Kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường 2019

Kết quả nghiệm thu của 131 đề tài KH&CN cấp Trường năm 2019, gồm 11 đề tài đạt loại Xuất sắc, 81 đề tài đạt loại Tốt, 33 đề tài đạt loại Khá và 6 đề tài đạt loại Đạt.
2019 - KQNT De tai KHCN cap truong

Tải xuống