Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Ngày 14/2/2020, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có Thông báo số 142/HĐGSNN về Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020