Thông báo Kế hoạch nghiệm thu đợt I đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020

Ban tổ chức hoạt động KH&CN sinh viên thông báo kế hoạch nghiệm thu đợt I đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020 như sau:

 1. Tổ chức xét duyệt, phản biện và lập hội đồng nghiệm thu đề tài:

– Trước ngày 12/7/2020: Nhóm Sinh viên NCKH gửi file mềm tóm tắt đề tài cho Khoa (theo mẫu).

– Trước ngày 16/7/2020: Các khoa gửi danh mục đề tài đăng ký bảo vệ kèm theo tóm tắt đề tài và đề xuất hội đồng nghiệm thu tại các tiểu ban về Phòng KH&CN:

 • Khoa thành lập Hội đồng nghiệm thu chung cho 5-6 đề tài/buổi. Số lượng Hội đồng ở các khoa phụ thuộc vào số lượng đề tài đăng ký bảo vệ đợt 1 của khoa (xem phụ lục đính kèm).
 • Hội đồng nghiệm thu gồm: 01 chủ tịch, 01 thư ký, 03 ủy viên và 1 ủy viên thay thế trong trường hợp ủy viên hội đồng là giảng viên hướng dẫn đề tài đang nghiệm thu. Khoa phân công 01 phản biện cho mỗi đề tài. Phản biện đề tài phải là thành viên trong Hội đồng nghiệm thu. Chủ tịch và thư ký hội đồng không có đề tài hướng dẫn được nghiệm thu tại hội đồng.

Trước ngày 22/7/2020: Nhóm sinh viên NCKH gửi 01 bản báo cáo tổng kết cho Khoa (theo mẫu). Các khoa tiến hành gửi phản biện trước ngày 24/7/2020.

Các ủy viên phản biện gửi kết quả phản biện (Theo mẫu) cho Khoa trước ngày 30/7/2020.

 1. Tổ chức nghiệm thu đợt I đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020:

– Họp Ban tổ chức để rà soát và thống nhất công tác nghiệm thu: thứ Ba,
ngày 28/7/2020 (dự kiến).

– Thời gian nghiệm thu: Chủ Nhật, ngày 02/8/2020 (dự kiến).

– Các khoa nộp kết quả nghiệm thu về Phòng KH&CN trước ngày 07/8/2020:

 • Kết quả đánh giá của Hội đồng nghiệm thu tại các tiểu ban;
 • Biên bản họp của khoa xác nhận các kết quả nghiệm thu tại các tiểu ban;
 • Kết quả lựa chọn đề tài xét tham dự giải thưởng “ Sinh viên Nghiên cứu khoa học” năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • File mềm Báo cáo tổng kết đề tài sau khi đã chỉnh sửa, gửi về địa chỉ: khcn@nuce.edu.vn.
 1. Xét chọn các đề tài gửi tham dự thi giải thưởng “ Sinh viên Nghiên cứu khoa học” năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

– Các khoa họp và lựa chọn đề tài tham dự giải thưởng của Bộ GD&ĐT. Đề tài được xét chọn yêu cầu có:

 • Tính mới, tính sáng tạo; ý nghĩa khoa học, thực tiễn; kết quả phân tích, minh chứng rõ ràng, chặt chẽ;…
 • Các sản phẩm khoa học và ứng dụng như bài báo khoa học, mô hình chế tạo thử, kết quả ứng dụng, phần mềm máy tính,…

– Nhà trường họp xét chọn những đề tài xuất sắc để gửi dự thi. Nhà trường sẽ hỗ trợ kinh phí cho các đề tài được xét chọn để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu dự giải của Bộ. Thời hạn cuối Nhà trường nộp hồ sơ cho Bộ là ngày 26/8/2020.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai và thực hiện đúng các nội dung theo thông báo này.

2019-2020 - Thong bao ke hoach nghiem thu