Zeeman, and Hardy Temmink.
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.2166/wst.2022.200
Thông tin bổ sung:
37 Họ tên: Nguyễn Ngọc Thoan, NCS
Email: thoannn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0902205468
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công nghệ & QLXD————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Robust forensic-based investigation algorithm for resource leveling in multiple projects
Nơi công bố : Scientia Iranica, Print ISSN 1026-3098, Online ISSN 2345-3605
Nhóm tác giả : Duc-Hoc Tran*, Huu Quoc-Phong Le, Ngoc-Thoan Nguyen, Thanh-Tan Le
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: http://scientiairanica.sharif.edu/article_22933.html
Thông tin bổ sung:
38Họ tên: Đào Duy Toàn, Tiến sỹ
Email: toandd@huce.edu.vn
Số ĐT: +84989522906
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Trắc địa———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Numerical Investigation Of The Uncertainty Of Typhoon Wave Parameters Retrieval Using HF Radar
Nơi công bố : Journal of Marine Science and Technology
Nhóm tác giả : Toan Duy DAO, Hwa Chien*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: DOI: 10.51400/2709-6998.2586
Thông tin bổ sung:
39Họ tên: Nguyễn Anh Đức, TS.
Email: ducna@huce.edu.vn
Số ĐT: 0904624088
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công nghệ & QLXD————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Delay factors in the construction of irrigation and hydropower projects in Vietnam
Nơi công bố : ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING
Nhóm tác giả : Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Hữu Huế, Nguyễn Anh Đức, Đinh Tuấn Hải(*)
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://journals.pan.pl/dlibra/show-content?id=126818
Thông tin bổ sung:
40Họ tên: Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Tổ chức kế hoạch———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: How do contractors select material suppliers for construction projects? Evidence from Vietnam
Nơi công bố : Archives of Civil Engineering
Nhóm tác giả : Nguyen Quoc Toan*, Nguyen Thi My Hanh, Nguyen Van Tam, Pham Xuan Anh, Đinh Tuan Hai, Nguyen Thi Thuy
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: 10.24425/ace.2022.141885
Thông tin bổ sung:
41Họ tên: Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Tổ chức kế hoạch———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Trends in BIM Tools Adoption in Construction Project Implementation: A Case Study in Vietnam
Nơi công bố : Lecture Notes in Civil Engineering
Nhóm tác giả : Nguyen Quoc Toan*, Nguyen Van Tam, Pham Xuan Anh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-10853-2_2
Thông tin bổ sung:
42Họ tên: Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Tổ chức kế hoạch———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Socio-economic analysis of investment projects to build urban drainage works with ODA of the World Bank in Vietnam
Nơi công bố : International Journal of Economics and Finance Studies
Nhóm tác giả : Nguyen Thi Tuyet Dung, Vu Kim Yen, Vu Manh Luan, Nguyen Quoc Toan*, Nguyen Thi Thu Phuong
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: 10.34111/ijefs. 20220061
Thông tin bổ sung:
43Họ tên: Nguyễn Tuấn Trung
Email: trungnt2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0906226621
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình BTCT————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: EXPERIMENTAL STUDY ON PERVIOUS CEMENT AND PERVIOUS GEOPOLYMER CONCRETES USING SEA SAND AND SEAWATER
Nơi công bố : International Journal of GEOMATE
Nhóm tác giả : Dong Nguyen-Van, *Trung Nguyen-Tuan and Tung Pham-Thanh
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.21660/2022.99.3592
Thông tin bổ sung:
44Họ tên: Ths. Lê Minh Khuê
Email: khuelm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0978364466
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Qui hoạch—————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Land redevelopment under ambiguous property rights in transitional Vietnam: A case of spatial transformation in Hanoi city center
Nơi công bố : Land Use Policy
Nhóm tác giả : *Minh Khue Le, Jieming Zhu, Hoang Linh Nguyen
Phân loại công bố: SSCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106290
Thông tin bổ sung: Land Use Policy: High Impact Research Articles
– 3 Year Journal’s Impact IF: 5.493
– Journal’s Impact IF Ranking: Q1
45Họ tên: ThS Nguyễn Đặng Tuyên
Email: Tuyennd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0982086575
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A Note on p-Harmonic ℓ -Forms on Complete Non-compact Manifolds
Nơi công bố : Mediterranean Journal of Mathematics
Nhóm tác giả : Ha Tuan Dung, Nguyen Thac Dung and Nguyen Dang Tuyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s00009-023-02280-x
Thông tin bổ sung:
46Họ tên: Vũ Văn Thẩm, Tiến sĩ
Email: thamvv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0972811818
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Free vibration analysis of piezoelectric functionally graded porous plates with graphene platelets reinforcement by pb-2 Ritz method
Nơi công bố : Composite Structures
Nhóm tác giả : Huu-Quoc Tran, Van-Tham Vu *, Minh-Tu Tran
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2022.116535
Thông tin bổ sung:
47Họ tên: Hoàng Minh Giang, TS
Email: gianghm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0949438385
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Công nghệ và Quản lý MT————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Performance and neural modeling of a compost-based biofilter treating a gas-phase mixture of benzene and xylene
Nơi công bố : Environmental Research
Nhóm tác giả : Hoang Minh Giang*, Nguyen Thi Huyen Nga, Eldon R.Rene, Hoang Ngoc Ha, SunitaVarjani
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.114788
Thông tin bổ sung:
48Họ tên: Phạm Việt Anh, TS
Email: anhpv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0988963672
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Cơ học đất – Nền móng———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Cyclic behavior of saturated soil: a new 3D model
Nơi công bố : European Journal of Environmental and Civil Engineering
Nhóm tác giả : Viet Anh Pham, Minh-Ngoc Vu*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/19648189.2022.2068653
Thông tin bổ sung:
49Họ tên: Lương Minh Tuấn, TS
Email: tuanlm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0982864860
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Vật lý——————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Binder ratio in the two-dimensional q-state clock model
Nơi công bố : PHYSICAL REVIEW E
Nhóm tác giả : Luong Minh Tuan, Ta Thanh Long, Duong Xuan Nui, Pham Tuan Minh, Nguyen Duc Trung Kien, and Dao Xuan Viet*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.106.034138
Thông tin bổ sung:
50Họ tên: GS. TS. Trần Minh Tú
Email: tutm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0912101173
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Static bending mesh-free analysis of smart piezoelectric porous beam reinforced with graphene platelets
Nơi công bố : Proc IMechE Part C: J Mechanical Engineering Science
Nhóm tác giả : Tran Quang Hung, Do Minh Ducand Tran Minh Tu*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: DOI: 10.1177/09544062221133032
Thông tin bổ sung:
51Họ tên: TS. Vũ Đan Chỉnh
Email: chinhvd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0912304897
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM KTXD Công trình biển & ĐÔBC———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Numerical models for stress analysis of non-uniform corroded tubular members under compression
Nơi công bố : Structural Engineering and Mechanics
Nhóm tác giả : Vũ Đan Chỉnh*, Nguyễn Thị Thu Hà
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.12989/sem.2022.84.4.517
Thông tin bổ sung:
52Họ tên: TS. Vũ Đan Chỉnh
Email: chinhvd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0912304897
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM KTXD Công trình biển & ĐÔBC———
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Detection of the instantaneous frequency degradation due to damages of a fixed offshore jacket platform using the iEEMD-based Hilbert Huang transform under a wave excitation
Nơi công bố : Structural Control Health Monitoring
Nhóm tác giả : Nguyễn Thành Trung*, Nguyễn Hữu Hưng, Thái Thị Kim Chi, Nguyễn Đức Thị Thu Định, Bùi Ngọc Dũng, Vũ Đan Chỉnh
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: https://doi.org/10.1002/stc.3129
Thông tin bổ sung:
53Họ tên: Vũ Ngọc Sơn, Tiến sĩ
Email: sonvn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0983880553
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Seismic Behavior of Reinforced Concrete Short Columns Subjected to Varying Axial Load
Nơi công bố : ACI STRUCTURAL JOURNAL
Nhóm tác giả : Ngoc Son Vu, Bing Li, and Cao Thanh Ngoc Tran
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: DOI: 10.14359/51736108
Thông tin bổ sung:
54Họ tên: Nguyễn Ngọc Thoan, NCS
Email: thoannn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0902205468
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công nghệ & QLXD————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Improved detection network model based on YOLOv5 for warning safety in construction sites
Nơi công bố : International Journal of Construction Management
Nhóm tác giả : Nguyen Ngoc-Thoan, Dao-Quang Thanh Bui, Cuong N. N. Tran & Duc-Hoc Tran*
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/15623599.2023.2171836
Thông tin bổ sung: Scopus IF 3.83
SCImago Q2
55Họ tên: Thạc sỹ Phó Bảo Bình
Email: binhpb@huce.edu.vn
Số ĐT: 0904549979
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Điện kỹ thuật——————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Model predictive control for distributed MPPT algorithm of cascaded H-Bridge multilevel grid-connected PV inverters
Nơi công bố : Journal of Electrical Engineering
Nhóm tác giả : Binh Pho Bao, Chung Mai Van, Minh Tran Trong, Phuong Vu Hoang
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.2478/jee-2022-0040
Thông tin bổ sung:
56Họ tên: Thạc sỹ Phó Bảo Bình
Email: binhpb@huce.edu.vn
Số ĐT: 0904549979
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Điện kỹ thuật——————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: An Artificial Neural Network-Based Model Predictive Control Of Cascaded H-Bridge Multilevel Inverter
Nơi công bố : International Journal of Renewable Energy Research
Nhóm tác giả : Bao Binh Pho, Minh Hoan Tran, Trong Minh Tran, Phuong Vu*
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.20508/ijrer.v12i3.13145.g8513
Thông tin bổ sung:
57Họ tên: TS. Lê Mạnh Cường
Email: cuonglm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989410222
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Hoá học—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Adsorptive removal of heavy metals from water using thermally treated laterite: an approach for production of drinking water from rain water
Nơi công bố : Journal of Dispersion Science and Technology
Nhóm tác giả : Tran Dinh Trinh*, Vu Duc Toan, Le Manh Cuong
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/01932691.2023.2165094
Thông tin bổ sung:
58Họ tên: Ngô Thanh Long, TS
Email: longnt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0868909505
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Cơ sở kỹ thuật cơ khí——————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: An estimation of the safety risk factors encountered during tower crane installation and dismantling on construction sites in Vietnam
Nơi công bố : The International Journal of Sustainable Construction Engineering Technology
Nhóm tác giả : Ngô Thanh Long*
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường khác
Link/Doi: https://doi.org/10.30880/ijscet.2023.14.01.031
Thông tin bổ sung:
59Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tân
Email: tannn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0942158768
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Thí nghiệm & KĐCT————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Investigation of Ultrasonic Pulse Velocity Reduction in Reinforced Concrete Members Exposed to High Temperature
Nơi công bố : Journal of Materials and Engineering Structures
Nhóm tác giả : Le Vinh An, Nguyen Thi Thanh Thao, Nguyen Ngoc Tan*
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://revue.ummto.dz/index.php/JMES/issue/view/202
Thông tin bổ sung:
60Họ tên: TS.Chu Thị Thu Hiền
Email: hienctt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989263379
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Hoá học—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Photodegradation of ciprofloxacin antibiotic in water by using ZnO-doped g-C3N4 photocatalyst
Nơi công bố : Chemosphere
Nhóm tác giả : Doan Van Thuan, Tuan B.H. Nguyen, Thi Huong Pham*, Jitae Kim, Thi Thu Hien Chu, Minh Viet Nguyen, Khoa Dang Nguyen, Wedad A. Al-onazi, Mohamed S. Elshikh
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : —
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136408
Thông tin bổ sung:
61Nội dung thông điệp:
Họ tên: TS.Chu Thị Thu Hiền
Email: hienctt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989263379
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Hoá học—————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Improved Cr (VI) adsorption performance in wastewater and groundwater by synthesized magnetic adsorbent derived from Fe3O4 loaded corn straw biochar
Nơi công bố : Environmental Research
Nhóm tác giả : Thi Thu Hien Chu*, Minh Viet Nguyen
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : —
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.114764
Thông tin bổ sung:
62Họ tên: TS.Chu Thị Thu Hiền
Email: hienctt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989263379
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Hoá học—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Latest insights on eco-friendly metal base d-electrocatalyst for oxygen evolution reaction: Challenges, and future perspectives
Nơi công bố : Chemical Molecular Catalysis
Nhóm tác giả : Yingji Wu, Yongnan Zhan, Minh Viet Nguyen, Thi Thu Hien Chu, Tuan B.H. Nguyen⁎, Elena-Niculina Dragoi⁎, Changlei Xi
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : —
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.mcat.2022.112818
Thông tin bổ sung:
63Họ tên: TS.Chu Thị Thu Hiền
Email: hienctt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989263379
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Hoá học—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Enhanced photodegradation of tetracycline in wastewater and conversion of CO2 by solar light assisted ZnO/g-C3N4 Author links open overlay panel
Nơi công bố : Environmental Research
Nhóm tác giả : Thi Huong Pham, Man Hieu Tran, Thi Thu Hien Chu, Yusik Myung, Sung Hoon Jung, Mitesh Gmapari, KimTaeyoung*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : —
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.114825
Thông tin bổ sung:
64Họ tên: Đinh Quang Cường
Email: cuongdq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913531574
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM KTXD Công trình biển & ĐÔBC———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Effects of bottom roughness on wave transmission across a submerged reef
Nơi công bố : Frontiers in Marine Science
Nhóm tác giả : Dinh Quang Cuong1,*, Nguyen Quang Tao1, Ho Duc Dat1, Mai Cao Tri1
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1113195
Thông tin bổ sung:
65Họ tên: Đinh Quang Cường
Email: cuongdq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913531574
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM KTXD Công trình biển & ĐÔBC———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Assessment of Dynamic Effects of Wave Loads in Fatigue Analysis for Fixed Steel Offshore Structures
Nơi công bố : Civil Engieering Juornal
Nhóm tác giả : *Dinh Quang Cuong, Bui The Anh
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: http://dx.doi.org/10.28991/CEJ-2023-09-02-016
Thông tin bổ sung:
66Họ tên: Đinh Quang Cường
Email: cuongdq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913531574
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM KTXD Công trình biển & ĐÔBC———
Vai trò công bố: Khác
Tên công bố: Strength analysis of fixed steel jacket structure under dynamic effects of wave loads in Vietnam sea conditions
Nơi công bố : International Journal of GEOMATE
Nhóm tác giả : Bui The Anh, *Dinh Quang Cuong
Phân loại công bố: SSCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.21660/2023.103.g12171
Thông tin bổ sung: Corresponding Author: *Dinh Quang Cuong
67Họ tên: Nguyễn Thị Thúy, Tiến sĩ
Email: thuynt3@huce.edu.vn
Số ĐT: 0978858833
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Kinh tế và QL BĐS———————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Evaluating Risk Management Perspectives of Parties in Construction Projects Funded by Vietnam Government’s Budget
Nơi công bố : The Open Construction & Building Technology Journal
Nhóm tác giả : Đinh Tuấn Hải*, Nguyễn Thị Thúy
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: DOI: 10.2174/18748368-v16-e221117-2022-11, 2022, 16, e187483682211110
Thông tin bổ sung:
68Họ tên: Nguyễn Văn Lợi, TS
Email: loinv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0796 190 787
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Free Vibration Analysis of Toroidal Shell Segments with Novel Four-Unknown Refined Theory
Nơi công bố : Lecture Notes in Civil Engineering/ Proceedings of The 17th East Asian-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, 2022
Nhóm tác giả : Van-Loi Nguyen, Suchart Limkatanyu, Jaroon Rungamornrat*
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-19-7331-4_72
Thông tin bổ sung:
69Họ tên: PGS.TS Nguyễn Ngọc Lâm
Email: lamnn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0938124983
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Vật liệu xây dựng—————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Long-term strength and porosity of mortars based on ettringite binder
Nơi công bố : Magazine of Civil Engineering
Nhóm tác giả : N.L. Nguyen, J.F. Georgin, E. Prud’Homme
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: 10.34910/MCE.118.2
Thông tin bổ sung:
70Họ tên: Lưu Thị Diệu Chinh
Email: chinhltd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0363990048
Khoa công tác: Khoa Công trình thủy
Bộ môn công tác: ———————BM XD Thuỷ lợi – Thuỷ điện——————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Flash flood and landslide susceptibility analysis for a mountainous roadway in Vietnam using spatial modeling
Nơi công bố : Quaternary Science Advances
Nhóm tác giả : Chinh Luu*, Hang Ha, Quynh Duy Bui, Ngoc-Dung Luong, Dong Thanh Khuc, Hung Vu, Dinh Quoc Nguyen
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.qsa.2023.100083
Thông tin bổ sung:
71PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tân
Email: tannn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0942158768
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Thí nghiệm & KĐCT————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Nonlinear finite element analysis of FRP‑strengthened full‑size reinforced concrete beams
Nơi công bố : Innovative Infrastructure Solutions
Nhóm tác giả : Ngoc Tan Nguyen*, Trung Kien Nguyen, Duc Hieu Du, Duc Nhan Nguyen, The Son Kieu
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s41062-023-01110-z
Thông tin bổ sung:
72Họ tên: TS. Vũ Thái Sơn
Email: sonvt2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0971899888
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Cầu và Công trình ngầm———————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Predicting the Compressive Strength and the Effective Porosity of Pervious Concrete Using Machine Learning Methods
Nơi công bố : KSCE Journal of Civil Engineering
Nhóm tác giả : Lê Bá Anh, Vũ Việt Hưng, Soo-Yeon Seo, Trần Bảo Việt*, Nguyễn Sỹ Tuân, Lê Minh Cường, Vũ Thái Sơn
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s12205-022-1918-z
Thông tin bổ sung:
73Họ tên: TS. Vũ Thái Sơn
Email: sonvt2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0971899888
