• Trang chủ
  • NCKH Sinh viên
  • Thông báo về việc triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm 2024

Thông báo về việc triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm 2024

Chi tiết thông báo

Các mẫu biểu đăng ký đề tài

Căn cứ Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2023-2024;

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo cho các đơn vị về kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên năm 2024 như sau:

  • Từ ngày 26/10/2023 đến 30/11/2023: Các Khoa thông báo cho các giảng viên và sinh viên đăng ký thực hiện đề tài NCKH (Theo mẫu phụ lục 1)
    • Mỗi đề tài có tối đa 2 người hướng dẫn. Mỗi giảng viên tham gia hướng dẫn chính không quá 02 đề tài; hướng dẫn phụ có thể là người ngoài trường có chuyên môn phù hợp.
    • Mỗi đề tài được đăng ký tối đa 05 sinh viên thực hiện (trong đó 01 nhóm trưởng là sinh viên của Trường). Mỗi sinh viên tham gia tối đa 02 đề tài, trong đó có tối đa 01 đề tài là nhóm trưởng.
  • Trước ngày 15/12/2023: Các Khoa xét duyệt và gửi danh mục tổng hợp về Phòng KH&CN (Theo mẫu phụ lục 2). Các đề tài được xét duyệt bắt đầu triển khai từ tháng 01/2024

Nhằm nâng cao chất lượng của các đề tài và hoạt động NCKH sinh viên, giúp các đề tài có thể tiếp tục tham gia các giải thưởng KH&CN ở cấp cao hơn, Nhà trường khuyến khích các đề tài nghiên cứu có sản phẩm: Bài báo đăng trên tạp chí uy tín trong và ngoài nước;
Bài báo đăng trong kỷ yếu hội thảo, hội nghị cấp quốc gia và quốc tế; Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; Ứng dụng trong thực tiễn có xác nhận của tổ chức, đơn vị sử dụng sản phẩm của đề tài.

Dựa vào kết quả thực hiện đề tài của các nhóm sinh viên, Nhà trường tiến hành xét cộng điểm thưởng cho sinh viên có đề tài đạt giải thưởng các cấp hoặc có các sản phẩm là bài báo quốc tế ISI/Scopus, Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích căn cứ theo Quyết định số 232/QĐ-ĐHXDHN ngày 17/3/2022.

Nhà trường đề nghị các đơn vị thực hiện theo kế hoạch nêu trên, quan tâm nâng cao chất lượng và khuyến khích phong trào sinh viên NCKH.

2024 - TB trien khai hoat dong NCKH Sinh vien