Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2024

Tải file mẫu tại đây

Mau 1 – Mau-bao-cao-kiem-tra-tien-do-de-tao-NCKH-SV

Mau 2 – Tong-hop-KQ-kiem-tra-tien-do-de-tao-NCKH-SV

TB kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKHSV 2024

Các biểu mẫu tải tại đây