Kết quả công bố quốc trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science năm 2021

Ngày 5/8/2022, Bộ GD&ĐT đã ban hành quyết định số 2157/QĐ-BGDĐT về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science năm 2021.

Theo quyết định này, trong năm 2021 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội có 159 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science, đứng thứ 10 trên 33 trường trực thuộc Bộ GD&ĐT.  Năm 2020 toàn trường có 116 bài báo quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science đứng thứ 12 trên 34 trường trực thuộc Bộ. Như vậy trong năm qua Nhà trường đã có sự tăng trưởng tốt về số lượng bài báo quốc tế uy tín và đứng trong top 10 đơn vị trực thuộc Bộ  GD&ĐT có số lượng công bố quốc tế uy tín tốt nhất.2157QDBGDDT