Về việc triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2022 – 2023

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo cho các đơn vị về kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên năm học 2022 – 2023 như sau:

Các mẫu biểu đăng ký đề tài

Tải thông báo

2022-2023 TB trien khai hoat dong NCKH Sinh vien