Phê duyệt danh mục đề tài sinh viên nckh năm học 2019-2020

Ngày 11 tháng 11 năm 2019, Hiệu trưởng Trường ĐHXD ra Quyết định 1354/QĐ-ĐHXD v/v phê duyệt danh mục đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020.

  • Tổng số đề tài: 255;
  • Dự kiến kiểm tra tiến độ: tháng 2 năm 2020;
  • Dự kiến nghiệm thu: tháng 5 năm 2020.
SVNCKH 2019-2020 - Quyet dinh giao nhiem vu

Download: SVNCKH 2019-2020 – Quyet dinh giao nhiem vu