HỘI THẢO KHOA HỌC MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỌN LỌC TRONG GIẢI TÍCH HÌNH HỌC VÀ ỨNG DỤNG

Hội thảo khoa học Một số vấn đề chọn lọc trong giải tích hình học  và ứng dụng

Workshop on some selected topics of Geometric Analysis and its applications

Thong bao số 1 - Hoi thao khoa học - BM Toan, Khoa CNTT