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Cầu và Công trình ngầm———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A refined Morphological Representative Pattern approach to the behavior of polydisperse highly filled inclusion-matrix composites
Nơi công bố : International Journal of Solids and Structures
Nhóm tác giả : Vũ Thái Sơn, Trần Bảo Việt*, Nguyễn Hoàng Quân, Chateau Xavier
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2023.112253
Thông tin bổ sung:
74Họ tên: Ths. Nguyễn Danh Giang
Email: giangnd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0969978929
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Điện kỹ thuật——————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Fractional Order Active Disturbance Rejection Control for Canned Motor Conical Active Magnetic Bearing-Supported Pumps
Nơi công bố : Inventions 2023
Nhóm tác giả : Danh Huy Nguyen , The Tai Ta ,Le Minh Vu,Van Trong Dang, *Danh Giang Nguyen, Duc Thinh Le, Duy Dinh Nguyen, Tung Lam Nguyen
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.3390/inventions8010015
Thông tin bổ sung:
75Họ tên: TS. Nguyễn Thị Thu Hà
Email: hantt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0947259708
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM CSKTXD Công trình biển & CTVB———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Wave overtopping processes for very mild sloping and shallow foreshores
Nơi công bố : TUDelft Publisher
Nhóm tác giả : Nguyen Thi Thu Ha, Vu Dan Chinh
Phân loại công bố: Khác
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.4233/uuid206d8f37-4d4c-4af9-9da3-8d57fce769e8
Thông tin bổ sung: Sách chuyên khảo ISBN 9 789463 665247
76Họ tên: TS. Nguyễn Thị Thu Hà
Email: hantt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0947259708
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM CSKTXD Công trình biển & CTVB———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: The evolution of spectral wave periods at the structure toe over very gentle foreshores under extreme conditions
Nơi công bố : Proceedings of International Conference: Technology in Natural Disaster Prevention and Risk reduction (2022)
Nhóm tác giả : Nguyen Thi Thu Ha, Vu Dan Chinh
Phân loại công bố: Khác
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: ISBN 9 786043 570700
Thông tin bổ sung:
77Họ tên: Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Tổ chức kế hoạch———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Factors affecting the delay of urban development investment projects: A case of Vietnam
Nơi công bố : International Journal of Innovative Research and Scientific Studies
Nhóm tác giả : Pham Xuan Anh, Tran Phuong Nam, Nguyen Quoc Toan*, Hoang Duy Long, Bui Viet Thi
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.53894/ijirss.v6i3.1553
Thông tin bổ sung: https://www.ijirss.com/index.php/ijirss/article/view/1553/359
78Họ tên: Trần Đình Trọng, TS
Email: trongtd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0962756180
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Trắc địa———————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Assessing the Effect of Open-Pit Mining Activities and Urbanization on Fine Particulate Matter Concentration by Using Remote Sensing Imagery: A Case Study in Binh Duong Province, Vietnam
Nơi công bố : In book: Advances in Geospatial Technology in Mining and Earth SciencesPublisher: Springer
Nhóm tác giả : Thanh Dong Khuc, Long Quoc Nguyen, Dinh Trong Tran*, Van Anh Tran, Quynh Nga Nguyen, Xuan Quang Truong & Hien Quang Pham
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: 10.1007/978-3-031-20463-0_5
Thông tin bổ sung:
79Họ tên: TS. Lê Mạnh Cường
Email: cuonglm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989410222
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Hoá học—————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Quy trình chế tạo sơn silicat chịu nhiệt độ, chịu mặn, chịu ăn mòn axit, bazo
Nơi công bố : Cục sở hữu trí tuệ
Nhóm tác giả : Lê Mạnh Cường
Phân loại công bố: Sáng chế
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
80Họ tên: Vy Sơn Tùng, TS
Email: tungvs@huce.edu.vn
Số ĐT: +61473014143
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Full-scale tests of load-bearing LSF walls made of built-up CFS channel sections under fire conditions
Nơi công bố : Thin-Walled Structures
Nhóm tác giả : Son Tung Vy, Mahen Mahendran, Edward Steau, Anthony Ariyanayagam
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.tws.2023.110763
Thông tin bổ sung:
81Họ tên: Lưu Thị Diệu Chinh
Email: chinhltd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0363990048
Khoa công tác: Khoa Công trình thủy
Bộ môn công tác: ———————BM XD Thuỷ lợi – Thuỷ điện——————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Urban flood risk assessment using Sentinel-1 on the google earth engine: A case study in Thai Nguyen city, Vietnam
Nơi công bố : Remote Sensing Applications: Society and Environment
Nhóm tác giả : Hung Mai Sy, Chinh Luu*, Quynh Duy Bui, Hang Ha, Dinh Quoc Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.rsase.2023.100987
Thông tin bổ sung:
82Họ tên: TS. Nguyễn Công Thắng
Email: thangnc@huce.edu.vn
Số ĐT: 0912845021
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Vật liệu xây dựng—————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Bê tông nhẹ cốt liệu rỗng chịu lực sử dụng polystyren tái chế kết hợp cenosphere với nano silica và phương pháp chế tạo bê tông nhẹ cốt liệu rỗng này
Nơi công bố : Sáng chế, Cục Sở hữu trí tuệ
Nhóm tác giả : Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Văn Tuấn, Hàn Ngọc Đức, Lê Việt Hùng
Phân loại công bố: Sáng chế
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
83Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
Email: tuannv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0909886386
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Vật liệu xây dựng—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Service life of concrete culverts repaired with biological sulfate-resisting mortars
Nơi công bố : Computers and Concrete
Nhóm tác giả : Hyun-Sub Yoon, Keun-Hyeok Yang*, Nguyen Van Tuan, Seung-Jun Kwon
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.12989/cac.2022.30.6.409
Thông tin bổ sung: Computers and Concrete, Vol. 30, No. 6 (2022) 409-419, (SCIE, Q1, IF=3,948), ISSN 1598818X. DOI: 10.12989/cac.2022.30.6.409
84Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
Email: tuannv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0909886386
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Vật liệu xây dựng—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Hỗn hợp bê tông tính năng siêu cao và phương pháp sản xuất hỗn hợp này
Nơi công bố : Sáng chế, Cục Sở hữu trí tuệ
Nhóm tác giả : Phạm Mạnh Hào, Nguyễn Văn Thao, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Công Thắng, Lương Như Hải
Phân loại công bố: Giải pháp hữu ích
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
85Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
Email: tuannv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0909886386
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Vật liệu xây dựng—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Tường biển bê tông có mũi hắt sóng bảo vệ đô thị và khu du lịch ven biển
Nơi công bố : GPHI, Cục Sở hữu trí tuệ
Nhóm tác giả : Trần Thanh Tùng, Lê Hải Trung, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Văn Kựu, Nguyễn Văn Tuấn
Phân loại công bố: Giải pháp hữu ích
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: Số Bằng 2966, cấp ngày 06/07/2022
86Họ tên: Hà Mạnh Hùng, PGS.TS
Email: hunghm@huce.edu.vn
Số ĐT: 098909898
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: An efficient differential evolution-based method for optimization of steel frame structures using direct analysis
Nơi công bố : Structures
Nhóm tác giả : QA Vu, TS Cao, TTT Nguyen, HH Nguyen, VH Truong, MH HA*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.istruc.2023.03.020
Thông tin bổ sung: SCIE – Q1, IF = 4.01
87Họ tên: TS. Hồ Sỹ Tá
Email: tahs@huce.edu.vn
Số ĐT: 0904339670
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Vật lý——————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Optical activity and transport in twisted bilayer graphene: Spatial dispersion effects
Nơi công bố : Physical Review B
Nhóm tác giả : S. Ta Ho and V. Nam Do
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.195141
Thông tin bổ sung:
88Họ tên: ThS. Nguyễn Văn Tâm
Email: tamnv2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0904559957
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Tổ chức kế hoạch———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: TOWARDS ACHIEVING “TWO PARALLEL OBJECTIVES” DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN VIETNAM: A RESPONSE STRATEGIES ANALYSIS
Nơi công bố : Public Administration Issues
Nhóm tác giả : Nguyen Van Tam
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: 10.17323/1999-5431-2022-0-6-07-32
Thông tin bổ sung:
89Họ tên: Trần Đình Trọng, Tiến sỹ
Email: trongtd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0962756180
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Trắc địa———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Crustal displacement in Vietnam using CORS data during 2018 – 2021
Nơi công bố : Earth Sciences Research Journal
Nhóm tác giả : Dinh Trong Tran*, Dinh Huy Nguyen, Ngoc Quang Vu, Quoc long Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.15446/esrj.v27n1.102630
Thông tin bổ sung:
90Họ tên: Tống Đức năng, Thạc sỹ
Email: nangtd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0948826297
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Cơ sở kỹ thuật cơ khí——————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: HỆ THỐNG THIẾT BỊ ÉP KIỆN VÀ ĐÓNG BAO CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT, VÀ QUY TRÌNH ĐÓNG BAO CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT SỬ DỤNG HỆ THỐNG THIẾT BỊ ÉP KIỆN VÀ ĐÓNG BAO NÀY
Nơi công bố : Bộ khoa học và công nghệ – Cục sở hữu trí tuệ
Nhóm tác giả : Nguyễn Ngọc Linh*, Nguyễn Văn Kựu, Nguyễn Thị Thế Nguyên, Lê Hải Trung, Nguyễn Anh Ngọc, Tống Đức Năng, Đỗ Văn Nhất, Nguyễn Ngọc Hùng.
