Nghiệm thu đợt 2 đề tài Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học năm học 2020-2021

Thời gian nghiệm thu: Từ 07:00 – Chủ Nhật, ngày 09/01/2022.

Hình thức nghiệm thu: Trực tuyến qua Zoom.

Chi tiết danh sách phòng họp, hướng dẫn quy trình nghiệm thu:

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH NGHIỆM THU TRỰC TUYẾN NCKH SV-NUCE-Final-Hội đồng online (dot 2)

 

0. dia diem to chuc NT 2020-2021 - dot 2