• Trang chủ
 • Đề tài / Dự án
 • Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ GD&ĐT thực hiện từ năm 2025

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ GD&ĐT thực hiện từ năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Căn cứ Công văn số 2030/BGDĐT-KHCNMT ngày 04 tháng 5 năm 2024 về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2025, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội được giao nhiệm vụ tổ chức và thực hiện tuyển chọn đề tài (Danh mục kèm theo), cụ thể như sau:

 1. Các tổ chức, cá nhân đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành theo Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 11) nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

Hồ sơ tuyển chọn được quy định tại Điều 15 Thông tư số 11.

 1. Kinh phí thực hiện đề tài:
 2. a) Nguồn ngân sách nhà nước: Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện đề tài từ NSNN không vượt quá số kinh phí từ NSNN dự kiến trong Phụ lục kèm theo.
 3. b) Kinh phí từ nguồn khác: Ngoài những đề tài đã dự kiến số kinh phí ngoài NSNN (nguồn khác) trong Phụ lục kèm theo, Trường khuyến khích và ưu tiên tuyển chọn đề tài nào huy động được nguồn kinh phí hợp pháp khác tài trợ thêm để thực hiện đề tài.

Lưu ý:

– Không huy động kinh phí từ thành viên thực hiện đề tài.

– Nguồn kinh phí hợp pháp khác phải có cam kết rõ ràng và thực hiện theo các quy định hiện hành.

 1. Lập dự toán kinh phí:
 2. a) Căn cứ xây dựng dự toán:

– Các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán kinh phí thực hiện đề tài theo quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ KH&CN; Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước. Quyết định số 4466/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định một số định mức lập dự toán đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ GD&ĐT;

 1. b) Yêu cầu:

– Dự toán kinh phí của đề tài được xây dựng và thuyết minh theo từng nội dung nghiên cứu và gắn với các kết quả, sản phẩm cụ thể của đề tài.

– Khoản chi, nội dung chi (Mục 19 Thuyết minh đề tài) thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 1.

– Dự toán cần được xây dựng đúng định mức, đủ, hợp lý và tiết kiệm.

 1. Hồ sơ đề tài: Đóng thành 08 quyển (01 bản gốc, 07 bản copy), mỗi quyển bao gồm:

– Thuyết minh đề tài được lập theo Mẫu 6, Phụ lục 1 của Thông tư số 11;

– Bản giải trình chi tiết các mục chi (theo Phụ lục 2).

– Bản cam kết kinh phí nguồn khác.

– Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài.

– Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (Mẫu 7, Phụ lục I, Thông tư 11).

– Phụ lục Quyết định số 1312/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2024 (Danh mục đề tài KHCN cấp bộ giao đơn vị tuyển chọn thực hiện năm 2025).

 1. Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 17h ngày 14 tháng 5 năm 2024

– Bản in hồ sơ gửi về Phòng Khoa học Công nghệ, 309 A1 trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, Hà Nội. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài: tên đề tài; tên, địa chỉ của tổ chức chủ trì đề tài; họ và tên của chủ nhiệm đề tài, danh mục tài liệu có trong hồ sơ;

– Bản file điện tử hồ sơ gửi về email: khcn@huce.edu.vn.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện, đảm bảo đúng thời hạn để trình Bộ thẩm định nội dung và kinh phí./.

Chi tiết trong file đính kèm: https://drive.google.com/drive/folders/1W_XnER6jXymdUDuc6vQ5SyOY67w6ixMl?usp=sharing