Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh Thanh Hóa năm 2025

Thực hiện Thông báo số 55/TB-SKHCN ngày 27/5/2024 của Sở KH&CN tỉnh Thanh hóa về Định hướng phát triển KH&CN ưu tiên của tỉnh năm 2025,  Nhà trường đề nghị các đơn vị tham gia xây dựng đặt hàng nhiệm vụ theo các yêu cầu của Sở KH&CN tỉnh Thanh Hóa.
Chi tiết thông báo và các biểu mẫu đề xuất được gửi kèm theo email này.
Các đơn vị/cá nhân gửi đề xuất về Phòng Khoa học Công nghệ, 309-A1 trước ngày 21 tháng 6 năm 2024, gồm:
– 01 bản in Phiếu đề xuất;
– Bản file điện tử phiếu đề xuất gửi về email: khcn@huce.edu.vn.