• Trang chủ
  • Đề tài / Dự án
  • Thông báo đề xuất các nhiệm vụ từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2024 và giai đoạn 03 năm (2024-2026)

Thông báo đề xuất các nhiệm vụ từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2024 và giai đoạn 03 năm (2024-2026)

Thực hiện Công văn số 1806/BXD-KHCNMT ngày 10 tháng 05 năm 2023 của Bộ Xây dựng về việc thông báo đề xuất các nhiệm vụ từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2024 và giai đoạn 03 năm (2024-2026)

Đề nghị các cá nhân/đơn vị gửi file đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường về Phòng Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ email: khcn@huce.edu.vn trước ngày 23 tháng 5 năm 2023

Chi tiết trong file đính kèm

BXD_1806-BXD-VP_10052023
Thông báo đề xuất đề tài
Mẫu đề xuất đề tài

BXD_1806-BXD-VP_10052023
Thông báo đề xuất đề tài