Thông báo đề xuất các nhiệm vụ, dự án BVMT đợt 2 trong năm 2021

Thực hiện Công văn số 82/BXD-KHCNMT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ Xây dựng tạo thông báo đề xuất các nhiệm vụ, dự án BVMT đợt 2 trong năm 2021, Nhà trường đề nghị các đơn vị đề xuất theo một số nội dung định hướng sau:

Công văn đề xuất nhiệm vụ, dự án đợt 2_2021 BXD