Danh mục Đề tài cấp trường 2020 (Quyết định số 1588/QĐ-ĐHXD ngày 31/12/2019)

Danh mục đề tài cấp trường 2020 (xem Chi tiết danh mục) gồm 118 đề tài, dự kiến kiểm tra tiến độ vào tháng 6/2020 và nghiệm thu vào tháng 12/2020.

(Phê duyệt theo Quyết định số 1588/QĐ-ĐHXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHXD)

Quyet dinh giao de tai thuong 2020