• Trang chủ
  • Tin tức
  • Thông báo
  • [Quỹ Nafosted] Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – FWO năm 2020

[Quỹ Nafosted] Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – FWO năm 2020

1. Giới thiệu

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Quỹ Khoa học Flanders (FWO – Bỉ) đã ký kết Biên bản thỏa thuận chung về triển khai Chương trình cùng tài trợ cho các đề tài hợp tác song phương giữa nhà khoa học Việt Nam và nhà khoa học Flanders.

Theo khung Thỏa thuận, thời gian thực hiện các đề tài thuộc Chương trình từ hai đến ba năm. Thuyết minh đề cương nghiên cứu được tài trợ cần thể hiện được sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, sự cần thiết và hiệu quả đối với nhóm nghiên cứu đồng thời giữa phía Việt Nam và phía Flanders.

2. Lĩnh vực tài trợ

Chương trình sẽ tài trợ những đề tài nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật (bao gồm Sinh học Nông nghiệp và Y sinh dược học), khoa học xã hội và nhân văn.

3. Kinh phí tài trợ

NAFOSTED sẽ dành một khoản kinh phí hàng năm là 300,000 Euro để tài trợ cho các đề tài hợp tác nghiên cứu thuộc Chương trình. Kinh phí dự toán đối với các đề tài phía Việt Nam được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

 4. Hồ sơ đăng ký

Các nhà khoa học của từng bên nộp hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài đồng thời cho Quỹ khoa học tương ứng. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ do nhà khoa học Việt Nam và Flanders cùng thống nhất xây dựng, nộp đúng thời hạn cho cả hai Quỹ. Về phía NAFOSTED, điều kiện hợp lệ của chủ nhiệm được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 của Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014.

Tại Flander, mẫu hồ sơ đăng ký được đăng tải trên trang Web của FWO (www.fwo.be).

Tại Việt Nam, hồ sơ đăng ký đề tài gồm có:

– Đơn đăng kí đề tài (Mẫu FWO 1, FWO 1V – Khai trực tiếp trên hệ thống online OMS)

– Thuyết minh đề cương nghiên cứu (Mẫu FWO 2.1 & 2.1V, FWO 2.2 & 2.2V).

– Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu (Mẫu CV1, CV2 – Khai trực tiếp trên hệ thống online OMS)

Tải hồ sơ đăng ký tại đây.

Cách thức nộp hồ sơ: Hồ sơ được nộp theo một trong hai phương thức sau

Phương thức 1. Nộp hồ sơ qua hệ thống OMS với đầy đủ chữ ký và dấu điện tử.

Hướng dẫn nộp hồ sơ có chữ ký điện tử xin tham khảo tại đây.

Phương thức 2. Nộp hồ sơ online qua hệ thống OMS. Sau đó in hồ sơ từ hệ thống, ký (mực xanh), đóng dấu xác nhận và gửi tới địa chỉ:

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
(Trên phong bì ghi rõ: Hồ sơ NAFOSTED – FWO năm 2020).

Hướng dẫn sử dụng hệ thống OMS xin tham khảo tại đây.

Thời hạn nộp hồ sơ: 5h00 ngày 18/05/2020 (Thứ Hai)

5. Đánh giá xét chọn đề tài

Các đề tài được tài trợ là các đề tài đáp ứng các đòi hỏi về chất lượng khoa học cũng như các yêu cầu cụ thể theo quy định hiện hành của Quỹ NAFOSTED và Quỹ FWO.

Các tiêu chí đánh giá bao gồm:

– Năng lực của các thành viên nhóm nghiên cứu (25%);

– Chất lượng thuyết minh đề cương (50%) bao gồm:

+ Ý nghĩa khoa học, tính cấp thiết và khả thi của nghiên cứu;

+ Cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu) phù hợp, khả thi và tập trung để thực hiện mục tiêu;

+ Kế hoạch nghiên cứu.

– Sự cần thiết và ý nghĩa của đề tài hợp tác (25%): bao gồm

+ Ý nghĩa của đề tài hợp tác;

+ Sự cân bằng trong phân công công việc và khả năng phối hợp giữa các bên.

Đề tài được đánh giá thông qua Hội đồng khoa học và các chuyên gia phản biện độc lập do NAFOSTED và FWO chỉ định.

6. Tiến độ thực hiện dự kiến

– Ngày 2/3/2020 – 18/5/2020: Thông báo tài trợ và tiếp nhận hồ sơ

– Ngày 18/5/2020 – 30/08/2020: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và mời chuyên gia phản biện

– Tháng 09 – Tháng 10/2020: Họp HĐKH hỗn hợp đánh giá hồ sơ

– Tháng 10 – Tháng 11/2020: Thẩm định kinh phí và nội dung đề tài

– Tháng 12/2020: Ký hợp đồng tài trợ.