Kế hoạch nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2020-2021

Căn cứ vào tình hình thực tế, cũng như tạo điều kiện cho các nhóm đề tài NCKH Sinh viên kịp hoàn thành trong năm học, Nhà trường thông báo kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên năm học 2020-2021 như sau:

  1. Nghiệm thu các đề tài NCKH Sinh viên năm học 2020-2021 theo 2 đợt:

– Đợt 1 vào ngày 11/7/2021: dành cho các đề tài hoàn thành đúng tiến độ. Hình thức nghiệm thu: trực tuyến qua phần mềm Zoom (có hướng dẫn chi tiết kèm theo).

– Đợt 2: dành cho các đề tài chưa kịp nghiệm thu trong đợt 1. Dự kiến vào tháng 10/2021. Kế hoạch nghiệm thu đợt 2 sẽ được Nhà trường thông báo đến các đơn vị sau.

  1. Kế hoạch nghiệm thu đợt 1:

– Trước ngày 25/6/2021: Các khoa gửi danh mục các đề tài đăng ký bảo vệ kèm theo tóm tắt đề tàiđề xuất hội đồng nghiệm thu tại các tiểu ban về Phòng KH&CN:

  • Khoa thành lập Hội đồng nghiệm thu chung cho 5-6 đề tài/buổi.
  • Hội đồng nghiệm thu gồm: 01 chủ tịch, 01 thư ký, 03 ủy viên và 1 ủy viên thay thế trong trường hợp ủy viên hội đồng là giảng viên hướng dẫn đề tài đang nghiệm thu. Khoa phân công 01 phản biện cho mỗi đề tài. Phản biện đề tài phải là thành viên trong Hội đồng nghiệm thu. Chủ tịch và thư ký hội đồng không có đề tài hướng dẫn được nghiệm thu tại hội đồng.

– Trước ngày 02/7/2021: Nhóm sinh viên NCKH gửi file mềm bản báo cáo tổng kết cho Khoa (theo mẫu đăng tải trên trang http://khcn.nuce.edu.vn). Các khoa tiến hành gửi phản biện trước ngày 05/7/2021.

Các ủy viên phản biện gửi kết quả phản biện cho Khoa trước ngày 09/7/2021.

Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo kế hoạch nêu trên đến các nhóm sinh viên thực hiện đề tài, các giảng viên hướng dẫn; quan tâm, đôn đốc và tạo điều kiện để các nhóm đề tài nghiệm thu đúng tiến độ và đạt kết quả cao./.

2020-2021 - Thong bao ke hoạch nghiem thu