Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-ĐHXDHN ngày 17/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về việc Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-ĐHXDHN ngày 13/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm 2023;

Căn cứ kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2022-2023;

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo đến các đơn vị về kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm 2023 và tổ chức nghiệm thu đề tài đợt 1. Chi tiết như sau:

  1. Nội dung kiểm tra:

– Tiến độ hoàn thành các nội dung nghiên cứu đã đăng ký;

– Các nội dung đề nghị chỉnh sửa và bổ sung (nếu có): Tên đề tài, tên các sinh viên thực hiện, tên giảng viên hướng dẫn,…

  1. Kế hoạch kiểm tra:

Trước ngày 08/5/2023, các nhóm sinh viên gửi báo cáo tiến độ đề tài (theo mẫu) cho khoa, ban quản lý;

Trước ngày 15/5/2023, các khoa, ban tập hợp báo cáo và gửi bản tổng hợp (theo mẫu) về phòng KH&CN.

  1. Tổ chức nghiệm thu đề tài đợt 1:

Căn cứ theo số lượng đề tài đăng ký nghiệm thu và đề xuất của các đơn vị, Nhà trường sẽ xem xét tổ chức nghiệm thu đợt 1 đối với các đề tài NCKH sinh viên đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu và có nguyện vọng nghiệm thu sớm. Thời gian dự kiến tổ chức nghiệm thu vào tuần đầu tháng 6/2023.

Nhà trường đề nghị các khoa, ban thông báo kế hoạch trên đến các nhóm sinh viên thực hiện đề tài và các giảng viên hướng dẫn.

Trân trọng!