Thông báo về việc nâng cấp, chuẩn hóa hệ thống phòng thí nghiệm

Thực hiện chủ trương nâng cấp, chuẩn hóa và phát triển hệ thống phòng thí nghiệm của Nhà trường phục vụ nghiên cứu khoa học và dịch vụ khoa học công nghệ, đề nghị các Khoa căn cứ vào nhu cầu phát triển, năng lực và trang thiết bị của các phòng thí nghiệm hiện có để xây dựng kế hoạch nâng cấp, chuẩn hóa hoặc thành lập phòng thí nghiệm theo một trong các chuẩn sau:

Mẫu phụ lục: Mẫu ĐKPTN

2021 - TB Ve viec Nang cap, chuan hoa he thong PTN (new)