Phân loại công bố: Sáng chế
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
91Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tân
Email: tannn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0942158768
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Thí nghiệm & KĐCT————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Experimental study, numerical simulation and GRNN model for predicting the flexural loading capacity of corroded reinforced concrete beams
Nơi công bố : European Journal of Environmental and Civil Engineering
Nhóm tác giả : Nguyen Ngoc Tan, Tran Hoai Anh, Dang Vu Hiep, Nguyen Hoang Giang
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/19648189.2023.2214213
Thông tin bổ sung:
92Họ tên: TS. Nguyễn Hướng Dương
Email: duongnh2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0973092239
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Cầu và Công trình ngầm———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Damage detection in slab structures based on two-dimensional curvature mode shape method and Faster R-CNN
Nơi công bố : Advances in Engineering Software
Nhóm tác giả : Duong Huong Nguyen, Magd Abdel Wahab
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2022.103371
Thông tin bổ sung:
93Họ tên: Ngô Thanh Long, TS
Email: longnt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0868909505
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Cơ sở kỹ thuật cơ khí——————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Intensified ammonia stripping from landfill leachate using a High-Performance Rotating Reactor
Nơi công bố : Journal of Environmental Chemical Engineering
Nhóm tác giả : Viet M. Trinh; Thao Phuong Nguyen; Tung Huu Pham; Hieu Minh Trinh; Minh Tuan Nguyen; Manh Van Do; Tuyen Van Trinh
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : —
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.110416
Thông tin bổ sung:
94Họ tên: Nguyễn Trường Thắng, PGS. TS
Email: thangnt2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913322032
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình BTCT————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Determination of reinforced fly ash concrete columns’ resistance using nonlinear models of materials
Nơi công bố : Periodica Polytechnica Civil Engineering
Nhóm tác giả : Viet-Hung Dang, Vongchith Sykhampha, Truong-Thang Nguyen*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.3311/PPci.20626
Thông tin bổ sung:
95Họ tên: Nguyễn Anh Đức, TS.
Email: ducna@huce.edu.vn
Số ĐT: 0904624088
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công nghệ & QLXD————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Modeling labor productivity in high-rise building construction projects using neural networks
Nơi công bố : ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING
Nhóm tác giả : Nguyễn Anh Đức(*), Trần Quang Dũng, Nguyễn Ngọc Thoan, Trần Hồng Hải
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://journals.pan.pl/dlibra/show-content?id=126858
Thông tin bổ sung:
96Họ tên: TS Nguyễn Hùng Cường
Email: cuongnh@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989097047
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công nghệ & QLXD————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: APPLICATIONS OF NEURAL NETWORK AND NEURO-FUZZY NETWORK TO ESTIMATE THE PARAMETERS OF SELF-COMPACTING CONCRETE
Nơi công bố : International Journal of GEOMATE
Nhóm tác giả : Cuong Hung Nguyen, and*Linh Hoai Tran
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.21660/2023.106.3656
Thông tin bổ sung:
97Họ tên: NCS. ThS. Nguyễn Trần Hiếu
Email: hieunt2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0904733328
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Solving Engineering Optimization Problems Using Machine Learning Classification-Assisted Differential Evolution
Nơi công bố : Proceedings of the International Conference of Steel and Composite for Engineering Structures ICSCES 2022
Nhóm tác giả : Nguyễn Trần Hiếu*, Nguyễn Hướng Dương, Vũ Anh Tuấn
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-24041-6_1
Thông tin bổ sung:
98Họ tên: NCS. ThS. Nguyễn Trần Hiếu
Email: hieunt2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0904733328
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Investigation of the Collapse of the Steel Space Truss Roof Induced by Wind Action
Nơi công bố : Recent Advances in Structural Health Monitoring and Engineering Structures
Nhóm tác giả : Nguyễn Trần Hiếu*, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Như Hoàng, Nguyễn Văn Cường, Vũ Anh Tuấn
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-19-4835-0_26
Thông tin bổ sung:
99Họ tên: Cao Tuấn Anh
Email: anhct@huce.edu.vn
Số ĐT: 0983060710
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công nghệ & QLXD————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Experimental Study on Flexural Behavior of RC–UHPC Slabs with EPS Lightweight Concrete Core
Nơi công bố : Buildings
Nhóm tác giả : Tuan-Anh Cao, Manh-Tuan Nguyen, Thai-Hoan Pham and Dang-Nguyen Nguyen *
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://www.mdpi.com/2075-5309/13/6/1372/pdf
Thông tin bổ sung:
100Họ tên: GS.TS. Trần Văn Liên
Email: LienTV@huce.edu.vn
Số ĐT: 0912260745
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Free vibration analysis of stepped FGM nanobeams using nonlocal dynamic stiffness model
Nơi công bố : Journal of Low Frequency Noise,Vibration and Active Control
Nhóm tác giả : Tran Van Lien, Tran Binh Dinh and Phan Thi Thu Phuong
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1177/14613484231160134
Thông tin bổ sung:
101Họ tên: GS. TS. Trần Minh Tú
Email: tutm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0912101173
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Free and Forced Vibration Characteristics of Functionally Graded Sandwich Beam with GPL-Reinforced Porous Core
Nơi công bố : Lecture Notes in Civil Engineering
Nhóm tác giả : Tran Quang Hung, Do Minh Duc, and Tran Minh Tu
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: doi.org/10.1007/978-981-19-7331-4_114
Thông tin bổ sung:
102Họ tên: GS. TS. Trần Minh Tú
Email: tutm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0912101173
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Static analysis of functionally graded saturated porous plate rested on pasternak elastic foundation by using a new quasi-3D higher-order shear deformation theory
Nơi công bố : Archive of Applied Mechanics
Nhóm tác giả : Vu Ngoc Tru, Nguyen Van Long, Tran Minh Tu and Vu Thi Thu Trang
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: doi.org/10.1007/s00419-023-02397-1
Thông tin bổ sung:
103Họ tên: Vũ Hoài Nam
Email: namvh2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0911245869
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Đường ôtô – Đường ĐT———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Effect of Driver Safety Attitude and Risk Perception on Driving Behaviors in Vietnam
Nơi công bố : Transportation Infrastructure and Sustainable Development, TISDIC 2023
Nhóm tác giả : Nam Hoai Vu, Dinh Do Duy, Dung Huu Nguyen, Tho Phan Cao, Long Quoc Hoang
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: Chấp nhận đăng ???
104Họ tên: PGS.TS.Tạ Quỳnh Hoa
Email: hoatq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0983280775
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc công nghệ—————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: An Evaluation of Public Spaces in the Peri-Urban Areas of Hanoi in the Urbanization Process, 2008 to Present: Comparative Studies in Three New Wards of Hanoi, Vietnam
Nơi công bố : Mookherjee, D., Pomeroy, G.M., Huong, L.T.T. (eds) Urban Transformational Landscapes in the City-Hinterlands of Asia. Advances in 21st Century Human Settlements. Springer, Singapore.
