• Trang chủ
  • Tin tức
  • Thông báo
  • Thông báo Về việc kê khai dữ liệu KHCN trên phần mềm phục vụ công tác tính khối lượng NCKH và quản lý lý lịch khoa học

Thông báo Về việc kê khai dữ liệu KHCN trên phần mềm phục vụ công tác tính khối lượng NCKH và quản lý lý lịch khoa học

Ke khai du lieu NCKH nam 2021-2022 - Final
Quy chế làm việc của giảng viên 2020