Các biểu mẫu tính giờ NCKH của Giảng viên

Căn cứ Quyết định số 1105/QĐ-ĐHXD ngày 11/9/2020 về Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Xây dựng, các giảng viên tiến hành kê khai giờ nghiên cứu khoa học (NCKH) từ các hoạt động KH&CN theo mẫu đính kèm:

Mau ke khai gio NCKH – Updated Ver3

Link download

Quy chế làm việc của giảng viên 2020