Nhóm tác giả : Ta Quynh Hoa*, Nguyen Quang Minh, Doan The Trung, Nguyen Manh Tri, Dinh Thi Dieu, Chu Ngoc Huyen & Phan Tien Hau
Phân loại công bố: Scopus – Book chapter
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-19-8726-7_4
Thông tin bổ sung: 10.1007/978-981-19-8726-7_4
105Họ tên: PGS. TS Trần Hữu Quôc
Email: quocth@huce.edu.vn
Số ĐT: 0916600081
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Nonlinear static analysis of bi-directional functionally graded sandwich plates in thermal environments by a higher-order finite element model
Nơi công bố : Thin-Walled Structures
Nhóm tác giả : Van-Chinh Nguyen, Huu-Quoc Tran*, Van-Vinh Pham
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.tws.2023.110819
Thông tin bổ sung:
106Họ tên: TS. Phạm Văn Tới
Email: toipv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0966292887
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Năng lượng và MT————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Effect of hydrothermal process as a pretreatment method on the characteristics of sewage sludge
Nơi công bố : Vietnam Journal of Science and Technology
Nhóm tác giả : Van Toi Pham*, Viet-Anh Nguyen, Chang-Ping Yu
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: doi:10.15625/2525-2518/17329
Thông tin bổ sung:
107Họ tên: Ths Lê Thị Thùy Dương
Email: duongltt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0904310277
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM KT hệ thống và mạng MT————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Avoiding Congestion for Coap Burst Traffic
Nơi công bố : EAI Endorsed Transactions on Internet of Things
Nhóm tác giả : Thi Thuy Duong Le , Dang Hai Hoang* , Thieu Nga Pham
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.4108/eetiot.v9i1.2655
Thông tin bổ sung:
108Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
Email: tuannv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0909886386
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Vật liệu xây dựng—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Bê tông nhẹ cường độ cao sử dụng hạt vi cầu rỗng từ tro bay và phương pháp chế tạo bê tông nhẹ cường độ cao này
Nơi công bố : Cục Sở hữu trí tuệ
Nhóm tác giả : Lê Việt Hùng, Lê Trung Thành, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Công Thắng
Phân loại công bố: Sáng chế
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
109Họ tên: Đinh Văn Hiệp, PGS.TS
Email: hiepdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0976935916
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Đường ôtô – Đường ĐT———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Assessment of Electric Two-Wheelers Development in Establishing a National E-Mobility Roadmap to Promote Sustainable Transport in Vietnam
Nơi công bố : Sustainability
Nhóm tác giả : Dinh Van Hiep*, Nam Hoai Tran, Nguyen Anh Tuan, Tran Manh Hung, Ngo Viet Duc, Hoang Tung
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.3390/su15097411
Thông tin bổ sung:
110Họ tên: Nguyễn Trung Kiên, TS
Email: kiennt3@huce.edu.vn
Số ĐT: 0907141086
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Insights into the compressive and tensile strengths of viscocohesive–frictional particle agglomerates
Nơi công bố : Computational Particle Mechanics
Nhóm tác giả : Thanh-Trung Vo, Trung-Kien Nguyen*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s40571-023-00601-1
Thông tin bổ sung:
111Họ tên: Nguyễn Trung Kiên, TS
Email: kiennt3@huce.edu.vn
Số ĐT: 0907141086
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Discrete element investigation of the mobility of granular mass flows
Nơi công bố : Solid State Communications
Nhóm tác giả : Thanh-Trung Vo*, Dinh-Minh Tran, Tien-Cuong Nguyen, Trung-Kien Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.ssc.2023.115190
Thông tin bổ sung:
112Họ tên: GVC.Ths.Nguyễn Thị Nha Trang
Email: trangntn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0979021927
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Kinh tế xây dựng———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Development of a Novel Artificial Intelligence Model for Better Balancing Exploration and Exploitation
Nơi công bố : International Journal of Computational Intelligence and Applications
Nhóm tác giả : Pham Vu Hong Son, Nguyen Thi Nha Trang*
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus (Kiểm tra lại)
Link/Doi: https://doi.org/10.1142/S1469026823500013
Thông tin bổ sung:
113Họ tên: GVC.Ths.Nguyễn Thị Nha Trang
Email: trangntn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0979021927
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Kinh tế xây dựng———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Optimization of production schedules of multi-plants for dispatching ready-mix concrete trucks by integrating grey wolf optimizer and dragonfly algorithm
Nơi công bố : Engineering, Construction and Architectural Management
Nhóm tác giả : Pham Vu Hong Son, Nguyen Thi Nha Trang*, Chau Quang Dat
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1108/ECAM-12-2022-1176
Thông tin bổ sung:
114Họ tên: Trần Hoài Sơn, Thạc sỹ
Email: sonth@huce.edu.vn
Số ĐT: 0983317087
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Autoclaved aerated concrete grains as alternative absorbent and filter media for phosphorus recovery from municipal wastewater: A case study in Hanoi, Vietnam
Nơi công bố : Environmental Technology & Innovation
Nhóm tác giả : Trần Hoài Sơn, Trần Thị Việt Nga, Dương Thu Hằng, Nguyễn Lan Hương, Ken Kawamoto
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Dự án hợp tác quốc tế
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.eti.2023.103175
Thông tin bổ sung:
115Họ tên: Trần Hoài Sơn, Thạc sỹ
Email: sonth@huce.edu.vn
Số ĐT: 0983317087
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Moving bed anaerobic membrane bioreactor for low-strength wastewater treatment
Nơi công bố : Case Studies in Chemical and Environmental Engineering
Nhóm tác giả : Trần Hoài Sơn, Trần Thị Việt Nga*, Sonia Heaven, Charles J Banks
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Dự án hợp tác quốc tế
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.cscee.2023.100391
Thông tin bổ sung:
116Họ tên: TS. Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Tổ chức kế hoạch———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: BIM competency in personnel recruitment in Vietnam construction enterprises
Nơi công bố : Archives of Civil Engineering
Nhóm tác giả : Pham Xuan Anh, Nguyen Quoc Toan*, Tran Phuong Nam, Hoang Duy Long, Do Duc Thang
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường khác
Link/Doi: 10.24425/ace.2023.145274
Thông tin bổ sung: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/145274/edition/127764/content
117Họ tên: ThS.GVC Ứng Thị Thúy Hà
Email: hautt@huce.edu
Số ĐT: 0983085989
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Công nghệ và Quản lý MT————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Evaluation of municipal waste collection performance using operational data
Nơi công bố : Global Journal of Environmental Science and Management
Nhóm tác giả : GM Hoang*, HTT Ung, NTL Le, TD Nguyen
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: 10.22034/gjesm.2023.04.3
Thông tin bổ sung:
118Họ tên: TS. Lê Lan Hương
Email: huongll@huce.edu.vn
Số ĐT: 0986699698
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc công nghệ—————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Assessing The Livelihood Capacity of Workers and Planning Orientation for Residential Areas Toward Sustainable Livelihood of Workers in Industrial Zones Around Hanoi, Vietnam
Nơi công bố : Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2023 D. Mookherjee et al. (eds.), Urban Transformational Landscapes in the City-Hinterlands of Asia, Advances in 21st Century Human Settlements
Nhóm tác giả : Lê Lan Hương * , Nguyễn Anh Vũ
Phân loại công bố: Scopus – book chapter
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-19-8726-7_25
Thông tin bổ sung:
119Họ tên: Đỗ Duy Đỉnh
Email: dinhdd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0912719173
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Đường ôtô – Đường ĐT———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Factors influencing drink driving intention among motorcyclists in Vietnam
Nơi công bố : Traffic Injury Prevention
Nhóm tác giả : Đỗ Duy Đỉnh*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/15389588.2023.2223328
Thông tin bổ sung:
120Họ tên: PSG.TS Phạm Đức Thoan
Email: thoanpd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0985130128
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Toán học————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Uniqueness results on meromorphic functions and their difference operators sharing targets with weight
Nơi công bố : Bull. Korean Math. Soc. 60 (2023), No. 2, pp. 461–473
Nhóm tác giả : Hoang Thu Thu, Nguyen Hong Nhat and Pham Duc Thoan*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.4134/BKMS.b220190
Thông tin bổ sung:
121Họ tên: PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền
Email: huyendtt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0933319368
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Effect of biowaste and construction waste additives on mechanical dewaterability of lake sediment for brick production
Nơi công bố : Journal of the Air & Waste Management Association
Nhóm tác giả : Huyen T.T Dang, Lan T.N. Pham, Thuy T. Pham, Huan X. Nguyen, Nga T.H. Tran, Khai M. Nguyen*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/10962247.2023.2228265
Thông tin bổ sung:
122Họ tên: cuonglm@huce.edu.vn
Email: cuonglm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989410222
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Hoá học—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Green synthesis of Ag@ AgCl nanoparticles using purple Cam leaf: characterization and catalytic activity
Nơi công bố : Bulletin of Materials Science
Nhóm tác giả : Lan Anh Luu Thi, Cong Chung Le, Van Thang Pham, Manh Cuong Le, Thanh Thai Tran, Tuyet Nga Nguyen, Van Toan Phi & Cong Tu Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s12034-023-02968-6
Thông tin bổ sung:
123Họ tên: cuonglm@huce.edu.vn
Email: cuonglm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989410222
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Hoá học—————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Synthesis of g-C3N4@WO3 nanocomposites for dye adsorptive removal in water medium: Equilibrium and kinetics studies
Nơi công bố : journal of dispersion science and technology
Nhóm tác giả : Manh-Cuong Le, Van-Tiep Hoang, Xuan-Khanh Bui, Van-Thang Pham, Cong-Tu Nguyen, Thi-Lan-Anh Luu, Dinh-Trinh Tran
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : —
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/01932691.2023.2228892
Thông tin bổ sung:
124Họ tên: Nguyễn Thị Hải Như, Tiến sĩ
Email: nhunth@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913093098
Khoa công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn công tác: —————————BM Tin học xây dựng————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Design of Sound Absorbers Based on Open-Cell Foams via Microstructure-Based Modeling
Nơi công bố : Archives of Acoustics
Nhóm tác giả : Van-Hai TRINH(1)∗, Thien-Van NGUYEN(2), Thi-Hai-Nhu NGUYEN(3), Minh-Tan NGUYEN(1)
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp quốc gia, nghị định thư
Link/Doi: doi: 10.24425/aoa.2022.142894
Thông tin bổ sung:
125Họ tên: Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan Hương
Email: huongntl2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0904560928
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Cơ sở nghệ thuật—————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: “Ceramic road” – seen from village communal house carving art
Nơi công bố : Research Journal in Advanced Humanities
Nhóm tác giả : Nguyễn Thị Lan Hương
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://www.royalliteglobal.com/advanced-humanities/article/view/1066?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
Thông tin bổ sung:
126Họ tên: Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan Hương
Email: huongntl2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0904560928
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Cơ sở nghệ thuật—————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Graphic Design Vietnam – Problems and Solutions
Nơi công bố : Journal of Educational and Social Research
Nhóm tác giả : Nguyễn Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Lan Hương
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: YÊU CẦU BỔ SUNG
Thông tin bổ sung:
127Họ tên: TS. Nguyễn Văn Tịnh
Email: tinhnv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0389799598
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Máy xây dựng——————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Anti-Vibration Control of Turntable Ladders by a Steel Rope-Hydraulic Control System
Nơi công bố : Engineering, Technology and Applied Science Research
Nhóm tác giả : Nguyễn Văn Tịnh
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.48084/etasr.5642
Thông tin bổ sung:
128Họ tên: Phạm Minh Vương, TS
Email: vuongpm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0963424199
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học lý thuyết————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Vibration analysis of variable thickness functionally graded toroidal shell segments
Nơi công bố : Archives of Civil and Mechanical Engineering
Nhóm tác giả : Pham Minh Vuong, Nguyen Dinh Duc*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi:
Thông tin bổ sung: Q1
129Họ tên: TS. Nguyễn Văn Tịnh
Email: tinhnv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0389799598
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Máy xây dựng——————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Vibration Analysis of Rescue Basket in High-Rise Building Rescue Process Using a Personal Winch
Nơi công bố : International Review of Mechanical Engineering (IREME)
Nhóm tác giả : Nguyễn Văn Tịnh*, Dương Trường Giang, Nguyễn Thiệu Trần Đăng
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.15866/ireme.v17i3.23417
Thông tin bổ sung:
130Họ tên: Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Tổ chức kế hoạch———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Survey data of the COVID-19 pandemic impact on construction workforce: A case of Vietnam
Nơi công bố : E3S Web of Conferences
Nhóm tác giả : Nguyen Quoc Toan*, Nguyen Van Tam
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340302012
Thông tin bổ sung:
131Họ tên: TS. Vũ Chí Công
Email: congvc@huce.edu.vn
Số ĐT: 0812512888
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công nghệ & QLXD————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Performance analysis of methods to estimate Weibull parameters for the compressive strength of concrete
Nơi công bố : Case Studies in Construction Materials
Nhóm tác giả : Chi-Cong Vu*, Hong-Hai Tran
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e02330
Thông tin bổ sung:
132Họ tên: Nguyễn Việt Anh, GS, TS
Email: anhnv@HUCE.edu.vn
Số ĐT: 0913209689
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Evaluation of water safety plan implementation at provincial water utilities in Vietnam
Nơi công bố : Journal of Water and Health Vol 21 No 1, 47 doi: 10.2166/wh.2022.192
Nhóm tác giả : Viet-Anh Nguyen*, Hoa Tran Thi Hien, Anisha Nijhawan, Guy Howard, Tuan Nghia Ton
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: 10.2166/wh.2022.192
Thông tin bổ sung: Q2
133Họ tên: Nguyễn Việt Anh, GS, TS
Email: anhnv@HUCE.edu.vn
Số ĐT: 0913209689
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Analysis of pit latrine microbiota reveals depth-related variation in composition, and key parameters and taxa associated with latrine fill-up rate
Nơi công bố : Frontiers in Microbiology 13:960747. doi: 10.3389/fmicb.2022.960747
Nhóm tác giả : Umer Zeeshan Ijaz*, Ozan Gundogdu, Ciara Keating, Miriam van Eekert, Walter Gibson, Julian Parkhill, Faraji Abilahi, Benard Liseki, Viet-Anh Nguyen, Steven Sudgen, Christopher Quince, Jeroen H. J. Ensink, Belen Torondel and Alan W. Walker
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Dự án hợp tác quốc tế
Link/Doi: 10.3389/fmicb.2022.960747
Thông tin bổ sung: Q1
134Họ tên: Nguyễn Văn Lợi, TS
Email: loinv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0796190787
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Simple first-order shear deformation theory for free vibration of FGP-GPLRC spherical shell segments
Nơi công bố : Mechanics of Advanced Materials and Structures
Nhóm tác giả : Van-Loi Nguyen, Suchart Limkatanyu, Huu-Tai Thai, Jaroon Rungamornrat*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1080/15376494.2023.2240579
Thông tin bổ sung:
135Họ tên: TS. Hoàng Ngọc Hà
Email: hahn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0904123653
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Công nghệ và Quản lý MT————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Heavy Metal Contaminated Soil and Sediment of Abandoned Sulfide Mines as A Source of Environmental Contamination: A Case Study of Minh Quang Pyrite Mine, Ba Vi, Hanoi, Vietnam
Nơi công bố : Taiwan Water Conservancy Vol. 71, No. 2, June 2023
Nhóm tác giả : Doan Anh Tuan, Nguyen Van Hoang*, Le Quang Dao, Dong Thu Van, Pham Lan Hoa, Trinh Hoai Thu and Hoàng Ngọc Hà
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: DOI: 10.6937/TWC.202306_71(2).0006
Thông tin bổ sung:
136Họ tên: Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Tổ chức kế hoạch———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Factors affecting the capacity of construction design consultation companies in Vietnam
Nơi công bố : AIP Conference Proceedings 2791, 050052 (2023)
Nhóm tác giả : Nguyễn Quốc Toản*, Vũ Văn Phong, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Bùi Mạnh Hùng
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1063/5.0143501
Thông tin bổ sung: https://pubs.aip.org/aip/acp/article/2791/1/050052/2905462/Factors-affecting-the-capacity-of-construction
137Họ tên: TS.Dương Trường Giang
Email: giangdt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0988313025
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Máy xây dựng——————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Study to Determine the Effect of Blade Distance and Chain Speed on the Productivity of Trench Excavators Using Taguchi Method
Nơi công bố : Advances in Science and Technology Research Journal
Nhóm tác giả : Duong Truong Giang
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.12913/22998624/169427
Thông tin bổ sung: ESCI/ Scopus
138Họ tên: TS.Dương Trường Giang
Email: giangdt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0988313025
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Máy xây dựng——————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Determining parameters to optimize the pulling force for the luffing jib tower cranes by Taguchi method
Nơi công bố : Archive of Mechanical Engineering
Nhóm tác giả : Truong Giang DUONG *
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.24425/ame.2023.146845
Thông tin bổ sung: ESCI/Scopus
https://journals.pan.pl/dlibra/publication/146845/edition/128072/content
139Họ tên: Thạc sỹ, NCS, Nguyễn Văn Mạnh
Email: manhnv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0975473663
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Cơ giới hoá xây dựng——————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Higher-order averaging procedure for performance analysis of a mono-stable Duffing piezoelectric energy harvesting system under white noise excitation
Nơi công bố : Mechanics Research Communications
Nhóm tác giả : Nguyen V. MANH, Nguyen N. LINH , Anh. T. NGUYEN, N.D. ANH
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.mechrescom.2023.104157
Thông tin bổ sung:
140Họ tên: Thạc sỹ, NCS, Nguyễn Văn Mạnh
Email: manhnv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0975473663
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Cơ giới hoá xây dựng——————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Bằng độc quyền sáng chế: Lớp bọc bảo vệ sử dụng cho đầu cọc khoan nhồi
Nơi công bố : CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ- BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Nhóm tác giả : Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Quốc Dũng
Phân loại công bố: Sáng chế
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
141Email: manhnv@nuce.edu.vn
Số ĐT: 0975473663
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Cơ giới hoá xây dựng——————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Sáng chế: Thiết bị tách nước hai cấp cho bùn nạo vét
Nơi công bố : CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ- BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Nhóm tác giả : Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Văn Kựu, Nguyễn Đông Anh, Trần Thanh Tùng, Lê Hải Trung, Nguyễn Văn Mạnh,
Phân loại công bố: Sáng chế
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi:
Thông tin bổ sung:
142Họ tên: ThS. Nguyễn Quang Tạo
Email: taonq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989081691
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM CSKTXD Công trình biển & CTVB———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Prediction of Water Setup and Wave Crest Heights on Submerged Coral Reefs with Steep Slopes
Nơi công bố : Proceedings of the 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2022). Lecture Notes in Civil Engineering, vol 344. Springer, Singapore
Nhóm tác giả : Nguyễn Quang Tạo*, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Báu, Đinh Quang Cường
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-99-2345-8_30
Thông tin bổ sung:
143Họ tên: PGS. TS. Nguyễn Quang Minh
Email: minhnq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0902188094
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Kiến trúc dân dụng—————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Is Linh Dam Still a Livable New Town? How to Make It Work Well Again?
