Kiểm tra tiến độ đề tài NCKH sinh viên năm học 2021 – 2022

Căn cứ Kế hoạch về hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2022 và Quyết định số 1268/QĐ-ĐHXDHN ngày 27/12/2021 về việc “Giao nhiệm vụ thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2021 – 2022”, Nhà trường yêu cầu các Khoa đôn đốc, nhắc nhở các nhóm sinh viên thực hiện đề tài; đồng thời tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022.
Kế hoạch cụ thể như sau:
– Trước ngày 29/4/2022, các nhóm sinh viên gửi báo cáo tiến độ đề tài (theo mẫu) cho thầy phụ trách khoa học của Khoa;
– Trước ngày 06/5/2022, cán bộ phụ trách khoa học của Khoa tập hợp các báo cáo (theo mẫu) và gửi về phòng KH&CN.

Các biểu mẫu được đăng tại địa chỉ: http://khcn.nuce.edu.vn/cac-bieu-mau-de-tai-khcn-sinh-vien/

Để tránh trùng vào lịch thi học kỳ của sinh viên và đảm bảo tiến độ gửi hồ sơ dự thi NCKH sinh viên cấp Bộ, Nhà trường dự kiến sẽ tổ chức nghiệm thu đề tài vào tuần cuối của tháng 5.
Trân trọng!