Các biểu mẫu đề tài cấp Nhà nước

Các biểu mẫu được trích từ:

Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26  tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

– Thông tư 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017  của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước