THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

Tổng số đề tài đăng ký nghiệm thu: 97 đề tài / 9 khoa.

Số lượng hội đồng nghiệm thu: 19 hội đồng, trong đó hội đồng Khoa cơ khí đăng ký nghiệm thu vào ngày 06/8/2020, Khoa kiến trúc và Quy hoạch đăng ký nghiệm thu ngày 04/8/2020.

 Thời gian: Từ 8:00-12:00, ngày 02/8/2020.

– Địa điểm: Giảng đường H3.

– Các khoa nhận hồ sơ nghiệm thu tại Phòng Khoa học và Công nghệ ngày 30,31/7/2020, gồm: phiếu nhận xét, phiếu đánh giá, bảng tổng hợp kết quả, kinh phí tổ chức, biển tên cho thành viên hội đồng,…
– Đề nghị các khoa hỗ trợ, đốc thúc các nhóm nghiên cứu để có kết quả nghiệm thu tốt nhất.

Các mẫu biểu được đăng tải tại đây