Thông báo Tổ chức Giải thưởng “Bài báo quốc tế có hệ số ảnh hưởng tốt nhất năm học 2020 – 2021”

Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nhất là đẩy mạnh công bố quốc tế, biểu dương các công bố quốc tế có chất lượng của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Xây dựng, Nhà trường tổ chức Giải thưởng dành cho bài báo quốc tế ISI/Scopus có hệ số ảnh hưởng tốt nhất hàng năm. Kế hoạch và tiêu chí xét thưởng cho năm học 2020 – 2021 như sau:

2020 - TB Giai thuong BBQT co anh huong tot nhat