Thông báo đăng ký đề tài Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED)

Theo kế hoạch, dự kiến trong quý III, IV/2020, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thực hiện nhận hồ sơ và đánh giá tài trợ đối với các chương trình sau đây để bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2021:

  • Nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật.
  • Nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn.
  • Nhiệm vụ KH&CN tiềm năng.

Tuy nhiên, do quy mô phân bổ ngân sách năm 2021 cho Quỹ tới nay chưa được xác định, nên việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài mới dự kiến sẽ được lùi tới khoảng tháng 11/2020, khi có quyết định về mức phân bổ ngân sách năm 2021 cho Quỹ.

Đối với các chương trình đã nhận hồ sơ, đang thực hiện đánh giá tài trợ, ký hợp đồng thực hiện (chương trình nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, tài trợ song phương, hỗ trợ nghiên cứu sau tiến sỹ năm 2020) và các chương trình quy mô nhỏ, thực hiện thường xuyên (nhiệm vụ KH&CN đột xuất, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực KH&CN quốc gia), Quỹ vẫn tiếp nhận hồ sơ và tổ chức đánh giá, ký hợp đồng tài trợ, hỗ trợ như kế hoạch đã thông báo.

Kính thông báo để các cán bộ giảng viên, các nhà khoa học trong Trường có thông tin và chủ động trong kế hoạch đăng ký đề tài do Quỹ tài trợ.

Đường link thông báo trên trang chủ Quỹ Nafosted