Thông báo kế hoạch nghiệm thu đợt 2 đề tài NCKH Sinh viên năm học 2019-2020

Tổng số đề tài đăng ký nghiệm thu: 60 đề tài / 9 khoa.

 Thời gian: Từ 8:00-12:00, ngày 15/11/2020.

– Địa điểm: Giảng đường H3.

– Các khoa nhận hồ sơ nghiệm thu tại Phòng Khoa học và Công nghệ ngày 11 – 12/11/2020, gồm: phiếu nhận xét, phiếu đánh giá, bảng tổng hợp kết quả, kinh phí tổ chức, biển tên cho thành viên hội đồng,…
– Đề nghị các khoa hỗ trợ, đốc thúc các nhóm nghiên cứu để có kết quả nghiệm thu tốt nhất.

Các mẫu biểu được đăng tải tại đây