Thông báo điều chỉnh kế hoạch nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2020-2021

Theo thông báo số 338/TB-ĐHXD của Nhà trường, kế hoạch bảo vệ đợt 1 đề tài NCKH Sinh viên năm học 2020-2021 dự kiến vào ngày 11/7/2021 theo hình thức online.

Tuy nhiên, theo kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường, ngày 11/7/2021 sẽ vướng vào  kỳ thi môn Vẽ mỹ thuật của khoa Kiến trúc được tổ chức tại trường. Mặt khác, Nhà trường cũng vừa nhận được công văn số 2378 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong cơ sở GDĐH năm 2021. Theo đó, hạn cuối Bộ GD&ĐT nhận hồ sơ tham gia là 30/8/2021.

Căn cứ vào tình hình thực tế, đồng thời tạo điều kiện cho các nhóm NCKH Sinh viên có thêm thời gian để hoàn thiện tốt đề tài nghiên cứu, Nhà trường thông báo điều chỉnh kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên năm 2020-2021 như sau:

– Trước ngày 16/7/2021: Các khoa gửi danh mục các đề tài đăng ký bảo vệ kèm theo tóm tắt đề tài và đề xuất hội đồng nghiệm thu tại các tiểu ban về Phòng KH&CN:

+   Khoa thành lập Hội đồng nghiệm thu chung cho 5-6 đề tài/buổi.

+   Hội đồng nghiệm thu gồm: 01 chủ tịch, 01 thư ký, 03 ủy viên và 1 ủy viên thay thế trong trường hợp ủy viên hội đồng là giảng viên hướng dẫn đề tài đang nghiệm thu. Khoa phân công 01 phản biện cho mỗi đề tài. Phản biện đề tài phải là thành viên trong Hội đồng nghiệm thu. Chủ tịch và thư ký hội đồng không có đề tài hướng dẫn được nghiệm thu tại hội đồng.

– Trước ngày 20/7/2021: Nhóm sinh viên NCKH gửi file mềm bản báo cáo tổng kết cho Khoa (theo mẫu đăng tải trên trang http://khcn.nuce.edu.vn). Các khoa tiến hành gửi phản biện trước ngày 23/7/2021.

– Các ủy viên phản biện gửi kết quả phản biện cho Khoa trước ngày 29/7/2021.

– Thời gian bảo vệ: Chủ nhật ngày 1/8/2021