Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Xây dựng năm 2025

Thực hiện Công văn số 830/BXD-KHCN ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2025, Nhà trường đề nghị các đơn vị đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Xây dựng năm 2025 căn cứ các Chương trình, Kế hoạch, Chiến lược, Quyết định, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Xây dựng liên quan đến ngành xây dựng được trình bày tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này.

Đề nghị các đơn vị/cá nhân gửi file đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2025 theo mẫu (Phụ lục 2) về Phòng Khoa học Công nghệ theo địa chỉ email: khcn@huce.edu.vn và Lãnh đạo Khoa trước ngày 12 tháng 3 năm 2024.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học và Công nghệ: Phòng 309 nhà A1. Chuyên viên phụ trách: Phan Thị Thanh Huyền – SĐT: 0934.674.199.

BXD_830-BXD-KHCN_28022024

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Xây dựng năm 2025