Thông báo tham gia, hưởng ứng cuộc thi GreenTech

Cuộc thi GreenTech – Sáng kiến, giải pháp và mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên toàn quốc do Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường – trực thuộc Bộ TN&MT tổ chức nhằm tìm ra những giải pháp khả thi, hiệu quả cao trong giảm thiểu, xử lý và quản lý CTRSH để nhân rộng, cải thiện môi trường.

Thu moi tham gia, huong ung cuoc thi GreenTech