Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố Hà Nội năm 2025

Thực hiện Công văn số  624/SKHCN-QLKH ngày 29/3/2024 V/v hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2025, Phòng Khoa học Công nghệ đề nghị các đơn vị tham gia xây dựng đặt hàng nhiệm vụ theo các yêu cầu của Sở KH&CN TP. Hà Nội.
Hệ thống biểu mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (http://www.dost.hanoi.gov.vn) hoặc theo file gửi kèm
Kính đề nghị các đơn vị/cá nhân gửi đề xuất về Phòng Khoa học Công nghệ, 309-A1 trước ngày 05 tháng 7 năm 2024, gồm:
– 02 bản in Phiếu đề xuất;
– Bản file điện tử phiếu đề xuất gửi về email: khcn@huce.edu.vn.