Thông báo kiểm tra tình hình thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020

Căn cứ Kế hoạch về hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2020 và Quyết định số 1354/QĐ-ĐHXD ngày 11/11/2019 về việc “Giao nhiệm vụ thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2019 – 2020” Nhà trường yêu cầu các Khoa đôn đốc, nhắc nhở các nhóm sinh viên thực hiện đề tài; đồng thời tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020.
Kế hoạch cụ thể như sau:
– Trước ngày 27/3/2020, các nhóm sinh viên gửi báo cáo tiến độ đề tài (file mềm – theo mẫu đính kèm) cho thầy phụ trách khoa học của Khoa;
– Trước ngày 03/4/2020, cán bộ phụ trách khoa học của Khoa tập hợp các báo cáo (theo mẫu gửi kèm) và gửi về phòng KH&CN.