Nơi công bố : Sách chuyên khảo “Urban Transformational Landscapes in the City-Hinterlands of Asia Challenges and Approaches” – NXB Springer
Nhóm tác giả : Nguyễn Quang Minh*, Ngô Thị Hà Thanh & Lý Quốc Sơn
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-19-8726-7_27
Thông tin bổ sung:
144Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tân
Email: tannn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0942158768
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Thí nghiệm & KĐCT————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Numerical analysis of the shear behavior for steel fiber reinforced concrete beams with corroded reinforcing bars
Nơi công bố : Structures
Nhóm tác giả : Thanh Tung Pham, Ngoc Tan Nguyen*, Thi-Thanh Thao Nguyen, Ngoc Linh Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.istruc.2023.105081
Thông tin bổ sung:
145Họ tên: PGS. TS. Phạm Hoàng Anh
Email: anhph2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0982197510
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Fuzzy Structural Analysis Using Improved Jaya-based Optimization Approach
Nơi công bố : Periodica Polytechnica Civil Engineering
Nhóm tác giả : Hoang-Anh Pham*, Ba-Duan Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.3311/PPci.22818
Thông tin bổ sung:
146Họ tên: ThS. Trần Đức Bình
Email: binhtd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0943401457
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Kinh tế xây dựng———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A General Framework for Sustainability Assessment of Buildings: A Life-Cycle Thinking Approach
Nơi công bố : Sustainability
Nhóm tác giả : Tran Duc Binh, Tran Van Tan, Pham Xuan Anh, Nguyen Van Tuan
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.3390/su151410770
Thông tin bổ sung: SCIE, Q1
147Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
Email: tuannv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0909886386
Khoa công tác: Khoa Vật liệu Xây dựng
Bộ môn công tác: ————————BM Vật liệu xây dựng—————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Resistance of ordinary and low-carbon cements to carbonation: Microstructural and mineralogical alteration
Nơi công bố : Cement and Concrete Composites
Nhóm tác giả : Quoc Tri Phung*, Lander Frederickx, Thi Nhan Nguyen, Van Tuan Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2023.105260
Thông tin bổ sung: SCIE, Q1
148Họ tên: Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Tổ chức kế hoạch———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Unraveling the Factors and Implications of Delays in Urban Development Projects: A Case Study of Binh Duong Province, Vietnam
Nơi công bố : The Journal of Modern Project Management
Nhóm tác giả : Bui Viet Thi, Bui Manh Hung, Do Thi Ngoc Tam, Nguyen Quoc Toan*, Tran Ngoc Phu
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: 10.19255/JMPM03117
Thông tin bổ sung: https://journalmodernpm.com/article-view/?id=631
149Họ tên: GS. TS. Trần Minh Tú
Email: tutm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0912101173
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Analytical and mesh-free approaches to dynamic analysis and active control of smart FGP-GPLRC beam
Nơi công bố : Structures
Nhóm tác giả : Do Minh Duc, Tran Quang Hung, Tran Minh Tu*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: doi.org/10.1016/j.istruc.2023.105020
Thông tin bổ sung:
150Họ tên: GS. TS. Trần Minh Tú
Email: tutm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0912101173
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Thermally induced vibration analysis of sandwich beam with metal foam core subjected to blast loading by a framework of two-unknown higher-order beam theory
Nơi công bố : IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Nhóm tác giả : Tran Quang Hung, Do Minh Duc, and Tran Minh Tu
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: doi:10.1088/1757-899X/1289/1/012006
Thông tin bổ sung:
151Họ tên: Đinh Viết Cường, TS
Email: cuongdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0986176679
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Development of a capacitive deionization stack with highly porous oxygen-doped carbon electrodes for brackish water desalination in remote coastal areas
Nơi công bố : Materials Chemistry and Physics
Nhóm tác giả : Viet Cuong Dinh*, Nguyen Manh Hiep, Tran Thi Hien Hoa*, Viet-Anh Nguyen, Chia-Hung Hou, Chen-Shiuan Fan, Nguyen Van Truc
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2023.128165
Thông tin bổ sung:
152Họ tên: Đinh Viết Cường, TS
Email: cuongdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0986176679
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Integrated 3D pore architecture design of bio-based engineered catalysts and adsorbents: preparation, chemical doping, and environmental applications
Nơi công bố : Environmental Science: Advances
Nhóm tác giả : Dinh Viet Cuong, Jhen-Cih Wu, Eakalak Khan, Gijs Du Laing, Yong Sik Ok*, Chia-Hung Hou*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: DOI: 10.1039/D3VA00125C
Thông tin bổ sung:
153Họ tên: Đinh Viết Cường, TS
Email: cuongdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0986176679
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Harnessing in-situ electrocatalytic oxidation with a cobalt oxide decorated nanocomposite electrode for efficient arsenic removal in capacitive deionization
Nơi công bố : Chemical Engineering Journal
Nhóm tác giả : Po-Chang Wu, Dinh Viet Cuong, Jhen-Cih Wu, Sofia Ya Hsuan Liou*, Chia-Hung Hou*
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.145887
Thông tin bổ sung:
154Họ tên: TS. Đặng Việt Hưng
Email: hungdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989671516
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Vibration-based building health monitoring using spatio-temporal learning model
Nơi công bố : Engineering Applications of Artificial Intelligence
Nhóm tác giả : Viet-Hung Dang*, Hoang-Anh Pham
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.engappai.2023.106858
Thông tin bổ sung:
155Họ tên: TS. Đặng Việt Hưng
Email: hungdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989671516
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Cơ học kết cấu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Development of Structural Damage Detection Method Working with Contaminated Vibration Data via Autoencoder and Gradient Boosting
Nơi công bố : PERIODICA POLYTECHNICA CIVIL ENGINEERING
Nhóm tác giả : Viet-Hung Dang*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.3311/PPci.22373
Thông tin bổ sung:
156Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tân
Email: tannn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0942158768
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Thí nghiệm & KĐCT————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Incorporation of High Loss-on-ignition Fly Ash in Producing High-strength Flowable Mortar
Nơi công bố : Periodica Polytechnica Civil Engineering
Nhóm tác giả : Si-Huy Ngo, Ngoc Tan Nguyen*, Thi-Hong Mai
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.3311/PPci.22604
Thông tin bổ sung:
157Họ tên: Đinh Viết Cường, TS
Email: cuongdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0986176679
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Preliminary study of doxycycline adsorption from aqueous solution on alkaline modified biochar derived from banana peel
Nơi công bố : Environmental Engineering Research
Nhóm tác giả : Van-Truc Nguyen, Thanh-Binh Nguyen, Thi-Dieu-Hien Vo*, Nguyen Duy Dat, Thi-Kim Quyen Vo, Xuan Cuong Nguyen, Viet-Cuong Dinh, Thi-Ngoc-Chau Le, Thi-Giang-Huong Duong, Manh-Ha Bui, Xuan-Thanh Bui
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.4491/eer.2023.196
Thông tin bổ sung:
158Họ tên: Nguyễn Quốc Toản
Email: toannq@huce.edu.vn
Số ĐT: 0913213513
Khoa công tác: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
Bộ môn công tác: ——————BM Tổ chức kế hoạch———————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Assessment of factors influencing on the success of public-private partnerships infrastructure projects in Vietnam
Nơi công bố : Archives of Civil Engineering
Nhóm tác giả : Nguyen Quoc Toan, Dinh Tuan Hai*
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: 10.24425/ace.2023.144177
Thông tin bổ sung:
159Họ tên: TS. Nguyễn Hướng Dương
Email: duongnh2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0973092239
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Cầu và Công trình ngầm———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Damage Detection in Structures Using Strain Measurement
Nơi công bố : Proceedings of the International Conference of Steel and Composite for Engineering Structures ICSCES 2022
Nhóm tác giả : Duong Huong Nguyen*, Nhu Mai Thi Nguyen, Xuan Hung Doan, Quoc Bao Nguyen, Viet Phuong Nguyen, Duy Hoa Pham
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Nguồn khác
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-24041-6_2
Thông tin bổ sung:
160Họ tên: TS. Trần Công Triệu
Email: trieutc@huce.edu.vn
Số ĐT: 0988737083
Khoa công tác: Khoa Công trình thủy
Bộ môn công tác: ———————BM Thuỷ lực – Thuỷ văn——————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Prediction of the Vortex Evolution and Influence Analysis of Rough Bed in a Hydraulic Jump with the Omega-Liutex Method
Nơi công bố : Tehnički vjesnik
Nhóm tác giả : Trần Công Triệu*; Trịnh Công Tý
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.17559/TV-20230206000327
Thông tin bổ sung:
161Họ tên: TS. Vũ Thái Sơn
Email: sonvt2@huce.edu.vn
Số ĐT: 0971899888
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Cầu và Công trình ngầm———————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Predicting the Compressive Strength of Pervious Cement Concrete based on Fast Genetic Programming Method
Nơi công bố : Arabian Journal for Science and Engineering
Nhóm tác giả : Ba-Anh Le, Bao-Viet Tran*, Thai-Son Vu, Viet-Hung Vu, Van-Hung Nguyen
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s13369-023-08396-2
Thông tin bổ sung: Bài báo được tài trợ từ nguồn đề tài KH&CN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, mã số B2023-XDA-
162Họ tên: TS.Dương Trường Giang
Email: giangdt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0988313025
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Máy xây dựng——————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Application of the Taguchi method to determine optimized parameters for designing brake of hand winch
Nơi công bố : EUREKA: Physics and Engineering
Nhóm tác giả : Truong Giang Duong*
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: ttps://doi.org/10.21303/2461-4262.2023.002956
Thông tin bổ sung: https://journal.eu-jr.eu/engineering/article/view/2956/2338
163Họ tên: TS.Dương Trường Giang
Email: giangdt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0988313025
Khoa công tác: Khoa Cơ khí Xây dựng
Bộ môn công tác: ———BM Máy xây dựng——————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: A Method for the Determination of Balance Coefficient and Elevator Braking Torque in a Tower Parking Car System
Nơi công bố : Engineering, Technology & Applied Science Research
Nhóm tác giả : Truong Giang Duong*
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.48084/etasr.6439
Thông tin bổ sung: https://etasr.com/index.php/ETASR/article/view/6439/3348
164Họ tên: TS. Hà Thị Hằng
Email: hanght@huce.edu.vn
Số ĐT: 0988441584
Khoa công tác: Khoa Cầu đường
Bộ môn công tác: ——BM Trắc địa———————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Landslide spatial prediction utilizing fuzzy unordered rules induction ensemble models: a case study in Thai Nguyen, Vietnam
Nơi công bố : Modeling Earth Systems and Environment
Nhóm tác giả : Hang Ha*, Quynh Duy Bui, Dinh Chieu Vu, Tung Hoang, Duy‑Hoa Pham, Viet‑Phuong Nguyen, Minh Hien Do, Xuan Thong Tran, Chinh Luu
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s40808-023-01888-y
165Họ tên: TS. Nguyễn Văn Long
Email: longnv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0374527268
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu————————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Nonlinear Dynamic Response of Functionally Graded Porous Beams Under a Moving Mass Using Reddy’s Beam Theory
Nơi công bố : Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering
Nhóm tác giả : Van-Long Nguyen, Minh-Tu Tran, Thanh-Binh Chu, Tuan-Anh Nguyen & Van-Loi Nguyen*
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s40997-023-00705-2
Thông tin bổ sung:
166Họ tên: TS. Nguyễn Văn Long
Email: longnv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0374527268
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Free vibration and nonlinear dynamic response of sandwich plates with auxetic honeycomb core and piezoelectric face sheets
Nơi công bố : Thin-Walled Structures
Nhóm tác giả : Huu-Quoc Tran, Van-Tham Vu*, Van-Long Nguyen, Minh-Tu Tran
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.tws.2023.111141
Thông tin bổ sung:
167Họ tên: TS. Nguyễn Văn Long
Email: longnv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0374527268
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Sức bền vật liệu————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Free Vibration Analysis of Functionally Graded Sandwich Circular Cylindrical Shells with Auxetic Honeycomb Core Layer and Partially Filled with Liquid
Nơi công bố : Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering
Nhóm tác giả : Thanh-Binh Chu, Huu-Quoc Tran*, Van-Long Nguyen & Thu-Phuong Hoang
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp trường ISI/Scopus
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/s40997-023-00712-3
Thông tin bổ sung:
168Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tân
Email: tannn@huce.edu.vn
Số ĐT: 0942158768
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Thí nghiệm & KĐCT————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Interpretable machine learning model for evaluating mechanical properties of concrete made with recycled concrete aggregate
Nơi công bố : Structural Concrete
Nhóm tác giả : Xuan Hien Nguyen, Quang Minh Phan, Ngoc Tan Nguyen, Van Quan Tran
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1002/suco.202300614
Thông tin bổ sung:
169Họ tên: Đinh Viết Cường, TS
Email: cuongdv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0986176679
Khoa công tác: Khoa Kỹ thuật Môi trường
Bộ môn công tác: —————BM Cấp thoát nước————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Enhancing phosphorus removal through layered double hydroxide-decorated biochars: Unveiling pore structure and surface functionalization
Nơi công bố : Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
Nhóm tác giả : Dinh Viet Cuong *, Chia-Hung Hou
Phân loại công bố: SCI
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.jtice.2023.105273
Thông tin bổ sung: Q1, IF 5.7, Chemical Engineering
170Họ tên: TS.KTS. Nguyễn Văn Tuyên
Email: tuyennv@huce.edu.vn
Số ĐT: 0989202319
Khoa công tác: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
Bộ môn công tác: ————BM Qui hoạch—————————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Adjustment of Green Corridor Network Planning in the 2011 Master Plan for Hanoi
Nơi công bố : Proceedings of the Third International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture ICSCEA 2023 19–21 July, Da Nang City, Vietnam
Nhóm tác giả : TS.KTS. Nguyễn Văn Tuyên
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-7434-4_4
Thông tin bổ sung:
171Họ tên: TS. Vũ Đan Chỉnh
Email: chinhvd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0912304897
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM KTXD Công trình biển & ĐÔBC———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Numerical models for stress analysis of non-uniform corroded tubular members under compression
Nơi công bố : Journal of the Korean Society for Precision Engineering (JKSPE)
Nhóm tác giả : Vũ Đan Chỉnh*, Nguyễn Thị Thu Hà
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Đề tài cấp bộ, tỉnh thành
Link/Doi: http://doi.org/10.7736/JKSPE.023.044
Thông tin bổ sung:
172Họ tên: TS. Vũ Đan Chỉnh
Email: chinhvd@huce.edu.vn
Số ĐT: 0912304897
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM KTXD Công trình biển & ĐÔBC———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Assessment Of Stress Concentration Factor At Hotspots On Non-uniform Corroded T-joints Under Axial Loading
Nơi công bố : Journal of Applied Science and Engineering
Nhóm tác giả : Vũ Đan Chỉnh, Nguyễn Thị Thu Hà, Đỗ Thành Long, Đinh Quang Cường
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: http://jase.tku.edu.tw/articles/jase-202409-27-9-0008
Thông tin bổ sung:
173Họ tên: TS. Nguyễn Thị Thu Hà
Email: hantt@huce.edu.vn
Số ĐT: 0947259708
Khoa công tác: Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dâu khí
Bộ môn công tác: ——————————BM CSKTXD Công trình biển & CTVB———
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Wave dissipation by vegetation for coastal defense in the Western Mekong Delta under climate change
Nơi công bố : IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Nhóm tác giả : Nguyen Thi Thu Ha, Vu Dan Chinh
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: DOI 10.1088/1755-1315/1278/1/012031
Thông tin bổ sung:
174Họ tên: TS. Nguyễn Trung Kiên
Email: kiennt3@huce.edu.vn
Số ĐT: 0907141086
Khoa công tác: Khoa Xây dựng DD&CN
Bộ môn công tác: —BM Công trình Thép – Gỗ————————————
Vai trò công bố: Đồng tác giả
Tên công bố: Scaling behavior of granular columns collapse on erodible–inclined surfaces
Nơi công bố : Powder Technology
Nhóm tác giả : TT Vo, TD Minh, NHT Nguyen, TK Nguyen, TQ Bui
Phân loại công bố: SCIE
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.powtec.2023.119274
Thông tin bổ sung: Q1, IF 5.2
175Họ tên: Ts. Vũ Minh Tuấn
Email: tuanvm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0983004286
Khoa công tác: Khoa Công trình thủy
Bộ môn công tác: ———————BM Cảng – Đường thuỷ——————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Numerical Model of the Impact of Submerged Breakwater on Shoreline Evolution of Bona Beach, France
Nơi công bố : Proceedings of the 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering. ICSCE 2022. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 344. Springer, Singapore.
Nhóm tác giả : Vu Minh Tuan*, Yves Lacroix
Phân loại công bố: Scopus
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-99-2345-8_35
Thông tin bổ sung:
176Họ tên: Ts. Vũ Minh Tuấn
Email: tuanvm@huce.edu.vn
Số ĐT: 0983004286
Khoa công tác: Khoa Công trình thủy
Bộ môn công tác: ———————BM Cảng – Đường thuỷ——————
Vai trò công bố: Tác giả chính
Tên công bố: Accessing impacts of climate change-driven sea level rise on hydrodynamics and sediment dynamics along Ba Lang beaches in Nha Trang Bay, Khanh Hoa, Vietnam
Nơi công bố : Water Science and Engineering
Nhóm tác giả : Vu Minh Tuan, Nguyen Viet Thanh*, Trinh Dinh Lai
Phân loại công bố: ESCI
Nguồn tài trợ : Tự túc
Link/Doi: https://doi.org/10.1016/j.wse.2023.12.003
Thông tin bổ sung: