Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh Quảng Ninh năm 2021

 Theo Công văn số 107/SKHCN-QLKH ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Sở KH&CN Tỉnh Quảng Ninh về việc đặt hàng, đề xuất nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2021, Nhà trường thông báo tới các Khoa đề xuất các nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh Quảng Ninh. Thông tin chi tiết xem ở file đính kèm.

Các đơn vị, cá nhân có kế hoạch đề xuất nhiệm vụ KHCN đề nghị liên hệ với Phòng Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn/phối hợp cụ thể (thời gian chậm nhất trước ngày 25/3/2020).

Chi tiết thông báo

Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng. Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 13/3/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển KH&CN tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020

Kế hoạch 07/KH-UBND thực hiện chủ đề công tác năm 2020 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh