Thông báo: Kế hoạch nghiệm thu Đợt I – Đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm 2023

Căn cứ vào kết quả rà soát tiến độ thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học (NCKH) Sinh viên;

Căn cứ đề xuất của các Khoa, Ban có đề tài NCKH Sinh viên đã hoàn thành nội dung nghiên cứu và có nguyện vọng nghiệm thu sớm;

Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch nghiệm thu đợt 1 đề tài NCKH Sinh viên năm 2023 như sau:

– Trước ngày 30/05/2023: Các khoa gửi file mềm danh mục các đề tài đăng ký bảo vệ và đề xuất hội đồng nghiệm thu tại các tiểu ban về Phòng KH&CN:

+ Khoa thành lập Hội đồng nghiệm thu chung cho 5-6 đề tài/buổi.

+ Hội đồng nghiệm thu gồm: 01 chủ tịch, 01 thư ký, 03 ủy viên. Thành viên hội đồng không hướng dẫn đề tài được nghiệm thu tại hội đồng.

+ Khoa phân công 01 thành viên hội đồng đọc phản biện cho mỗi đề tài.

– Trước ngày 03/6/2023: Nhóm sinh viên NCKH gửi 01 quyển báo cáo tổng kết cho Khoa (theo mẫu đăng tải trên trang http://khcn.huce.edu.vn). Các khoa tiến hành gửi phản biện trước ngày 05/6/2023.

 Các ủy viên phản biện gửi kết quả phản biện cho Khoa trước ngày 08/6/2023.

– Tổ chức nghiệm thu: 8h00 – Chủ Nhật, ngày 11/6/2023.

– Địa điểm: Giảng đường H3.

Các đề tài xuất sắc được nghiệm thu và có sản phẩm ứng dụng sẽ được Nhà trường lựa chọn gửi tham dự Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.