• Trang chủ
  • NCKH Sinh viên
  • Thông báo Kế hoạch nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm 2023

Thông báo Kế hoạch nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm 2023

Chi tiết thông báo 

Các mẫu biểu

Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên năm 2023 như sau:

– Trước ngày 15/12/2023: Các Khoa, Ban gửi danh mục các đề tài đăng ký bảo vệ và danh sách đề xuất hội đồng nghiệm thu về Phòng KH&CN:

+ Khoa, Ban thành lập Hội đồng nghiệm thu chung cho 5-6 đề tài/buổi.

+ Hội đồng nghiệm thu gồm: 01 chủ tịch, 01 thư ký, 03 ủy viên. Thành viên của hội đồng không hướng dẫn đề tài được nghiệm thu tại hội đồng.

+ Khoa, Ban phân công 01 thành viên hội đồng đọc phản biện cho mỗi đề tài.

– Trước ngày 24/12/2023: Nhóm sinh viên NCKH gửi 01 quyển báo cáo tổng kết cho Khoa, Ban (theo mẫu đăng tải trên trang http://khcn.nuce.edu.vn). Các đơn vị tiến hành gửi phản biện trước ngày 29/12/2023.

– Các ủy viên phản biện gửi kết quả phản biện cho Khoa, Ban trước ngày 07/01/2024.

– Tổ chức nghiệm thu: 8h00 – Chủ Nhật, ngày 14/01/2024.

– Địa điểm: Giảng đường H3.

1. Thong bao Ke hoach nghiem thu 2023